نسخه شماره 2875 - 1390/12/23 -

 باشگاه مس در آستانه انحلال يا واگذاري 

با تاييد کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي مبني بر الحاق موسسه صندوق بازنشستگي شرکت ملي صنايع مس ايران به صندوق تامين اجتماعي، مجموعه باشگاه مس کرمان در آستانه انحلال و يا واگذاري قرار مي گيرد.
به گزارش مهر، مديرعامل سابق صندوق بازنشستگي مس در ابتداي سال 1389 در خصوص اينکه به استناد ماده 113 قانون مديريت خدمات کشوري، صندوق بازنشستگي شرکت صنايع ملي مس ايران بايد به صندوق تامين اجتماعي ملحق شده و زير نظر اين صندوق اداره شود، شکايت کرد که از آن زمان اين پرونده در کميسيون اصل نود مجلس مفتوح است اما روز گذشته اين کميسيون الحاق صندوق بازنشستگي مس را به صندوق تامين اجتماعي تاييد کرد.
کميسيون اصل نود مجلس در اين خصوص مکاتبات خود را با دستگاه هاي مختلف نظارتي و اجرايي انجام داده و گام بعدي آن ارجاع اين پرونده به مراجع قضايي است.
عبدالرضا داوري رئيس هيئت مديره باشگاه مس کرمان که مدير عامل صندوق بازنشستگي شرکت ملي مس ايران نيز  است ضمن تاييد اين خبر در اين خصوص به گفت: "استناد کميسيون اصل نود مجلس در خصوص اين واگذاري به ماده 113 قانون مديريت خدمات کشوري است که بر مبناي اين قانون کليه صندوق هاي بازنشستگي بايد زير نظر وزارت رفاه فعاليت کنند اما استدلال حقوقي ما اين است که اين ماده شامل صندوق بازنشستگي صنايع ملي مس ايران نمي شود چون شرکت صنايع ملي مس ايران طبق اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار شده بنابراين صندوق بازنشستگي صنايع ملي مس ايران نيز تابع قانون واگذاري است."
وي در همين خصوص افزود: " بنابراين اعضاي صندوق بازنشستگي شرکت صنايع ملي مس ايران در قالب قانون مديريت خدمات کشوري کار نکرده و نمي کنند بنابراين ماده 113 شامل آنها نمي شود. ما در گذشته در اين خصوص استدلالهاي حقوقي خود را در مراجع مختلف قضايي مطرح کرديم که همه آنها حق را در خصوص اين پرونده به ما داده اند و من بازهم خوشبينم که در صورت ارجاع اين پرونده توسط کميسيون اصل نود مجلس به مراجع قضايي بازهم راي به سود ما اعلام خواهد شد."
اما موضوعي که در اين بين مطرح مي شود اين است که اگر مراجع قضايي راي را به سود کميسيون اصل نود مجلس اعلام کنند چه اتفاقي خواهد افتاد؟ در صورت وقوع اين امر با توجه به اينکه بودجه باشگاه مس کرمان توسط سهامداران صندوق بازنشستگي  شرکت ملي مس ايران به طور سالانه تصويب و تامين مي شود با الحاق اين صندوق به صندوق تامين اجتماعي ديگر سهامداران صندوق بودجه هايي را براي باشگاه مس کرمان تامين نخواهند کرد و خود سازمان تامين اجتماعي نيز با توجه به اينکه زير مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است قادر با تامين بودجه باشگاه مس کرمان نخواهد بود که در نهايت باشگاه مس يا بايد منحل شده و يا واگذار شود.
رئيس هيئت مديره باشگاه مس کرمان ضمن تاييد اين خبر افزود: " ما تمام تلاش خود را در مراجع قضايي خواهيم کرد تا با ارائه مستندات حقوقي مانع از جدايي صندوق بازنشستگي صنايع ملي مس ايران از شرکت ملي مس کرمان شده تا حقي از مردم فوتبال دوست استان کرمان ضايع نشود و اميدواري زيادي در اين خصوص داريم."


نسخه چاپي ارسال به دوستان