نسخه شماره 2731 - 1390/06/24 -

 مصوبات ناتمام دولت پس از دور چهارم هم تمام نمي شود 

نماينده نيشابور با انتقاد از عملکرد دولت در نحوه اجراي مصوبات استاني، گفت: مصوبات ناتمام پس از دور چهارم هم تمام نمي شود; زمان کم، بودجه ناکافي و عدم برنامه ريزي، مشکل عمده اجرا نشدن مصوبات استاني است.  سيدعلي حسيني در گفت وگو با ايلنا، با اشاره به اينکه مصوبات استاني با بودجه کشور تطابق ندارد، اظهار داشت: مصوباتي که هيات دولت به تصويب مي رسانند نيازمند بودجه و زمان زيادي است، از اين رو در استان ها مصوبات ناتمام بسياري مانده است که به اعتقاد من تا پايان دور چهارم سفرهاي استاني نيز اجراي اين مصوبات به اتمام نخواهد رسيد.  وي يکي از نقاط ضعف سفرهاي استاني دولت را زمان کم و حجم زياد مصوبات دانست و افزود: مصوباتي که تصويب مي شود نياز به کار کارشناسي و زمان زيادي دارد، اما متاسفانه دولت به اين مساله توجه نمي کند و فقط در سفرهاي استاني مصوبه تصويب مي کند و پس از آن استانداران و نمايندگان را با حجم زيادي از مصوبات تنها مي گذارد.  وي يادآور شد: معمولا مصوباتي که بودجه کمي را به خود اختصاص مي دهند، زودتر از ساير مصوبات اجرا مي شوند از اين رو به نظر مي رسد که يکي از دلايل اجرا نشدن مصوبات و يا تاخير در اجراي مصوبات بودجه باشد. وي ادامه داد: در بعضي موارد نيز حتي مصوبات به دست فراموشي سپرده مي شوند و تا سفر بعدي رييس جمهور به دليل نبود بودجه، زمان و نيروي کافي، پيگيري نمي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان