نسخه شماره 2712 - 1390/05/30 -

 رييس کانون بازنشستگان تامين اجتماعي اعلا م کرد:
 تسليم دفاعيه اي به دولت براي پيگيري نحوه اجراي همسان سازي 
 ميزان حقوق همسان سازي امسال هم تغييري نکرد

رييس کانون بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق تامين اجتماعي از پيگيري براي نحوه اجراي همسان سازي حقوق بازنشستگان اين صندوق از طريق معاونت حقوقي دولت خبر داد.
علي اکبر خبازها در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينکه حقوق ناشي از اجراي همسان سازي امسال نيز همچون دوسال گذشته به بازنشستگان پرداخت مي شود، اظهار کرد: ميزان اين حقوق مثل گذشته، رقمي بين 14 هزار و 600 تا 82 هزار تومان است.
به گفته وي، از آنجا که حقوق همسان سازي به عنوان يارانه به بازنشستگان پرداخت مي شود، ميزان اين حقوق طي سه سال گذشته و با وجود افزايش حقوق بازنشستگان، تغييري نکرده است. وي بااشاره به اينکه يارانه تخصيص يافته براي اجراي همسان سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي با بازنشستگان کشوري در سال 88، دو هزار و 500 ميليارد تومان بوده است، اظهارکرد: اين در حاليست که اين مبلغ، طي سال 88 به صورت کامل به بازنشستگان پرداخت نشد و بخشي از آن در سال بعد براي اجراي همسان سازي هزينه شد.
خبازها از پيگيري براي حل مشکلات اجراي همسان سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي خبر داد و گفت: مقرر شده که کانون بازنشستگان با همراهي معاونت اداري و مالي صندوق تامين اجتماعي، دفاعيه اي را در اين خصوص به اداره حقوقي دولت ارائه تا با تسليم اين دفاعيه، حوزه حقوقي دولت نسبت به تفسير مجدد قانون اجراي همسان سازي حقوق بازنشستگان اقدام کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان