نسخه شماره 2653 - 1390/03/18 -

 مدير کل برنامه ريزي معاونت ترافيک شهرداري تهران:
 يک ريال يارانه بليت هم به شهر تهران پرداخت نشده است 

به دنبال اعلام پرداخت مبلغ 50 ميليارد ريال يارانه بليت مترو و اتوبوس به شهرداري هاي استان تهران، مدير کل برنامه ريزي و توسعه شهري معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران گفت: از 50 ميليارد ريال يارانه بليت شهرداري هاي استان تهران در سال 1390، يک ريال هم به شهرداري تهران پرداخت نشده است.
به گزارش روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري تهران، مهندس مسعود رنجبريان افزود : در حالي شاهد دومين مرحله از کمک هاي دولت به شهرداري هاي استان تهران در بخش يارانه بليت مترو و اتوبوس هستيم که البته شهرداري تهران در سال 1390 مشمول اين کمک ها نگرديده است.
وي با اشاره به اين که با وجود گذشت حدود دو ماه و نيم از سال هيچ گونه يارانه اي در زمينه بليت مترو و اتوبوس به شهرداري تهران اختصاص پيدا نکرده، اظهار کرد: اين در حالي است که ظاهرا کمک هاي بلاعوض دولت به شهرداري هاي استان تهران هم چنان ادامه مي يابد.
رنجبريان پرداخت يارانه از سوي دولت به شهرداري تهران به منظور جبران بخشي از افزايش هزينه ها از جمله هزينه سوخت در بخش حمل و نقل عمومي را مورد تاکيد قرار داد و تصريح کرد: يارانه پرداختي به شهرداري ها مي تواند تا حدودي بخشي از آثار و تبعات ناشي از افزايش هزينه ها بر حمل و نقل عمومي را جبران کند.
مدير کل برنامه ريزي معاونت ترافيک شهرداري تهران در پايان خاطرنشان کرد: همان طور که شهردار محترم تهران نيز تاکيد کرده اند در صورت استمرار وضعيت فعلي و عدم پرداخت يارانه حمل و نقل عمومي به مردم تهران، چاره اي جز افزايش نرخ کرايه ها باقي نمي ماند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان