نسخه شماره 2653 - 1390/03/18 -

 وزير بهداشت:
 درمان بيماران ناتوان در پرداخت هزينه ها، رايگان است 
 واقعي شدن تعرفه ها براي مبارزه با زيرميزي ضروري است

وزير بهداشت بر رايگان بودن ارايه خدمات درماني به بيماراني که توانايي پرداخت هزينه هاي درماني را ندارند، تاکيد کرد. به گزارش ايسنا، دکتر مرضيه وحيد دستجردي در حاشيه شصت و هفتمين اجلاس روساي دانشگاه هاي علوم پزشکي با تاکيد بر رايگان بودن ارائه خدمات به بيماراني که توانايي پرداخت هزينه هاي درماني را ندارند، گفت: اين موضوع در مورد بيماراني که درICU  بيمارستان ها بستري هستند نيز اجرا مي شود و تمام خدمات به اين بيماران رايگان خواهد بود. اگر بيمار دفترچه درماني داشته باشد براساس دفترچه درماني به وي ارائه خدمت خواهد شد و افراد فاقد دفترچه نيز تحت بيمه ايرانيان قرار مي گيرند.   دستجردي درباره تعرفه هاي درمان دولتي در سال جاري گفت: براي سال جاري رشد 9/3 درصدي در تعرفه هاي دولتي در نظر گرفته شده است. همچنين با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، معاونت برنامه ريزي و نظارت و راهبردي رياست جمهوري تقبل کرده است که تا آن سقفي که مشکلات بيمارستان ها حل شود، هزينه ها را پرداخت کند.  وي افزود: با توجه به تاثير هدفمندي يارانه ها در هزينه هاي درمان و همچنين تورم در مورد بخش خصوصي درمان نيز سعي کرديم بخش هتلينگ بيشترين افزايش را داشته باشد.  بخش خصوصي حدود 20درصد رشد را در تعرفه هاي هتلينگ خواستار بود که سعي شد اين موضوع محقق شود. اما برخي موارد مانندK  جراحي نياز به تعديل داشت که هيچ افزايشي در اين قسمت ديده نشد. اما ساير بخش ها و حتي تعرفه ويزيت ها افزايش يافت.  دستجردي درباره اقدامات انجام شده براي مبارزه با پديده زيرميزي گفت: علاوه بر کارهاي ضربتي در اين زمينه لازم است تعرفه هاي دولتي نيز واقعي و شفاف و براساس قيمت تمام شده باشد.  همچنين لازم است پرداخت هاي پرسنل و پزشکان به موقع صورت گيرد. اگر اين مطالب رعايت شود مساله مربوط به پديده زيرميزي نيز حل خواهد شد.  وزير بهداشت با اشاره به تاخير در پرداخت مطالبات بيمارستان ها و پزشکان گفت: در برخي دانشگاه ها کارانه پرسنل و پزشکان حدود 12 ماه است که پرداخت نشده و اين موضوع نارضايتي پرسنل را به دنبال داشته و از طرف ديگر در کيفيت خدمات ارائه شده تاثير مي گذارد.  بايد دريافت هاي پزشکان و پرسنل بيمارستان ها و مراکز درماني به موقع صورت گيرد.  دستجردي در مورد کسري بودجه وزارت بهداشت نيز گفت: وزارت بهداشت طي چندسال گذشته در بخشهاي مختلف اعم از بهداشت، درمان و آموزش پزشکي توسعه هاي زيادي داشته است که اگر اعتبارات متناسب با اين توسعه ها در نظر گرفته نشود، طبعا کسري هايي را به دنبال خواهد داشت.  به عنوان مثال حدود 15 هزار تخت بيمارستاني به مجموعه تخت هاي بيمارستاني کشور اضافه شده و براي امسال نيز چهارهزار تخت بيمارستاني ديگر به بهره برداري مي رسد. توسعه هاي زيادي در دانشکده هاي پزشکي صورت گرفته است. به عنوان مثال تعداد ورودي هاي کارشناسي ارشد،PHD  و دستياران افزايش يافته است که لازم است متناسب با اين توسعه ها اعتبارات مناسب تخصيص يابد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان