نسخه شماره 2703 - 1390/05/19 -

  نبايد از دريافت غرامت به خاطر روابط تجاري با عراق پرهيز کنيم 

عضو کميسيون حقوقي قضايي مجلس با اعلام اينکه حق ايران براي گرفتن غرامت جنگي از عراق در حال فراموشي است، گفت: نبايد با اين نگاه که داراي روابط تجاري با عراق هستيم و مثلا روابط ما با عراق درفلان سطح قرار دارد از مطالبه غرامت پرهيز کنيم.  "علي اسلامي پناه" درگفت وگو با خانه ملت، با تبعيض ناروا توصيف کردن 8 سال جنگ تحميلي به ايران و با تاکيد برگرفتن غرامت جنگي از اين کشور،  گفت: ملت ايران از 8 سال جنگ تحميلي با عراق خسارت هاي مادي و معنوي ديده که هنوز آثار آن در زندگي آنها باقي است. نماينده جيرفت و عنبرآباد  با اعلام اينکه فرزندان متولد شده درجنگ و پس از آن هنوز با بيماري هاي ناشي ازاين جنگ مواجه هستند، افزود: عراق هيچ گاه نمي تواند غرامت معنوي 8 سال جنگ را به ايران پرداخت کند و اين درحالي است که در مفاد قطعنامه پاياني - 598- جنگ ايران و عراق به صراحت آمده  که بغداد آغازگر جنگ بوده و بايد به  تهران غرامت بپردازد. عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اعلام اينکه ايران بايد همان زمان دعواي غرامت را از مجامع بين المللي اقامه مي کرد، خاطرنشان کرد:  دولت براي گرفتن غرامت جنگي ازعراق کوتاهي کرد و اين کوتاهي اظهار نظر نامربوط نمايندگان عراق را به وجود آورده است. وي با اعتقاد بر اينکه کوتاهي دولت سبب تهاجم بيشترعراق به حق واقعي ايران مي شود، اظهار کرد: اشتباه است که مي گويند بخاطر روابط تجاري نبايد حق خود را از عراق گرفت، چرا که عراق کشوري نيست که بتواند با روابط تجاري با ايران به ما سود برساند. اسلامي پناه با انتقاد از به فراموشي سپرده شدن حق ملت ايران، اظهار کرد: در حالي که دولت براي گرفتن حق ملت خود تلاشي نمي کند، معناي چنين اظهارنظراتي اين است که عراق قصد دارد ايران را آغازگر جنگ اعلام کند. عضو کميسيون حقوقي قضايي مجلس با اعلام اينکه ايران در نقطه مقابل حرف مجامع بين المللي در موضوع گرفتن غرامت از عراق حرکت مي کند،  اظهار کرد: نبايد با اين نگاه که داراي روابط تجاري با عراق هستيم و مثلا روابط ما با عراق درفلان سطح قرار دارد از مطالبه پرداخت غرامت پرهيز کنيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان