نسخه شماره 2844 - 1390/11/16 -

 يک طرح جديد براي حذف کنکور
 برگزاري آزمون تنها براي 50 رشته دانشگاهي 

رئيس سازمان سنجش آموزش کشور از دستور وزير علوم براي بررسي طرح پيشنهادي حذف کنکور در برخي رشته ها خبر داد و گفت: وزير علوم دستور داده است که طرح پيشنهادي سازمان سنجش براي حذف کنکور در برخي از رشته هاي تحصيلي به صورت اجرايي بررسي شود.  محمدحسين سرورالدين در گفت وگو با  مهر افزود: سازمان سنجش براي حذف کنکور موضوع طبقه بندي رشته هاي دانشگاهي را مطرح کرده است که بر اساس اين طرح، برخي از رشته ها قابليت حذف کنکور را دارند و برخي ديگر با اعمال سوابق تحصيلي و کنکور قابليت پذيرش را دارند. وي افزود: ما پيشنهاد خود را در زمينه حذف کنکور بر اساس طبقه بندي رشته هاي دانشگاهي به کارگروه ماده 4 حذف کنکور ارائه کرده ايم و وزير علوم دستور داده است که اين طرح به صورت عملياتي و اجرايي تر مورد بررسي قرار گيرد. رئيس سازمان سنجش اظهار داشت: نظر کارگروه بر روي کليات اين مسئله مثبت بوده اما براي تصويب نهايي، اين موضوع بايد اجرايي و مشخص شود از همين رو در جلسه ديگري به صورت دقيق تر مورد بررسي قرار مي گيرد. رئيس سازمان سنجش يادآور شد: براي حذف کنکور در برخي از رشته ها پيش از سال 93، بايد آمار دقيقي از رشته ها، ميزان پذيرش، ميزان اقبال به آن رشته ها و ساير موضوعات مرتبط با آن تهيه شود تا به صورت کامل در جلسه کارگروه مطرح شود. وي با اشاره به برخي جزئيات اين طرح خاطرنشان کرد: پيشنهاد سازمان سنجش در کارگروه ماده 4 تقسيم بندي رشته هاي تحصيلي دانشگا هها بود که ظرفيت برخي از اين رشته ها همواره در دانشگاهها خالي مي ماند و در مقابل ظرفيت برخي از رشته ها به دليل پرمتقاضي بودن بسيار کم است.
سرورالدين اضافه کرد: براي 50 رشته پرمتقاضي بايد براي هم آزمون برگزار شود و هم سوابق تحصيلي درنظر گرفته شود، در بخش ديگر 50 تا 100 رشته متوسط هستند که مي توان براي آنها سوابق تحصيلي در نظر گرفت اما 100 رشته هستند که براي ورود داوطلب به آنها نياز به آزمون و سوابق تحصيلي نيست. رئيس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ما اعلام کرده ايم که اين 100 رشته نيازي به آزمون ندارند و داوطلبان مي توانند در دانشگاه هاي غيرانتفاعي و غيرروزانه بر اساس ديپلمي که گرفته اند، پذيرفته شوند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان