نسخه شماره 2877 - 1390/12/25 -

 گلچين نظافت و طهارت 
نويسنده : سيد رضا اکرمي

1- در آخرين  هفته و روزهاي سال شمسي،  تلا س و تحرک چند  جانبه   در جامعه  به وضوح  ديده مي شود که شاه بيت آن عبارتند از  نظافت منزل،  خريد شب عيد،  برنامه ريزي  براي سفر  به داخل و خارج،  تسويه حساب هاي مالي،  پرداخت  و  دريافت عيدي  و غيره. همه  اين ها  اموري  مقبول هستند و اگر با نيت «قربه الي الله» انجام گيرد  عبادت  خواهد بود  و پاداش  مناسب دارد.
2- در اين مکتوب  که آخرين مکتوب  سال نود  است  به نظافت  و طهارت اشاره اي مي کنم  که اسلا م  دين نظافت  و طهارت است و خداوند حکيم در  وحي  خود از «طهارت  و تطهير»  سخن مي گويد  و به وضوح اعلا م  مي دارد که پاکيزگان  دل و جان،  جسم و بدن  را دوست«ان الله  يحب التوابين و يحب المتطهرين» مي دارد  و اهل البيت  را سمبل «پاکي و پاکان» معرفي مي کند  و اعلا م مي دارد «انما  يريدالله ليذهب عنکم  الرجس اهل البيت و يطهرکم تطهيرا، احزاب»  اراده  من بر اين  است که  اهل بيت  را سمبل  و الگوي  پاکان  قرار دهم. در حديث شريف آمده «تنظفوا  بکل ما استطعتم، فان الله بني الا سلا م  علي النظافه» به مقدار  توان  خود را نظيف  و پاک نمائيد  که اسلا م  بر نظافت  بنا گشته  و وارد شونده به بهشت،  پاکيزه  است. در روايت آمده «ان الله  طيب، يحب الطيب»  خداوند  بي شک پاک و طيب  است وانسان پاک را دوست مي دارد  و شبيه اين روايت «ان الله نظيف يحب النظافه» را داريم  که فرمود خداوند  پاکيزه  است و انسان پاکيزه را دوست مي دارد. معصوم  عليه السلا م مي فرمايد «طهروا هذه الا جساد، طهرکم العم، بدن هاي  خود را طاهر  سازيد که خداوند شما را پاک  نمايد.
3- بي شک  مي دانيم  که مطهرات انواع و اقسام  اند  که عبارتند از آب، آفتاب، خاک  و زمين، انقلا ب و استحاله، توبه  و استغفار  و ايمان  و تقوي،  که هر يک  جايگاه  ويژه دارند  و ضابطه خاص و روش  مناسب.  با اين مطهرات  مي توان دل  و جان،  ظاهر  و باطن،  ماده  و معنا  را شستشو داد و به سرزمين  پاکي و پاکان  راه يافت  و روح و جسم خود را  دگرگون کرد. شناخت لا زم است  و تصميم،  عمل مي طلبد  و وارد شدن در آن.
4-  در تقسيم ديگر  مطهرات  ظاهري  و مادي داريم چون  آب و آفتاب  و غيره و مطهرات روحي  و  باطني  داريم که عبارتند از اسلا م،  تقوي، توبه،  استغفار و بايد  طهارت  ظاهري  و باطني  را همراه ساخت و در آيه شريفه توبه و تطهير با هم آمده  «يحب التوابين،  و يحب المتطهرين» و بدين  گونه بايد  گفت آلودگي  نيز انواع  و اقسامي  دارندکه عبارتند از شراب و بول و خون و غيبت و تهمت، کفر و شرک و نفاق، حسد و بخل و تنگ نظري و هر يک مطهر خاص خود را دارند که اسلا م و ايمان پاک کننده کفر و نفات و شرک اند، استغفار پاک کننده تهمت و غيبت اند، و تقوي پاک کننده حسادت و رقابت ناروا، و تنگ نظري و بخل، براي هر يک از مطهرات آداب خاص وجود دارد.
5- طهارت و نظافت، آثار و دستاوردهاي ظاهري دارد و ثمرات باطني و دروني که سلا مت جسم، رشد جان روح، شادابي دروني و نجات از غصه و غم، اندوه و بيم از دستاوردهاي طهارت آن هستند.
«النظيف من الشباب يذهب الهم و الحزن و هو طهور للصلوه» جامه پاک و تميز اندوه و نوميدي را از بين مي برد و زمينه ساز ورود  در نماز و عبادت خداوندي است فرمود دلهاي خود را از حسد و رشک پاک کنيد که اندوه روشن را با خود دارد، نشاط روح و سلا مت جسم در پرتو پاکي به دست ميآيد و آلودگي ظاهري و باطني با خود تيرگي و افسردگي و آلودگي را با خود دارند.
6- در فرهنگ اسلا م ارايه الگو و نمودها و نمادها و نمونه هاي متفاوت امري روشن «ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من کل مثل» است. که رسول اکرم نمونه نظافت و طهارت «فتاس بنيک الا طهر، فان فيه اسوه لمن تاسي و عزا» لمن تعزي» بود، در هر مورد مثال، فرموده اند «اطهرا المطهرين شيمه» پاک ترين پاکان در منش و روش و بينش و کوشش، رسول خدا بود. در جان رسول خدا کمترين زنگار و رفتار و گفتار و پندار آلوده وجود نداشت و در عوض سمبل اخلا ق نيکو بود و داراي پندارهاي ارزشمند و شايسته «لقد کان لکم في رسول الله اسوه حسنه» بود. برخي اصحاب وي چون سلمان و ابوذر و خديجه و ياسر و عمار، بلا ل و فاطمه و سميه و زينب، پاک و پاکيزه بودند. امام خميني (ره) در وصيت نامه خود نوشت اکنون با دلي آرام و قلبي پاک و روحي شاد و ضميري اميدوار به رحمت الهي از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوي جايگاه ابدي سفر مي کنم و به دعاي خير شما احتياج مبرم دارم. اميدواريم در پايان سال 90 که با خود انتخابات شکوهمند مجلس نهم را د اشت در حالي به پايان ببريم که همه وجودمان پاک باشد. حلا ليت را از يکديگر بخواهيم ودلهاي خود را از همه آلودگيها پاک سازيم، خانه و خيابان، کوچه و بازار، بوستان و پارک، جسم و جان، انديشه و ايده، برنامه و تصميم و عمل ما سرشار از پاکي و پاک انديشي باشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان