نسخه شماره 2662 - 1390/03/30 -

 داشتيم شاه مي شديم! 
نويسنده : محمد حسين روانبخش

برادر غلا محسين الهام را به خاطر داريد؟ روزگاري شش دانگ صندلي کنار دست محمود احمدي نژاد مال ايشان بود و در همان روزها، وقتي هواپيمايي را که دولت اصلا حات براي سفرهاي دولتمردان خريده بود، تحويل گرفت، چند بار انگشتش را گاز گرفت و گفت که بعيد مي داند احمدي نژاد ساده زيست از اين هواپيما استفاده کند. اما چون دلش بازهم آرام نگرفت يادداشتي نوشت با عنوان «داشتيم شاه مي شديم» و تاکيد کرد که اگر احمدي نژاد از اين هواپيما استفاده کند ديگر احمدي نژاد نيست! آن روزها گذشت. آن روزها چه زود گذشت و روزهايي آمد که دولت به جاي آنکه سوار آن هواپيماي 20 ميليارد توماني شود، مصوبه اي تصويب کرد که هواپيماي 45 ميليارد توماني بخرد! لا بد الا ن غلا محسين الهام مي گويد که صندلي اش امروز در اختيار اسفنديار رحيم مشايي است واو نبايد در اين باره حرفي بزند اما بد نيست او هم توضيحي درباره حرف هاي قديمش بزند و اعتراف کند که چقدر داستاني که براي مردم تعريف مي کرد، قابل تامل بوده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان