نسخه شماره 2685 - 1390/04/29 -

 شمقدري:
 اطلا عي از بازداشت پگاه آهنگراني ندارم 

جواد شمقدري در پاسخ به سوالي درباره احضار و بازداشت پگاه آهنگراني و چند تن از هنرمندان سينما گفت: از اين موارد خبر ندارم و بايد صحت اين خبر را بررسي کنم.  جواد شمقدري(معاون سينمايي وزارت ارشاد) که در حاشيه مراسم اختتاميه اولين دوره جشنواره هاي آموزشگاه هاي سينمايي در جمع خبرنگاران سخن مي گفت،  در پاسخ به سوال ايلنا درباره وضعيت پگاه آهنگراني و چند نفر از بازيگران بازداشتي و احضار شده، گفت:  از اين موضوع اطلاعي ندارم و بايد ابتدا صحت اين خبر را بررسي کنم.
وي در پاسخ به سوال ديگري درباره حکم جديد وزير ارشاد به وي پيرامون تاسيس موسسه امور بين الملل گفت:  کارهاي جاري در معاونت سينمايي متوقف نمي شود و فقط وقتي که سازمان سينمايي تشکيل شود، پخش امور جشنواره و امور بين الملل تبديل به يک دفتر مستقل يا معاونت مستقل مي شود اما درهر صورت بعداز تشکيل سازمان; اين بخش زيرنظر سازمان فعاليت خواهد کرد.
وي در پاسخ به سوال ديگري درباره جشنواره فيلم کودک گفت: جشنواره فيلم کودک قطعا برگزار مي شوداما اينکه در شهر همدان برگزار شود; قطعي نيست. چند گزينه براي برگزاري اين جشنواره وجود دارد و ميرعلايي درحال بررسي وضعيت آنهاست.
معاون سينمايي درباره تشکيل مناطق هشت گانه سينمايي گفت: شکل اجرايي تشکيل اين مناطق تغيير کرده است اما هنوز استان ها نتوانسته اند به اجماعي برسند و درباره تشکيل اين هشت منطقه تصميم بگيرند. لذا خودمان تصميم گرفته ايم براي تشکيل اين هشت منطقه برنامه ريزي کنيم.
شمقدري در پاسخ به سوال ديگر ايلنا درباره وضعيت کميته مشترک خانه سينما و معاونت سينمايي و جلساتي که اين کميته برگزار مي کرد، گفت: نماينده هاي ما براي شرکت دراين جلسات و گفت وگو آماده هستند اما گويا از آن طرف تمايلي وجود ندارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان