نسخه شماره 2983 - 1391/05/18 -

 لزوم هوشياري در برابر تحولات خاورميانه 
نويسنده : سيدکاظم دلخوش

 درارتباط با مسائل سياسي خاورميانه بايد به چند موضوع توجه جدي داشته باشيم و اگر به اين مسائل توجه کافي نباشد قطعاً کشورها و مسلمانان اين منطقه دچار آسيبهاي جدي مي‌شوند.

بحمدالله مسلمانان منطقه خاورميانه اخيراً بيداري اسلامي خوبي بدست آوردند که بخش زيادي از آن به واسطه انقلاب اسلامي بوده و مردم مسلمان منطقه طي سالهاي گذشته، بخاطر ظلمهايي که ديده اند حرکتهاي بسيار خوبي را شروع کرده‌اند. با اينحال در ارتباط با مسائل سياسي خاورميانه بايد به چند موضوع توجه جدي داشته باشند. مسلمانان اگر به اين مسائل توجه کافي نداشته باشند قطعاً مساله خاور ميانه و مسلمانان اين منطقه دچار آسيبهاي جدي مي‌شود. به هر حال آمريکا، انگليس و اسرائيل خصلتشان مشخص و معلوم است و به عنوان کشورهايي که خودشان را ابر قدرت مي‌دانند هميشه به دنبال فساد در منطقه بوده و به هر شيوه اي به دنبال اين هستند که مسلمانان منطقه را سرکوب کنند.

انرژي و پتانسيلي که هم اکنون در مسلمانان منطقه، در ارتباط با دين خواهي و حس خدا جويي وجود دارد آنها را برآن داشته که به نوعي اين غريزه را در مسلمانان و مردم منطقه از بين ببرند. به تاريخ هم اگر نگاه کنيم در ادوار گذشته هم اينگونه بوده و در مناطق و کشورهايي که عموماً مسلمان بوده اند وقتي پير استعمار يعني انگليس و يا آمريکا مي‌ديدند که مردم در حال آگاه شدن نسبت به مسائل پيرامون خود هستند و احتمال اين وجود دارد که انقلابهايي در آن منطقه صورت پذيرد و براي حکام و سران آن کشورها به جهت زياده خواهي‌ که برخي از اين حکام داشتندايجاد مشکل شود، به دنبال ترفندهايي مي‌رفتند که اين انرژي را در مسلمانان به صورت کاذب به وجود آورده و دست به تحرکاتي زده و حکام کشورها را بادست خود مردم از ميان بردارند. به همين دليل انقلابهايي را انجام دادند که پشت اين انقلابها هميشه سعي کرده اند که خودشان در منطقه حضور داشته باشند، در مسائل و تحولاتي هم که اخيراً در منطقه خاورميانه اتفاق افتاده عليرغم اينکه احساسات ملت مسلمان جريحه دار شده و شديداً به دنبال اسلامخواهي و تغييرهستند و مي‌خواهند که با ظلم موجود مقابله کنند اما مي‌بينيم که بعضاً هدايت برخي از اين حرکات را آمريکا، انگليس و اسرائيل بر عهده دارند که مردم بايد بيش از پيش در اين ارتباط هوشيار باشند. متاسفانه يکي از ضعف‌هايي که در ميان مناطق مسلمان وجود دارد اينست که رهبري واحد ندارند و اين عدم وجود رهبري واحد حرکت مردم را ناقص و ابتر مي‌کند و متاسفانه اين مشکل امروز در منطقه به وجود آمده است. از طرف ديگر بايد مردم هوشيار باشند که به هر حال آمريکا، انگليس و اسراييل به دنبال اين هستند که اين حس اسلام خواهي را به نوعي و به طريقي که مردم متوجه نباشند در مردم به وجود بياورند و کنترل شده حرکتهايي را انجام دهند، حکامي را بردارند و حاکمان جديد را برسر کار بگذارند، به طوري که در مصر هم همين اتفاق افتاد و شوراي نظامي بعد از حسني مبارک بر سر کار آمد و شما ديديد که همينها بخشي از مردم را به کشتن دادند، در حال حاضرهم مرسي که از بين مردم و مسلمانان انتخاب شده، اولاً با 51 درصد آرا، نشان مي‌دهد بخش زيادي از مردم با ايشان همراهي نکرده اند و از طرف ديگر مساله همراهي مرسي با مردم مسلمان مطرح است که تا چه اندازه بتواند در برابر فشارهاي اسراييل مقاومت کرده و انعطاف نشان ندهد، که همه اينها از بحثهاي بسيار مهم و جدي اين منطقه از خاورميانه هستند. در ارتباط با بحرين نيز به همين شکل، مردم اين کشور به هر حال اعتراضهايي دارند ولي اينکه تا چه اندازه به مسائل منطقه و مسائل ديني از طريق رهبريت واحد و خيرخواه منطقه يعني ايران و رهبر معظم انقلاب توجه کنند از بحثهاي بسيار جدي است. در عربستان و برخي ديگر از کشورها نيز همينطور، برداشت ما اينست که مردم منطقه در برابر اين تحولات بايد هوشيار باشند چون هر 20 يا 30 سال آمريکا به سمتي مي‌رود که مردم را به تحرک درآورده و انرژي را از آنها بگيرد تا بازهم بتواند چند سال ديگر در منطقه حکومت کرده و از منابع اين کشورها مثل نفت، معادن و ساير ذخاير آنها به نفع خودش مصادره و استفاده کند که اين اتفاقات امروز تقريباً در منطقه در حال وقوع است. شما ببينيد آمريکا کشورهايي مثل عربستان، قطر، مصر و خيلي از کشورها را بر عليه سوريه بسيج مي‌کند و اين موضوع نشان مي‌دهد که اين کار حرکت هدايت شده آمريکا، انگليس و اسراييل است و آنها نمي‌خواهند از منابع و اوضاعي که فعلاً در اين مناطق وجود دارد به راحتي چشم پوشي کنند. به هر صورت مردم مسلمان منطقه بايد در ارتباط با اين موضوعات هوشيار باشند، انقلابهايي که فعلاً در منطقه انجام گرفته از نظر اينجانب فعلاً ناقص بوده و بايد اين حرکتها و انقلابها را کامل کنند، در حال حاظر نياز به رهبريت ديني و اسلامي براي اين انقلابها وجود دارد و از طرفي هم توجه به اين موضوع داشته باشند که نکند بخواهند نا خواسته با آمريکا، انگليس و اسراييل همراهي کرده و منابع و سرمايه هاي اين کشورها را به يغما ببرند. از طرف ديگر نيز چند کشوري هستند مثل سوريه، لبنان و ايران که مردم اين کشورها در برابر زياده خواهي و ظلم ابرقدرتها ايستادگي کرده اند، حتي آنها در تحريم نفت و تحريمهاي اقتصادي شدت بيشتري به خرج داده‌اند، و هم اکنون نيز قصد دارند تا با تحرکات نظامي، سوريه را از سد راه خود بردارند، مسلماً اينها با ايران هم سرخصومت دارند و به آساني کوتاه نيامده و تا کنون نيز اوضاع برخي کشورهاي منطقه را بهم ريخته اند و بدنبال اين هستند که به هر شکل اوضاع اين يکي دو کشور را نيز بهم بريزند که همه مردم عزيزمان در اينباره بايد هوشيار باشند. و در آخر اينکه با مسائلي که هم اکنون در منطقه به وجود آمده، در کشور ما هم بايد با مديريت خوب، درست و اصولي به همراه برنامه ريزي درست و منطقي به سمتي برويم که خداي ناکرده ما هم به سمت اين کشورها که اخيراً انقلابهايي نيز داشته اند حرکت نکنيم، بايد اين مشکلات را با تدبير حل کنيم، چون برخي مسائل پشت پرده هست که احتمال دارد که بدخواهان بدنبال اين باشند که با ترفندهايي مشکلاتي را براي مردم مسلمان منطقه خصوصاً مردم ايران ايجاد کنند، اگر برنامه ريزي درست و اصولي داشته باشيم و با تدبير و هوشياري مسائل را پيگيري کرده و براي رفع مشکلات برنامه ريزي و مديريت داشته باشيم، قطعاً خواهيم توانست به خوبي اقتصاد و سياست کشور مان را به پيش ببريم، در غير اين صورت بايد احتياط کنيم که خداي نکرده دچار چالش و مشکل نشويم که در اين ميان نقش و محوريت رهبري نظام بايد مورد توجه ويژه باشد و اينکار وحدت و يکپارچگي همه مردم کشور را نيز طلب مي‌کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان