نسخه شماره 2877 - 1390/12/25 -

 دبير شورايعالي اجتماعي، فرهنگي و ورزشي شهرداري تهران:
 مراسم تجليل از سيمين دانشور سال 91 برگزار مي شود 

دبير شورايعالي اجتماعي، فرهنگي و ورزشي شهرداري تهران از تشکيل کميسيون هاي تخصصي نظير کميسيون گردشگري و فرهنگي طي سال 91 خبر داد و گفت: در صد و پنجاه و سومين جلسه اين شورا، رئوس کاري سال آتي مورد بررسي و تصويب قرار گرفت که از اين ميان مي توان به تشکيل کميسيون هاي تخصصي، برگزاري مراسم تجليل از سيمين دانشور همچنين جشنواره هاي فرهنگي و اجتماعي اشاره کرد.  سيدرضا مصطفوي در تشريح محورهاي صد و پنجاه و سومين جلسه اين شورا، گفت: اعضاي شورايعالي اين معاونت در آخرين جلسه خود به بررسي عملکرد خود طي سالجاري و موشکافي نقاط قوت و ضعف پرداختند و رئوس کاري سال 91 را مورد تبادل نظر قرار دادند.  وي ادامه داد: اعضاي اين شورا، با اکثريت آرا برگزاري مراسم تجليل مرحوم "سيمين دانشور" خالق اثر جاودان ادبيات ايران "سووشون"، برگزاري جشنواره هاي تسنيم، سلامت، مشکوه و ورزش، پيگيري و اجراي مقدمات تشکيل کميسيون هاي تخصصي گردشگري و فرهنگي نظير تعيين ساختار و اعضا را طي سال 91 تصويب کردند.  مصطفوي تصريح کرد: در اين جلسه بنا به نظر موافق اکثر اعضا دبيرخانه شورايعالي اجتماعي، فرهنگي و ورزشي موظف به رصد کامل مسايل فرهنگي کشور و ارايه آنها، بررسي شوراهاي فرهنگي مناطق و نواحي، ايجاد ارتباط مستمر و افزايش تعامل شوراهاي منطقه اي و شورايعالي و بررسي ميزان اثربخشي کميسيون هاي مرتبط با حوزه معاونت شد.  دبير شورايعالي اجتماعي، فرهنگي و ورزشي شهرداري تهران با اشاره به راي قاطع اين شورا درخصوص ضرورت افزايش حضور شهرداران مناطق در شوراهاي منطقه و نواحي گفت: تغيير رويکرد شهرداري تهران از سازماني خدماتي به نهاد اجتماعي حضور فعال و تفکر پوياي شهرداران مناطق را در عرصه فرهنگي و اجتماعي مي طلبد. براين اساس اعضاي شورا با رعايت شاخص هايي نظير حضور جدي شهرداران در شوراهاي فرهنگي مناطق و تعداد مصوبات، از مناطق 2، 9، 4، 18  و 17 تقدير کردند. 


نسخه چاپي ارسال به دوستان