نسخه شماره 2738 - 1390/07/03 -

 رييس سازمان امور مالياتي خطاب به پارچه فروشان:
 تن ندادن به اجراي قانون تا 2/5 برابر جريمه دارد 

رييس کل سازمان امور مالياتي در واکنش به ادامه اعتراض پارچه فروشان براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: متاسفانه معترضان اين صنف به هيچ يک از توافق هاي انجام شده تاکنون پايبند نبوده اند. علي عسکري در گفت وگو با ايسنا با تاکيد بر اينکه قانون ماليات بر ارزش افزوده يک قانون مترقي قتصادي است، افزود: درحال حاضر در اروپا 45 درصد ماليات دريافتي مربوط به ماليات ارزش افزوده است، در حالي که اين رقم در ايران در حال حاضر به 10 درصد رسيده است. رييس کل سازمان امور مالياتي با اشاره به اين که قانون ماليات بر ارزش افزوده در کشور ما بسيار دقيق و حساب شده است و بسياري از مسائل حوزه بازار را حل مي کند، در واکنش به بستن واحدهاي صنفي پارچه فروشان در اعتراض به اجراي اين قانون گفت:  بسته شدن يک راسته مشخص آن هم فقط بازار تهران در شرايطي که پارچه فروشان در سراسر کشور و در سطح شهر تهران مشغول به فعاليت اند، نمي تواند خللي در امور ايجاد کند. عسکري گفت:  اگر اين افراد به اجراي قانون تن ندهند و براي پرداخت ماليات ارزش افزوده ثبت نام نکنند، 75 درصد به عنوان جريمه بر ماليات آن ها افزوده مي شود. همچنين در صورت عدم اجراي قانون، بر اساس متن صريح قانون تا سقف دو و نيم برابر مي توان براي متخلفان جريمه تعيين کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان