نسخه شماره 2738 - 1390/07/03 -

 سياست ناجا، دستگيري مشمولان غايب نيست 
 شمار مشمولان غايب در هر دوره در حال کاهش است

معاون احضار و اعزام سازمان وظيفه عمومي ناجا با بيان اينکه سياست سازمان دستگيري و جمع آوري مشمولان غايب نيست، در عين حال گفت: البته در مواردي دستگيري اين افراد نيز پيش بيني هاي شده است.
سرهنگ رحمان عليدوست در گفت وگو با ايسنا،  با بيان اينکه در هر دوره از اعزام کمتر از 30 درصد مشمولان ميل و علاقه براي رفتن به سربازي ندارند، اظهارکرد: مشمولان غايب ما، دو گروه هستند. گروه اول افرادي هستند که تاکنون هيچ اقدامي براي تعيين تکليف خود نکرده و برگه اعزام دريافت  نکرده اند و گروه دوم را هم افردي تشکيل مي دهند که برگه اعزام به خدمت را دريافت کرده اند اما در موعد مقرر اعزام به سازمان وظيفه عمومي مراجعه نکرده اند که اسامي و اطلاعات اين دسته از مشمولان پس از هردوره اعزام در اختيار نهادهاي مسئول ناجا قرار مي گيرد و آنان موظفند به آدرس اين افراد مراجعه يا از طريق تماس تلفني علت غيبت اين افراد را جويا شوند.
وي با بيان اينکه در جلساتي با پليس هاي تخصصي تصميماتي براي مشمولان غايب اتخاذ شده است، گفت: ايجاد محدوديت هاي اجتماعي، عدم ارائه خدمات و تسهيلات در پليس هاي تخصصي و راهور، عدم ثبت اسناد رسمي در دفترخانه ها، عدم استخدام و ... از جمله اين محدوديت هاست.
معاون احضار و اعزام سازمان وظيفه عمومي ناجا با اشاره به سياست سازمان متبوع در ايجاد انگيزه براي مشمولان غايب، خاطرنشان کرد: با توجه به اينکه برخي از مشمولان غايب، متاهلند و حتي داراي فرزند نيز هستند، تسهيلاتي را براي اين افراد در نظر گرفتيم تا متقاعد شوند و به خدمت سربازي بروند.
وي با بيان اينکه با اقدامات انجام گرفته در سازمان وظيفه عمومي ناجا، درصد مشمولان غايب در هر دوره در حال کاهش است، به ايسنا گفت: به مشمولاني که داراي غيبت باشند سه ماه افزايش خدمت و افرادي که دستگير شوند، شش ماه اضافه خدمت تعلق مي گيرد. 


نسخه چاپي ارسال به دوستان