نسخه شماره 3008 - 1391/06/20 -

 انتقاد از کاهش بودجه دفاعي تايوان 

نمايندگان احزاب مخالف دولت در پارلمان تايوان روز يکشنبه از کاهش بودجه دفاعي اين جزيره انتقاد کردند.در حالي که دولت تايوان سرگرم بهبود روابط خود با پکن است نمايندگان مخالف گفتند کاهش بودجه نظامي نشان دهنده غفلت دولت از تهديد چين است. به گزارش خبرگزاري فرانسه از تايپه،‌ وزارت دفاع تايوان بودجه خود را در سال هاي اخير کاهش داده و پيشنهاد کرده است که براي سال آينده 314.5 ميليارد دلار تايوان (10.5 ميليارد دلار آمريکا) براي بودجه دفاعي اختصاص يابد. بودجه دفاعي تايوان سال 2012 حدود 317 ميليارد دلار تايوان بود. از سوي ديگر ، چين بيشتر سال هاي دهه گذشته همزمان با سرعت گرفتن رشد اقتصادي اين کشور که اينک دومين اقتصاد بزرگ جهان محسوب مي شود بودجه نظامي خود را نيز افزايش داده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان