نسخه شماره 2809 - 1390/09/30 -

 غفوري فرد:
 جبهه پايداري سهم بيشتري از اصولگرايان مي خواهد 

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در خصوص فعاليت هاي انتخاباتي اصولگرايان، گفت: امروز اگر کسي سوار قطار جبهه متحد شود بايد در جاي خالي بنشيند. غفوري فرد اعتقاد دارد که مجلس نهم مجلسي اصولگرا خواهد بود هرچند که اصلاح طلباني که تائيد صلاحيت مي شوند در حوزه هايي که بيشتر مقبوليت محلي افراد تاثير گذار است راي خواهند آورد. وي در خصوص شروط جبهه پايداري معتقد است اگر قرار بود جبهه متحد اصولگرايي تن به اين شروط دهند ساير گروه هاي اصولگرا نيز مدعي سهم بيشتري مي شدند. نماينده مردم تهران در مجلس درباره تحريم ها و قطع رابطه ايران با کشورهاي تحريم کننده پيش بيني مي کند اتفاقي که در رابطه با انگليس افتاد در مورد ساير کشورها رخ نخواهد داد. عضو جامعه اسلامي مهندسين در گفت وگو با پانا در مورد بحث انتخابات مجلس نهم و گروه هاي سياسي شرکت کننده در آن تصريح کرد: از جبهه پايداري دعوت شد در جمع 8+7 شرکت کنند، اما درخواست هاي جبهه پايداري از اين گروه بيشتر از ظرفيتي بود که 8+7 براي جبهه پايداري مشخص کرده بود. آنها مي گفتند ما مي خواهيم به جاي دو نماينده، چهار نماينده در جبهه متحد اصولگرايان داشته باشيم و اگر جبهه متحد به اين درخواست جبهه پايداري تن در مي داد گروه هاي ديگر هم اعتراض مي کردند و خواهان سهم بيشتر در 8+7 مي شدند در حالي که تلاش اين بود تا ترکيب نهايي شده 8+7 ديگر تغيير نکند. قطار انتخابات به راه افتاده است، اما درها را نبستيم ولي اگر کسي الان سوار اين قطار بشود بايد هر جايي که خالي مانده است بنشيند. غفوري فرد با ذکر اين نکته که من بارها گفته بودم اميدوارم آنها به جمع 8+7 بپيوندند ادامه داد: خودشان به من پيغام دادند که اميدوار نباش که چنين اتفاقي رخ دهد. وي افزود: آنها ابتدا مي گفتند قصد ارايه ليست انتخاباتي را نداريم و براي احياي گفتمان انقلاب اسلامي به صحنه آمديم، اما بعدا ليست هم ارايه دادند ولي بايد توجه کنند که به لحاظ قانوني اگر بخواهند کار حزبي انجام بدهد بايد مجوز داشته باشند که آنها چنين مجوزي ندارند. ضمن اينکه جبهه در اصطلاح متشکل از شخصيت هاي حقوقي و نه حقيقي است يعني اين که چند حزب در کنار هم يک جبهه تشکيل مي دهند نه چند آدم. نماينده مردم تهران در مجلس درباره نزديکي جبهه پايداري به دولت نهم گفت: آنها حتما طرفداران دولت هستند البته ما هم طرفدار دولت هستيم که ممکن است نقدهايي هم به دولت داشته باشيم اما اينها پيش از اين عضو ستادهاي رايحه خوش خدمت بودند و نظر خودشان اين است که به برخي فعاليت هاي دولت انتقاد دارند که ما هم نمي توانيم بگوييم شما دروغ مي گوييد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان