نسخه شماره 2810 - 1390/10/01 -

 رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستار شد
 لزوم برگزاري انتخاباتي آزاد، شفاف و دور از جناح بازي 

رئيس مجمع تشخيص  مصلحت نظام در ديدار  با اعضاي انجمن علمي  تخصصي  علوم سياسي دانشگاه آزاد  اسلا مي واحد قم به سوالا ت سياسي، تخصصي و علمي دانشجويان و اساتيد  حاضر در جلسه پاسخ  گفت.
آيت الله هاشمي  رفسنجاني  در پاسخ به سوالي  درباره انتخابات  آينده مجلس شوراي  اسلا مي و شرايط و کيفيت حضور فعالا ن  سياسي در اين عرصه، حضور طيف هاي گوناگون در تعيين سرنوشت  خود را بيمه کننده و موجب نشاط سياسي  جامعه خواند و با اشاره  به لزوم برگزاري  انتخاباتي آزاد،  شفاف  و به دور از  جناح بازي،  تاکيد کرد: اگر همه افراد  و گروه هايي که صلا حيت  قانوني  شرکت در انتخابات  را دارند، وارد عرصه شده  و رقابتي  برابر وعادلا نه را دنبال  کنند و همه دلسوزان نظام در حد توان کمک کنند، مجلسي توانمند، مردمي  و مستقل  شکل  مي گيرد  که بهترين  وسيله مقاومت  در مقابل  تهديدها خواهد بود.
رئيس مجمع تشخيص  مصلحت نظام در پاسخ  به پرسشي  درباره هجمه ها و بداخلا قي هاي اخير نسبت به ايشان و لزوم پاسخگويي  به هتاکي هاي مطرح شده، با بيان اين که تهمت ها و دروغ هاي  اخير موارد  جديدي نيست، تصريح کرد: اگر واقعا  سوال يا شبهه اي وجود داشت، بنده  و خانواده ام به کرات پاسخ  تهمت ها و شبهات  را داده ايم،  ولي عده اي دنبال واقعيت  نيستند  و با قصد  و غرض  سو» هر روز  به شکلي  جديد  به دروغ ها  و تهمت هاي خود ادامه مي دهند و در واقع خواب  نيستند که بيدار شوند، بلکه خود را به خواب زده اند. به هر حال در حال حاضر بنا ندارم به دروغ ها و بداخلا قي ها پاسخ دهم، چرا که اعتقاد دارم در شرايطي که تيرهاي زهرآگين تهديد و تحريم از سوي دشمنان به سمت کشور و مردم نشانه رفته، نبايد به درگيري ها و اختلا فات افزود.
آيت الله هاشمي رفسنجاني با اظهار تاسف از گسترش بداخلا قي سياسي و رسانه اي به ويژه توسط کساني که مدعي پايبندي به ارزشهاي اسلا مي هستند، دعوا و درگيري را به ضرر نظام و کشور دانست و گفت: تهمت و دروغ ما را از فضاي اسلا مي دور مي کند و اين قطعا مورد رضاي خداوند متعال و مردم نيست.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سوالي درباره احتمال تداخل وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام با شوراي حل اختلا ف سران قوا، اين تداخل را رد کرد و گفت: وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي به روشني مشخص شده و در کنار رفع اختلا ف مجلس و شوراي نگهبان، مشاور رهبري در حل معضلا ت ارجاعي توسط ايشان و نيز تدوين سند چشم انداز و سياست هاي کلي نظام است.
ايشان افزود: از آنجايي که مطابق قانون اساسي، رهبري معظم انقلا ب، مسووليت تنظيم روابط قواي سه گانه را برعهده دارند، ايشان با تشکيل شوراي مشورتي حل اختلا ف، قصد دارند اختلا فات سران قوا را حل و فصل و روابط را در مسير درست قرار دهند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان