نسخه شماره 2644 - 1390/03/05 -

  علي لاريجاني:
 کنترل قوه مجريه توسط قوه مقننه افتخاري براي کشور است  

رييس مجلس شوراي اسلامي، پايه عدالت را قانون دانست و عنوان کرد که کنترل قوه مجريه توسط قوه مقننه افتخاري براي کشور است.  به گزارش ايسنا، علي لاريجاني طي سخناني در دومين نشست تخصصي تاريخ مجلس که در محل ساختمان مشروطه برگزار شده بود،  لازمه تداوم آزادي در کشورها را رعايت چارچوب هاي قانوني دانست و گفت: مطمئنا هر کشوري که از اين امر عدول کرده و اشتباه کند دچار اشتباه و کودتاها مي شود که اين رويه را در خيزش  هاي منطقه شاهد هستيم.  وي افزود: اگر کشورهاي منطقه مجلسي مستقل داشته و چارچوب هاي قانوني شان را رعايت مي کردند هيچ گاه گرفتار بسيج عمومي نمي شدند زيرا رعايت چارچوب هاي قانوني و آزادي در زمينه افکار عمومي بستري را براي نفوذ خارجي فراهم نمي کند.  رييس قوه مقننه در ادامه خاطرنشان کرد: وقتي که قوه مجريه مي گويد که براي آباداني کشور بايد قدرت داشته باشد، بايد بداند که چارچوب هاي قانوني مصوب مجلس بايد رعايت و حفظ شود.  لاريجاني ادامه داد: در زمان مصدق و پهلوي شاهد بوديم که مي خواستند قوانين با نظر آنها تصويب شود طوري که برخي از قانون هاي مهم يک روزه تصويب مي شد، اين رويه به دليل ميل قوه مجريه در آن زمان رخ مي داد، اينکه قوه مجريه بگويد که نياز دارد قوه مقننه را در دسترس داشته باشد يک افتخار نيست.  لاريجاني همچنين تاکيد کرد: اگر قدرت مجريه توسط قوه مقننه کنترل شود، افتخاري براي کشور به شمار مي آيد چرا که هميشه زمينه ديکتاتوري وجود دارد.  عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصريح کرد: در تنظيم شرايط آزادي، نياز به عمل در چارچوب موازين قانوني داريم که در همين راستا براي آباداني کشور نيز بايستي قانون رعايت شود; از اين رو کسي نمي تواند بگويد که براي آباداني کشور قوانين را رعايت نمي کند، اين درس مهمي است که بايد از تاريخ گرفته شود و براي کشور حائز اهميت است.  لاريجاني همچنين يادآور شد: پس از انقلاب و با تشکيل مجلس همواره اين دغدغه وجود داشت، به طوري که بني صدر هميشه در اظهارنظرهاي خود عنوان مي کرد که مجلس مزاحمش است، اين طور نيست که مجلس در دست رييس جمهور باشد و قوه مجريه در چارچوب قوانين مصوب مجلس عمل نکند، اين همان مساله بني صدر بود و چنين سو»تفاهمي را در اداره کشور داشت به طوري که تصور مي کرد براي رييس جمهوري و آباداني کشور بايد همه اختيارات در دست او باشد.
رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: فلسفه استقلال قوا اين است که قوه مجريه در چارچوب تعاملات قانوني رفتار کند در همين راستا نيازمند بازتعريف اين امور و شناخته مجدد هستيم.
وي خاطرنشان کرد: درست است که کار کردن براي ايران و ملت يک افتخار است اما اين کار کردن بايد در چارچوب قانون باشد، چرا که در غير اين صورت زمينه هايي را در کشور فراهم مي کند که پيش از اين در طول تاريخ براي ايران رخ داده است.  لاريجاني همچنين با تاکيد بر اينکه نمي توان عدالت را بدون قانون فهميد ، پايه عدالت را قانون دانست و گفت: اگر کسي مي خواهد دلسوزانه براي ايران زحمت بکشد و کشور را آباد و عدالت را محقق کند بايد چارچوب قانون را رعايت نمايد.  رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه سخنان خود با مروري به اوضاع مجلس در دوران مشروطه و پهلوي گفت: بايد اين موضوع بررسي شود که چطور در کشوري که مشروطه در آن رخ داد و آزادي به وجود آمد دچار پديده بدخيم ديکتاتوري شد و مجلس نمايشي را شاهد بود; براي بررسي اين موضوع بايستي يکسري مقدمات را بررسي کرد بدين معنا که اين طور نبود که به راحتي پس از فکر آزادي خواهي در مشروطه حرکت ديکتاتوري زاده شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان