/ هفتمین اردوی تابستانی حزب مردم سالاری --  / شاخه اصلی --