نسخه شماره 2653 - 1390/03/18 -

 محبي نيا:
 عقل، شرع و سياست تاکيد دارد جامعه نبايد يک دست باشد 

عضو هيات رييسه مجلس با اشاره به تاکيدات اخير مقام معظم رهبري هم عقل هم شرع و هم علم سياست بر اين تاکيد دارد که جامعه نبايد يکدست و تکصدا باشد و بايد صداهاي متفاوتي از جامعه شنيده شود، مخصوصا آنها که ميثاق اجتماعي ملت را به عنوان قانون اساسي قبول دارند و نظام جمهوري اسلامي را باور دارند، بايد حرف هاي خود را بزنند.  جهانبخش محبي نيا در گفت وگو با ايسنا، اظهار داشت: هتاکان و بي ادبان عرصه را بر تحقق اين امر نبوي و عقلاني مي بندند و در امنيت هم قرار دارند.  به گفته وي، تا زماني که اين نداي رهبري مبني بر اين که "اگر کساني را که به اصل نظام و اسلام معتقدند اما از لحاظ فکري با ما مخالفند مورد اهانت و آزار قرار دهيم، از خط امام منحرف شده ايم" در عرصه عمل تفسير نشود، هتاکان و متجاوزين به حقوق مردم روز به روز ياغي تر شده و بر مرکب عصيان خواهند تاخت و جامعه قوام و هويت خود را بدست نخواهد آورد.  نماينده مياندوآب و شاهين دژ با بيان اين که جامعه اي که امنيت نداشته باشد به توسعه و ترقي نخواهد رسيد، گفت: انقلابي بودن يعني فهم دردهاي انقلاب و تلاش براي زدودن آثار آن. امروز بخاطر دريافت مشوق هاي کاذب، تاختن بر مردم، شخصيت ها و نخبگان و ناديده گرفتن هويت و حيثيت آنها که عملي ضدانقلابي و ضداجتماعي است و قابليت دفاع ندارد انجام مي شود.  وي در خصوص اين سخن مقام معظم رهبري مبني بر اين که "اگر کسي دنبال براندازي و اجراي دستور دشمن نيست ولي با مذاق و تفکر سياسي ما مخالف است نبايد عدالت و امنيت را از او سلب و او را زير پا له کنيم" اظهار داشت: حساب برانداز جداست. برانداز نيروي آنتي اجتماع است و به عنوان مخل مطرح است و طبيعي است که بايد مهار شود. اما نقد و بررسي، اظهارنظر و تکثر در گرايش هاي سياسي امري طبيعي و ممدوح است.  به گفته محبي نيا، به همان ميزان که گرايش هاي ضداجتماعي تحت عنوان برانداز و فعاليت هاي خرابکارانه و جاسوسي مذموم و غيرقانوني است، تکثر در عرصه سياست ممدوح و قانوني است.  اين عضو هيات رييسه مجلس، تاکيد کرد: اين گفتار را بايد به گفتمان تبديل کرد. توقف در عرصه گفتار حتي باور عامه را هم در معرض آسيب هاي رواني قرار خواهد داد. ولي به ميزان پيشرفت اين گفتار به سمت گفتمان و تبديل آن به کارويژه نيروهاي قهريه بايد بيشتر مدافع تبيين آن در عرصه عمل باشند تا راه بر هويت يابي جمعي و اجتماعي به نام ملت ايران باز شود.  وي خاطرنشان کرد: امروز اگر ادعاي تبديل انقلاب اسلامي به يک مدنيت و تمدن جهاني و پايدار را داريم بايد به همان ميزان که مردم جهان (به استثناي نگاه هاي شيطاني و طمع گونه) از ما انتظار دارند ذائقه آنها را با يک فضاي سياسي مطلوب منتقد و طرفدار مباحثه و حتي مجادله شيرين کنيم.  وي تصريح کرد: اگر بخواهيم به اين گفتمان تن ندهيم و با تک صدايي و نگاه انتظامي جامعه را مديريت کنيم خود به نيروهاي برانداز تبديل خواهيم شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان