نسخه شماره 2949 - 1391/04/08 -

 نظارت نيازمند ساختار نظارتي قوي و توانا 
نويسنده : داريوش قنبري

 نظارت از عهده يک شخص يا چند نفر خاص ساخته نيست. نظارت نيازمند ساختاري است که اين ساختار بايد متشکل از يک سيستم نظارتي قوي وتوانا باشد. بايد گفت که تاثير نظارت عمومي بر کاهش فساد اقتصادي و سياسي، اصولا نظارت مکانيزمي براي کنترل فساد اقتصادي و يا سياسي است و در مجموع در کشورهايي که سيستم نظارتي مفيد و موثري دارند ميزان فساد به حداقل ممکن کاهش پيدا مي‌کند و برعکس در کشورهايي که نظارت، نظارت ضعيف يا ناکارآمدي وجود دارد، نرخ فساد همواره در آنجا بالاست. بنابراين يک بررسي جدي بين کشورهاي سالم و فاسد نشان مي‌دهد که کشورهاي سالم کشورهايي با سيستم نظارتي قوي و کارآمد هستند و کشورهاي ضعيف هم کشورهايي با سيستم نظارتي ناکارآمد هستند. البته در برخي کشورها ارگان‌هاي نظارتي بسيار قوي وجود دارد ولي اين‌ها کارآمدي و کارآيي ندارند. در بسياري از موارد خود دستگاه‌هاي نظارتي هم داراي ايراد و اشکال هستند و تا وقتي ناظر داراي ايراد و اشکال باشد و يا ناظر خودش ناسالم باشد و ازسلامت برخوردار نباشد خود آن سيستم نظارتي در بعضي مواقع تبديل به يک ابزاري براي ايجاد فساد، چه در حوزه سياسي و چه در حوزه اقتصادي مي‌شود. البته کيفيت نظارت بسيارحائز اهميت است. يعني وقتي خود ناظر ناسالم باشد، هزينه‌هايي که براي نظارت مي‌شود هم به جايي نمي‌رسد و اثر بخشي لازم را در نهايت نخواهد داشت. به همين دليل خود جايي که قصد دارد نظارت کند و کيفيت نظارت هم داراي اهميت اساسي و بنيادين در جلوگيري از فساد است. به هر حال بحث ممانعت از فساد و محدود کردن آن به نظر من از عهده يک شخص يا چند نفر خاص بر نمي‌آيد بلکه نيازمند ساختاري است که اين ساختارها بايستي متشکل از يک سيستم نظارتي قوي و توانا باشد که آن سيستم نظارتي خود ناظر را هم شامل مي‌شود که امکان اين که خود ناظران با مشکل مواجه شوند و کمک به رشد و توسعه فساد کنند امکانش نباشد و شکل نگيرد.

عضو شوراي مرکزي حزب مردم سالاري

 


نسخه چاپي ارسال به دوستان