نسخه شماره 3038 - 1391/07/26 -

 محسن شريفيان، سرپرست گروه ليان:
 مسئولان با تمام توان با موسيقي محلي مخالفند 

محسن شريفيان ، نوازنده موسيقي بوشهر و سرپرست گروه ليان درباره وضعيت موسيقي بومي‌بوشهر و مخالفت‌ها و ممانعت‌هاي موجود بر سرراه اين نوع موسيقي گفت: مسئولان موسيقي بوشهر اجاره هيچ نوع کنسرت ، اجرا و حتي تمريني را براي موسيقي محلي و قومي بوشهر انجام نمي‌دهند. آن‌ها اين محدوديت‌ها را به جايي رسانده اند که حتي وجود موسيقي محلي را در جشن‌ها و عروسي‌ها هم ممنوع کرده اند. وي در گفت‌وگو با پايگاه خبري فريادگر با بيان اين که مسئولان تنها شعار حمايت از موسيقي محلي مي‌دهند اما درعمل ازهرگونه فعاليت اين موسيقي جلوگيري مي‌کنند، افزود: اين گونه به نظر مي‌رسد که مسئولان با تمام توان خود با موسيقي قومي‌و محلي ايران مخالفند و با تمام توان خود درصدد فراموشي و نابودي اين نوع موسيقي هستند . آنها ترجيح مي‌دهند « دي جي » درعروسي‌ها باشند اما موسيقي محلي نباشند و هيچ پاسخ درست و روشني را نيز براي اين تصميم خود بيان نمي‌کنند‌. سرپرست گروه ليان گفت: مسئولان موسيقي که ظاهرا شعار حمايت ازموسيقي محلي را مي‌دهند در عمل به خصوصي ترين جنبه‌هاي زندگي افراد در بوشهر نيز دخالت کرده و از حضور اين نوع‌ساز و موسيقي در مجلس و محافل خصوصي افراد نيز جلوگيري مي‌کنند . شريفيان ادامه داد: وضعيت موسيقي بوشهر تا حدي به مرحله بحراني رسيده که ما هنرمندان موسيقي بوشهر را مجبوربه نگارش نامه‌اي سرگشاده خطاب به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي کرد که رونوشت آن را نيز براي انجمن موسيقي‌، دفتر موسيقي‌، خانه موسيقي و معاونت وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي و البته رسانه‌ها ارسال کرديم البته مطابق روال هميشگي اين مديران نبايد انتظارهيچ پاسخي هم از مديران عالي رتبه کشور داشت. وي افزود:مديران هيچ پاسخ رسمي اي به ما ندادند اما به شکل غير رسمي در پاسخ به رسانه‌ها مديرکل دفتر موسيقي آقاي ميرزماني مدعي شد که اختيار لازم برروي مديرکل استان‌ها ندارند و آقاي شاه‌آبادي معاون هنري ارشاد هم درگفت وگويي متناقض مدعي شدند که مديران ما در مراکز استان‌ها تحت فشارهايي خارج از وزارت ارشاد هستند. شريفيان درباره جواب اين مقام‌هاي موسيقي کشور اظهار کرد: پاسخ اين مديران کاملا روشن و مبرهن است و نشان از اين دارد که وزارت ارشاد و معاونت هنري‌اش درعمل هيچ کاري نمي‌توانند انجام دهند و هيچ تسلطي بر مديران زيردست خود ندارند. اين هنرمند موسيقي محلي ايران با بيان اين که چرا دفتر موسيقي نبايد بتواند درمورد شهرستان‌ها و استان‌هاي زيردستش تصميم گيرد، افزود: برخي ازمسئولان مي‌گويند نهادهاي ديگري به جز نهادهاي وابسته به وزارت ارشاد از اجراي موسيقي محلي ممانعت به عمل مي‌آورند و برخي ديگر ادعا مي‌کنند که نمي‌توانند به مدير کل‌هاي شهرستان‌ها و استان‌ها دستور دهند. وي افزود: سوال اين جاست اگر حقيقتا دفترموسيقي وزارت ارشاد توان نظارت بر عملکرد شهرستان‌ها ندارد و براساس يک قانون نانوشته حق دخالت بر اعمال آن‌ها را ندارد پس بهتر است به جاي نام دفتر موسيقي وزارت ارشاد که قرار است کل کشور را در بر گيرد از نام دفتر موسيقي تهران، اداره ارشاد تهران و... استفاده کرده و دست کم تکليف هنرمندان را با خود روشن کنند. سرپرست گروه ليان تاکيد کرد: نکته اي که حتي بيش از به تعطيلي کشاندن اين موسيقي در بوشهر براي ما دردناک است، اين است که مسئولان هرگاه مي‌خواهند شعار داده و آمارهاي کذب مطرح کنند فورا به سراغ موسيقي قومي رفته و ادعا مي‌کنند که با بودجه هنگفت از اين موسيقي حمايت مي‌کنند . وي افزود: حال، سوال ما اين است که چرا هيچ يک از اين مديران هرگز حاضر نيستند پاسخ روشني در برابر اين پرسش که اين بودجه اعلام شده صرف چه کسي و چه گروهي شده که تا اين حد موسيقي محلي با محدوديت و مهجوريت روبرو شده است؟ شريفيان ادامه داد: مسئولان تنها ما و موسيقي محلي را طعمه‌هاي خوبي بري شعارهايشان ديده اند و درعوض تمام زور و فشار خود را گذاشته‌اند تا با تمام توان با اين موسيقي مبارزه کنند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان