نسخه شماره 3068 - 1391/09/02 -

 زندگي روزمره و انواع استرس 
نويسنده : آذر نادي

 نظريه پردازان مختلف اصطلاح استرس را به شيوه‌هاي متفاوتي به کار برده‌اند. معمولا استرس را به صورت هرگونه شرايطي که سلامت فرد را تهديد کند و از اين رو بر توانايي‌هاي مقابله کردن وي فشار آورد تعريف مي‌کنيم. تجربه احساس استرس براي همه ما آشناست. اين تجربه بستگي دارد به اينکه فرد به چه رويداد‌هايي توجه دارد و آنها را چگونه ارزيابي مي‌کند. رويداد‌هايي که براي يک نفر استرس‌زا هستند شايد براي ديگري عادي باشند. انواع زيادي از رويدادها مي‌توانند براي يک نفر استرس زا باشند. عده اي از پژهشگران چهار منبع اصلي استرس را مشخص کرده اند: 1-ناکامي، 2-تعارض، 3-تغيير، 4-فشار

ناکامي: ناکامي زماني احساس مي‌شود که دنبال کردن برخي هدف‌ها با مانع روبه رو شود. در واقع زماني احساس ناکامي مي‌کنيم که چيزي را که مي‌خواهيم نمي‌توانيم داشته باشيم. تقريبا هر روز هر کسي مجبور است با ناکامي‌مواجه شود. براي مثال ترافيک منبع عادي ناکامي در زندگي روزمره است که مي‌تواند بر خلق و فشار خون تاثير بگذارد. اما برخي ناکامي‌ها مانند ناکامي‌هاي شغلي، تحصيلي،ازدواج و غيره مي‌تواند منبع استرس مهمي باشد.

تعارض: تعارض نيز مانند ناکامي در زندگي روزمره اجتناب ناپذير است. اين سوال گيج کننده که آيا بايد اين کار را انجام دهم يا نبايد؟ در زندگي هر يک از ماها پيش مي‌آيد. تعارض زماني روي مي‌دهد که چند خواسته مغاير براي ابراز شدن با يکديگر رقابت کنند.

تغيير:تغييرات زندگي يک منبع مهم استرس هستند. حتي تغييرات خوشايند نيز منبع استرس به شمار مي‌روند! تغييرات زندگي هرگونه تحول محسوس در شرايط زندگي فرد هستند که به سازگاري مجدد نياز دارند. رويدادهاي منفي مانند مرگ عزيزان، طلاق، از دست دادن شغل، منبع استرس به شمار مي‌روند و رويدادهاي مثبت مانند ارتقاي شغلي، ازدواج، تولد فرزند و غيره نيز با خود حدي از استرس را به همراه مي‌آورند، چرا که نيازمند سازگاري با شرايط جديد هستند.

فشار:گاهي افراد مي‌گويند «تحت فشار» بوده‌اند. فشار در حالتي بر فرد وارد مي‌شود که توقعات يا انتظاراتي هست که وي به گونه خاصي رفتار کند. فروشندگان معمولا براي فروختن کالاهاي بيشتر تحت فشار هستند. استادان براي چاپ مقاله در نشريات معتبر تحت فشار هستند. کمدين‌ها براي خنداندن مردم تحت فشار هستند. به طور کلي بين فشار و انواع نشانه‌ها و مشکلات رواني رابطه نيرومندي يافت شده است. افراد براي مقابله با استرس‌ها شيوه‌ها و تمهيدات مختلفي دارند. منبع استرس فرد هرچه که باشد برخورد موثر با عامل استرس زا عامل مهمي در سازگاري فرد در برابر استرس است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان