نسخه شماره 3102 - 1391/10/16 -

 آخرين تغييرات قيمت خريد و اجاره مسکن در فصل تابستان 

نتايج طرح جمع آوري اطلاعات قيمت و اجاره مسکن در مناطق 22 گانه شهر تهران در تابستان 91 از سوي مرکز آمار ايران اعلام شد.به گزارش ايسنا، متوسط قيمت خريد و فروش هر متر مربع زمين و يا زمين ساختمان‌هاي مسکوني کلنگي معامله شده از طريق معاملات ملکي در شهر تهران 26290هزار ريال بود که نسبت به فصل قبل1/17 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل6/33 درصد افزايش داشته است.همچنين بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زمين و يا زمين ساختمان هاي مسکوني معامله شده حدود 39629هزار ريال در منطقه سه و کمترين آن در حدود 10426 هزار ريال در منطقه20 بوده است.بر اساس اين گزارش حداقل معاملات انجام شده 5000هزارريال در منطقه 20 و حداکثر105543 هزار ريال در منطقه دو بوده است. بنابر آمار ارايه شده متوسط قيمت خريد و فروش هر متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي در شهر تهران 27576هزار ريال بوده که نسبت به فصل قبل 9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 32.3 درصد افزايش داشته است.همچنين بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده در حدود 49490هزار ريال در منطقه يک و کمترين آن در حدود 13884هزار ريال در منطقه 18 بوده است.بر اين اساس تغييرات قيمت هر متر مربع زيربناي مسکوني در معاملات انجام شده بين حداقل 5000 هزارريال در منطقه 20 و حداکثر 138976هزار ريال در منطقه يک بوده است.اين گزارش حاکي از آن است که متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختني بابت اجاره يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي در شهر تهران 150157 ريال بوده که نسبت به فصل قبل2/11 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل5/36 درصد افزايش داشته است.همچنين بيشترين متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه درصد وديعه پرداختني بابت اجاره يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده 213953 ريال در منطقه يک و کمترين آن 72998 ريال در منطقه 19 بوده است.طبق آمار اعلام شده از سوي مرکز آماراين تغييرات در معاملات انجام شده بين حداقل 10000 هزارريال در منطقه 18 و حداکثر 606897 ريال در منطقه يک بوده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان