نسخه شماره 2653 - 1390/03/18 -

 جزئيات بودجه عمراني سال جاري 

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي جزئيات بودجه عمراني جاري را اعلام کرد و از اختصاص 85 تا 86 درصد بودجه عمراني سال گذشته خبر داد.  رحيم ممبيني در گفت وگو با فارس، در مورد تخصيص اعتبارات عمراني قانون بودجه 89 گفت: از 31/6 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني قانون بودجه 89 به طور شفاف حداکثر 25 هزار ميليارد تومان اختصاص يافت، زيرا 2 هزار ميليارد تومان از اين رقم براي هدفمندسازي يارانه ها بود که خيلي نقشي نداشته، چون تحققي نداشته است و يک قسمت از اين اختصاص مربوط به پيمانکاري بوده است.  معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي افزود: اگر بودجه هدفمندي يارانه ها و پيمانکاري جدا شود، حدود 25 هزار ميليارد تومان از بودجه هاي عمراني سال گذشته اختصاص يافت. از اين رقم با احتساب ماده 10 و 12 براي حوادث غيرمترقبه که عمده آن از جنس هزينه هاي عمراني بوده است، دولت 21/5 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني در سال گذشته پرداخت کرده که تحقق 85 تا 86 درصدي اعتبارات عمراني را شامل مي شود. ممبيني افزود: اگر اعتبار ماده 10 و 12 پرداخت نمي شد رقم تخصيص اعتبار افزايش مي يافت اما با اين دو ماده طبيعي است که تخصيص بقيه اعتبارات کاهش پيدا کند.  وي با بيان اينکه اعتبارات عمراني قانون بودجه 90 نسبت به لايحه دولت 5 هزار ميليارد تومان کاهش يافت، گفت: در لايحه بودجه 47/6 هزار ميليارد تومان پيشنهاد دولت بود که در مجلس 34/9 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني مصوب شد. همچنين رقم 6/4 هزار ميليارد تومان براي پرداخت بودجه عمراني از حساب ذخيره ارزي پيشنهاد شده بود که نمايندگان مجلس اين رقم را حذف کردند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان