نسخه شماره 2197 - 1388/07/26 -


مطهري: اتهامات در مناظره فتنه را آغاز کرد

کواکبيان:
دغدغه اصلاح طلبان وحدت ملي و پايبندي به قانون اساسي است

در صورت عدم ارائه متمم بودجه صورت مي گيرد
احتمال کمبود بنزين در سه ماه آينده


کوتاه از بهارستان


خبر


 مطهري: اتهامات در مناظره فتنه را آغاز کرد 

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با ارائه راهکاري براي برون رفت از شرايط فعلي تصريح کرد: اصولگرايان بايد به اشتباهات طرف خودي نيز توجه داشته باشند، با بيطرفي به ماجرا بنگرند و قضاوت منصفانه داشته باشند. علي مطهري در گفت وگو با مهر با اشاره به مخالفان طرح وحدت ملي اظهارداشت: گروهي از اصولگريان و به ويژه طرفداران متعصب دولت معتقدند تا زمانيکه عاملان اصلي فتنه به اشتباهات خود اعتراف نکنند و از مردم عذر خواهي نکنند و يا محاکمه و مجازات نشوند صحبت از وحدت ملي حرف بي معناست چرا که در اين صورت وحدت ملي به معناي آنچه آنان "نجات سران فتنه" مي خوانند خواهد بود. وي ادامه داد: اما اين دوستان توجه ندارند که احمدي نژاد هم به هر حال در اين فتنه نقشي داشته و اين حکم هم در مورد ايشان جاري است. عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي افزود: به نظر من با نحوه خاص مناظره و اتهامات به افراد غايب در مناظره ها آغازکننده اين فتنه بود و بعد از پيروزي هم تحريک کننده معترضان بود.وي با اشاره به ضرورت عذرخواهي دو طرف اصلي ماجرا از مردم خاطرنشان کرد: بنابراين براي التيام وحدت ملي همانطور که موسوي بايد به اشتباهات خود اعتراف کرده و از مردم عذرخواهي کند احمدي نژاد هم بايد اين کار را انجام دهد. درغير اين صورت اين فتنه همچنان باقي خواهد ماند. عضوفراکسيون اصولگرايان مجلس افزود: بر اين اساس دوستان اصولگراي ما بايد به اشتباهات طرف خودي نيز توجه داشته باشند، با بيطرفي به ماجرا بنگرند و قضاوت منصفانه داشته باشند. مطهري مخالفان طرح وحدت ملي را  در دو دسته اصلي برشمرد و يادآورشد: برخي از اين افراد از روي اعتقاد اينگونه اظهارنظر مي کنند و برخي ديگر به دليل اينکه ادامه اين فتنه و وجود اين شرايط نامتعادل به نفع آنها خواهد بود با طرح آشتي ملي به مخالفت برخاسته اند زيرا اين افراد در چنين شرايطي راحت تر به اهداف خود مي رسند.


 کواکبيان:
 دغدغه اصلاح طلبان وحدت ملي و پايبندي به قانون اساسي است  

دبيرکل حزب مردم سالاري دغدغه کنوني طيف اصلاح طلب را رسيدن به وحدت ملي، بازسازي اعتماد عمومي، آزادي زندانيان سياسي،احترام به شخصيتها وبزرگان نظام، پايبندي به قانون اساسي، رفع مشکلات معيشتي مردم و همچنين تنش زدايي در عرصه سياست خارجي خواند.
مصطفي کواکبيان در گفت وگو با مهر، با اشاره به مخالفان طرح وحدت ملي اظهار داشت: برخي از سران افراطي طرفدار دولت معتقدند که طرف مقابل در ايجاد فتنه نقش داشته و فتنه گر هستند.
وي درباره طرح بحث ميانجي گري ميان احزاب و چهره هاي سياسي گفت : درشرايطي که بخشي از طيف اصولگرا وحدت ملي را قبول ندارد و فکر مي کند طرح وحدت ملي براي اين است که طيف اصلاح طلب به دادگاه نرود و يا وقتي برخي ازمشاوران رئيس جمهور معتقدند که مشکلي بوجود نيامده است که نيازمند وحدت باشيم ديگرچه ميانجيگري پيشکسوتانه اي را مي توان براي آن متصورشد.
نماينده مردم سمنان در مجلس شوراي اسلامي با تاکيد براينکه بايد احساس نياز به وحدت ملي درهمه طيفهاي سياسي کشور بوجود آيد، گفت: اگر دلسوز کشور هستيم بايد قبل از هرچيزي ضرورت اين نيازرا به افرادي که واقعيات را درنظر نمي گيرند تفهيم کنيم.
وي با بيان اينکه عده اي حيات خود را براساس ايجاد اختلاف در جامعه تعريف مي کنند، تصريح کرد: ضدانقلاب خارجي، عناصربرانداز، مخالفان نظام و طرفداران افراطي دولت در اين موضع مشترک هستند که نيازي به طرح وحدت ملي نداريم.
عضو کميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: مخالفان نظام وعناصر برانداز به اين دليل با طرح آشتي ملي مخالف هستند که جمهوري اسلامي ايران بدينوسيله پيشرفت خواهد کرد وطرفداران افراطي دولت هم به دليل اينکه با تحقق وحدت در جامعه ديگر جايي براي عناصرتندرو در نظام باقي نخواهد ماند با اين طرح به مخالفت برخاسته اند.
وي برلزوم تحقق طرح وحدت ملي در جامعه تاکيد وعنوان کرد: قطعا طرح وحدت ملي با هرعنواني که مطرح شود يکي از ضروري ترين نيازهاي کشور ما براي بازسازي اعتماد عمومي است ،چراکه مردم با مشارکت 85 درصدي خود درانتخابات افتخار آفريدند و اين سياسيون هستند که بايد با عملکرد خود قدردان چنين حماسه اي باشند.
دبيرکل حزب مردم سالاري درادامه با بيان اينکه بايد اصل انتخابات رياست جمهوري دهم را تمام شده بدانيم، يادآور شد: اما همانگونه که مشاهده مي کنيم حوادث بعد از انتخابات همچنان ادامه دارد به گونه اي که برخي از فعالان سياسي هنوز در زندان بسر مي برند.
کواکبيان دربخش ديگري ازسخنانش به دغدغه کنوني طيف اصلاح طلبان درکشوراشاره نمود وافزود: دغدغه کنوني طيف اصلاح طلب رسيدن به وحدت ملي، بازسازي اعتماد عمومي، آزادي زندانيان سياسي،احترام به شخصيتها وبزرگان نظام،پايبندي به قانون اساسي،رفع تنگناها ومشکلات معيشتي مردم و همچنين تنش زدايي در عرصه سياست خارجي است که البته قبل از همه اينها بايستي دوستي وصميميت بين سران نظام ، قواي سه گانه وفعالان سياسي در کشور بوجود آيد.


 در صورت عدم ارائه متمم بودجه صورت مي گيرد
 احتمال کمبود بنزين در سه ماه آينده 

براي نمايندگان مجلس و کساني که کمترين آشنايي به امر قانون گذاري دارند انحرافات دولت احمدي نژاد از قانون بودجه يک امر عادي و عجيب نيست. روالي که دولت احمدي نژاد در چند سال گذشته در مواجهه با مجلس هفتم و هشتم برگزيده اين است که ابتدا بدون مجلس هرکاري بخواهد انجام مي دهد و بعد از آن با اعتراف به غيرقانوني بودن عملي که انجام داده به دنبال راهکار قانوني براي آن مي گردد.
موضوع بنزين و چگونگي مديريت آن يکي از چالش هاي عمده بين دولت و مجلس بوده است سال گذشته دولت بدون توجه به مصوبه مجلس اقدام به واردات بنزين کرد و زماني که اين امر با اعتراض نمايندگان مواجه شد وزير نفت با حضور در صحن علني مجلس به اقدام غيره قانوني دولت اعتراف کرد و آن را به خاطر تصميم رئيس جمهور دانست.
در سال جاري نيز با وجود اين که بر اساس قانون بودجه دولت بايد 45 ميليون ليتر بنزين توليد داخل داشته و تا پايان سال هيچ گونه واردات بنزين نداشته باشد.باز دولت بدون اجازه مجلس اقدام به واردات بنزين کرد.در اين زمينه مسعود ميرکاظمي وزير نفت که براي پاسخ گويي به سوال احمد توکلي در کميسيون انرژي مجلس حاضر شده بود باز اعتراف کرد که اقدام دولت در واردات بنزين تنها براساس مصوبه سازمان مديريت مصرف سوخت بوده است و هيچ گونه توجيه قانوني ندارد.
با اين وجود نمايندگان بعد از اقدام دولت براي واردات بنزين انتظار متمم بودجه را مي کشند تا منبع مالي اين واردات مشخص شود.
 حسين نجابت عضو کميسيون انرژي با اشاره به حضور وزير نفت در جلسه هفته گذشته کميسيون انرژي به منظور پاسخگويي به سوال احمد توکلي، گفت: وزير نفت دلايلي براي اجرايي نشدن قانون مصوب مجلس ارائه داد و اعتقاد داشت که اين قانون در عمل نشدني است.
حسين نجابت نماينده تهران، در گفت وگو با ايلنا، اظهار داشت: بحث ما اين است که بايد دولت لايحه متمم مي آورد و تقاضا ميکرد تا قانون اصلاح شود. گويا در حال حاضر اين لايحه آماده شده اما دولت در ارائه آن تاخير کرده است.
وي با تاکيد بر اينکه اين تاخير 6 ماهه مورد قبول کميسيون انرژي نيست، ادامه داد: دولت براي اينکه با کمبود بنزين در ماه هاي پاياني سال مواجه نشود، يا بايد سهميه را به اندازه اي کاهش دهد که مجموع آن همان توزيع سهميه بندي بر اساس توليد داخل يعني توزيع يارانه اي معادل توليد داخلي شود; يا اينکه لايحه متمم بياورد و تقاضاي ترميم قانون را ارائه کند. البته به نظر مي رسد که فعلا دولت راهکار دوم را انتخاب کرده است.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي افزود: دولت لايحه متمم را مي آورد تا کمبود منابع تامين بنزين را با واردات جبران کند.
به گفته وي اگر بخواهيم به نص قانون در ماه هاي پاياني سال عمل کنيم، بايد به هر خودرو 30 الي 40 ليتر بنزين يا حتي کمترارائه دهيم. در غير اين صورت دولت بايد لايحه متمم بودجه را به مجلس بياورد.
نجابت در پايان يادآورشد که لايحه متمم 88 بايد قبل از ارائه لايحه بودجه 89 به مجلس ارائه شود.
مخبر کميسيون انرژي در مجلس شوراي اسلامي از احتمال ادامه روند فروش بنزين وارداتي به قيمت يارانه اي در ادامه سال خبر داد.
در اين خصوص سيد عماد حسيني نماينده در اين خصوص غروه اظهار داشت: بودجه 88 دچار انحرافات و مشکلاتي شد و وزير نفت نيز در کميسيون اقرار کرد که تنها مصوبه ستاد حمل ونقل سوخت را اجرا کرده است. نماينده مردم غروه، اين موضوع را غير قانوني خواند و گفت: ممکن است پس از اين بسياري از وزارت خانه ها به خودشان اجازه دهند که خلاف مسير قانوني حرکت کنند. وي تصريح کرد : بارها به دولت تذکر داده ايم که در صورت آنکه قادر به اجراي مصوبه مجلس نيست، مي تواند اصلاحيه اي به مجلس ارائه دهد اما به نظر مي رسد دولت به اين روند تا پايان سال ادامه خواهد داد. محمد حسين فرهنگي يک عضو کميسيون برنامه و بودجه با بيان اين که در سه ماه پاياني سال با کمبود بنزين مواجه خواهيم شد، گفت: تنها راهکار براي تامين کسري بنزين در ماه هاي پاياني سال ارائه لايحه متمم است.
محمدحسين فرهنگي نماينده تبريز، در گفت وگو با ايلنا با بيان اين که دولت اختيار ارائه لايحه متمم را براي حل مشکلات خود دارد، اظهارداشت: با فرض اين که دولت در زمينه هاي مختلف مي تواند لايحه متمم بياورد و تغييرات مورد نياز را از مجلس درخواست کند.
وي با اعتقاد بر اينکه دولت از اجراي قانون مصوب مجلس براي توزيع بنزين، سرپيچي نکرده و با ارائه لايحه متمم مي تواند مشکل خود را حل کند، ادامه داد: نظرات و برداشت هاي مختلف حقوقي در اين زمينه وجود دارد. موارد مشابه هم در اين زمينه زياد است. مثل مصوبه اخيري که در مورد اصلاح قانون بودجه در مجلس به عمل آمد. اين اصلاحيه، کاهش حقوق و دستمزد کارکنان دولت را در برداشت اما دولت به آن عمل نکرد.
 نماينده مردم تبريز در مجلس افزود: از آنجا که مجلس تصويب کرده بود که دولت براي تامين کسري بودجه جاري خود مي تواند از همه رديف هاي جاري 2 ميليارد تومان  کم کند; پس نمي توان گفت که دولت از اجراي بودجه تخلف کرده است. دولت درنظر دارد براي اين که در آينده با ارائه متمم و مکمل بودجه يا اصلاحيه مشکلات خود را حل کند.
فرهنگي با بيان اين که اگر لايحه متمم ارائه نشود در سه ماه پاياني سال با کمبود بنزين مواجه خواهيم شد، خاطرنشان کرد: از آنجا که لايحه متمم مربوط به سال 88 است و بايد قبل از لايحه بودجه 89 به مجلس ارائه شود.
عزت الله يوسفيان نماينده آمل، در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، اظهار داشت:  گمان ما اين بود که با بودجه تخصيص داده شده به بنزين، دولت مي تواند به هر خودرو ماهانه 75 تا 80 ليتر بنزين بدهد. وي با بيان اينکه دولت بايد با همان عدد و رقم بنزين را توزيع مي کرد، ادامه داد: اگر دولت عدد و رقم بنزين توزيعي را افزايش داده باشد، مشکل ايجاد مي شود . بايد ديوان محاسبات بررسي کند که دولت از کدام رديف بودجه را به اين کار اختصاص داده است. عزت الله يوسفيان عضو کميسيون برنامه و بودجه گفت: با بودجه اي که به بنزين تخصيص داده شد، حدس اين بود که دولت مي تواند 80 ليتر بنزين با قيمت فوب خليج فارس و سوبسيدي که روي آن  مي آيد حدود 80ليتر به هر خودرو بدهد. نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي افزود: اگر دولت کل بودجه تخصيصي را هزينه کرده باشد، با توجه به اينکه 20 ليتر بنزين مازادنيز بههر خودرو در ماه توزيع کرده; بايد حتما لايحه متمم بودجه با اصلاح بودجه را به مجلس ارائه کند.
يوسفيان با تاکيد بر اينکه دولت به طور کل در تدارک لايحه متمم است، تصريح کرد: لايحه متمم بايد قبل از لايحه بودجه 89 به مجلس بيايد. البته اگر اصلاح بودجه باشد منعي ندارد که بعد از بودجه سال 89 به مجلس ارائه شود و دولت  مي تواند مبالغي را از بودجه عمراني به بودجه جاري انتقال دهد. وي با تاکيد بر اينکه دولت نمي تواند بودجه اي را که براي 12 ماه تدارک ديده شده با افزايش سهميه بنزين در 9 ماه هزينه کند، خاطر نشان کرد: دولت بايد در حد بودجه مصوب يعني مبلغي که تخصيص داده شد بنزين توزيع مي کرد. حال که مازاد بر آن توزيع کرده بايد منبع تامين بودجه آن رادر رديف هاي قانون بودجه امسال  مشخص مي کرد. عضو کميسيون برنامه و بودجه يادآور شد: اگر دولت با افزايش سهميه بنزين براي سه ماه پاياني سال کسري بياورد، مشکل ايجاد مي شود و سخت است که در کميسيون بودجه دوباره مبلغي براي بنزين تخصيص داده شود.


 کوتاه از بهارستان 

نادران:
شکايتي از رحيمي به دستم نرسيده است

نماينده تهران در مجلس گفت: «هيچ شکايتي از محمدرضا رحيمي در مورد من، تاکنون نه بدستم رسيده ونه من چيزي ديده ام.»
الياس نادران در گفت وگو با «پارلمان  نيوز»، در پاسخ به سوالي در مورد شکايت محمدرضا رحيمي معاون اول احمدي نژاد از او، اظهار داشت: «موضوع شکايت آقاي رحيمي از خودم را در رسانه ها ديدم، اما با مراجعه به کميسيون اصل نود مجلس و صحبت با اعضا، همگي اظهار بي اطلاعي کردند.»
پس از آنکه الياس نادران به همراه احمد توکلي و عليرضا زاکاني از محمدرضا رحيمي معاون اول احمدي نژاد به دليل آنچه ارائه مدرک تحصيلي دکتراي جعلي عنوان کردند به کميسيون اصل نود مجلس شکايت کردند يکي از اعضاي اين کميسيون از شکايت متقابل رحيمي از نادران به کميسيون اصل نود خبر داده بود.
عضو فراکسيون اصولگرايان تاکيد کرد: «با مراجعه به کميسيون اصل نود شکايتي از خودم نديدم اگر شکايتي هم شده باشد هنوز از هيچ کجا بدست من نرسيده است.»
وي در پاسخ به سوالي در باره اقدام برخي از نمايندگان در پس گرفتن امضاي خود از نامه حمايت از رحيمي گفت: «بايد از خود آنها پرسيد که چرا اسمشان بوده و چرا پس گرفته اند.»
نادران در پاسخ به اين سوال که  چه کسي براي اين نامه امضا جمع مي کرد گفت: «کريمي نماينده بابل امضا جمع مي کرد.»

عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس خبر داد:
بررسي موضوع دانشجويان ستاره دار
در کميسيون آموزش

عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: «با توجه به اين که دانشجويان به وجود ستاره دارها اصرار دارند و مسوولين مربوطه هم انکار مي کنند، در جلسه اين هفته کميسيون آموزش، مي خواهيم که اين موضوع در دستور کار قرار گيرد و بررسي شود که آيا واقعا اين موضوع صحت دارد يا نه؟»
چهار سال است که با آغاز سال تحصيلي موضوع دانشجويان ستاره دار مطرح مي شود اما در اين چهار سال هيچ يک از مسوولين دولتي صحت آن را تاييد نکرده اند، محمود احمدي نژاد در مناظره تلويزيوني با ميرحسين موسوي صراحتا وجود دانشجوي ستاره دار را در دولت نهم رد کرد.
اين در حالي بود که دو شب بعد از آن مناظره در فيلم تبليغاتي مهدي کروبي چند تن از اين دانشجويان حضور پيدا کردند و اعلام نمودند که "ما ستاره داريم"، امسال نيز با آغاز سال تحصيلي تعدادي ديگر اعلام کرده اند به دليل ستاره دار بودن از تحصيل محروم گشته اند، اين عده اي که به نظر مي رسد تعدادشان به 20 نفر مي رسد در اواخر هفته گذشته نامه اي را خطاب به علي لاريجاني رييس مجلس نوشتند و از وي خواستند تا به وضعيت آنها رسيدگي شود.
امير طاهر خاني نماينده مردم تاکستان و عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در اين باره به خبرنگار «فرارو» گفت: «مسوولين سازمان سنجش و وزارت علوم و تحقيقات مدعي هستند که دانشجويان ستاره دار وجود ندارند اما ما هر روزه شاهد هستيم که عده اي از دانشجويان به مجلس مي آيند و مکاتباتي صورت مي دهند، با اين مضمون که ما را از تحصيل محروم کرده اند، اگر واقعا اين موضوع صحت داشته باشد، اظهارات مسوولين وزارت علوم و سازمان سنجش هيچ گونه توجيهي ندارد.»
وي افزود: «با توجه به اين که دانشجويان به وجود ستاره دارها اصرار دارند و مسوولين مربوطه هم انکار مي کنند، در جلسه اين هفته کميسيون آموزش، مي خواهيم که اين موضوع در دستور کار قرار گيرد و بررسي شود که آيا واقعا اين موضوع صحت دارد يا نه؟»
اين عضو کميسيون آموزش درباره نامه تعدادي از دانشجويان ستاره دار به رييس مجلس گفت: «قطعا نامه اي که تعدادي از دانشجويان براي رييس مجلس نوشته اند، به کميسيون آموزش و تحقيقات ارجاع داده مي شود و کميسيون هم اين موضع را بررسي مي کند و نتيجه هر چه باشد اعلام مي شود.»
طاهر خاني در پاسخ به اين پرسش که آيا تا به امروز مجلس اين موضوع را بررسي کرده است يا خير، اظهار داشت: «تحقيق مبسوط در اين باره صورت نگرفته است اما يک سري بررسي هاي ميداني انجام شده است، چون وقتي در کميسيون از مسئولين وزارت علوم و سازمان سنجش در اين باره سوال شد آقايان با قاطعيت گفتند چنين چيزي وجود ندارد.»
وي در پايان تاکيد کرد: «مجلس در اين باره ابزارهاي نظارتي را اعمال خواهد کرد، چون به هر ترتيب ما نمي توانيم هيچ فردي را به هر دليلي از تحصيل محروم نماييم، اگر مجلس تشخيص دهد که وزير در اين راستا کم کاري نشان داده است حتما بحث سوال و استيضاح را در دستور کار قرار خواهد داد.»

دبيرکل فراکسيون خط امام (ره):
فرد مقبول فرهنگيان براي وزارت معرفي شود
 

نماينده اردکان در مجلس به مناسبت آغاز سال تحصيلي جديد با حضور در دبيرستان شهيد انصاري اردکان در سخناني با اشاره به نقش علم و معنويت در رشدو توسعه يک جامعه و ارتقاي فرهنگي و اجتماعي آن،بر نقش نظام آموزش و پرورش در تکوين شخصيت علمي و اجتماعي دانش آموزان تاکيد کرد.
به گزارش ايلنا، وي با بيان اينکه آموزش و پرورش بايد به عنوان يک نظام پويا و هدفمند در ارتقا و رشد علمي کشور پيشقدم باشد ، نهادينه کردن نقش تحقيق وپژوهش در راستاي نيل به اين هدف را ضروري برشمرد.
نماينده مردم اردکان همچنين عدم تحولي بنيادي در وزارتخانه آموزش و پرورش علي رغم دو برابر شدن اعتبارات آن را نشان دهنده ساختار معيوب آن دانست و با انتقاد از تغييرات مکرر در اين وزارتخانه، ابراز اميدواري کرد که در آستانه معرفي وزير آموزش و پرورش فردي عالم، متدين، کارآمد و مقبول نزد فرهنگيان و جامعه به مجلس معرفي گردد تا با انتخاب وي و به پشتوانه حمايت مسئولان و قاطبه فرهنگيان بتواند تحولي مثبت در ساختار اين وزارتخانه بوجود آورد.
تابش در بخش ديگري از سخنانش تاکيد کرد: مناسب است رشته تحصيلي دانش آموزان در مسيري هدايت شود که بتواند پاسخگوي نيازهاي شهرستان در توسعه پايدار بخصوص در بخش صنعت باشد و اين مهم با برنامه ريزي و تشکيل جلسات توجيهي گسترده بدست مي آيد تا هم به علايق دانش آموزان توجه شود و هم در آينده با خلا» نيروي فني و مديريتي مواجه نباشيم.


 خبر 

سخنگوي فراکسيون خط امام:
مذاکره ملتمسانه با آمريکا بر خلاف آرمانهاست

سخنگوي فراکسيون خط امام تاکيد کرد: اشتياق دولت براي مذاکره با آمريکا خلاف آرمانهاي انقلاب اسلامي و خون شهدا است.
داريوش قنبري نماينده ايلام در گفت وگو با «فردا » با انتقاد از عطش دولت براي مذاکره با آمريکا تاکيد کرد: رويه اي که دولت درباره مذاکره با آمريکا در پيش گرفته است خلاف مصالح ملي و هويت انقلابي ملت ايران است.
وي افزود: عجيب است که با سياست هاي خصمانه آمريکايي ها در مورد ملت ايران، دولت اصرار دارد براي مذاکره از آنها چراغ سبز بگيرد.
نماينده ايلام خاطرنشان کرد: ملت ايران هرگز زير بار رابطه اي که در آن به هويت ديني وانقلابي مردم توجه نشود نمي رود.
سخنگوي فراکسيون خط امام با بيان اينکه رابطه با آمريکا زماني قابل قبول است که تغيير اساسي در رفتار خصمانه اين کشور با ايران داده شود، خاطرنشان کرد: وقتي آمريکا تمام تلاش خودش را براي محروم کردن ايران از حق مسلم دانش هسته اي مي کند اشتياق براي مذاکره ملتمسانه با آمريکا در شان ملت ايران نيست.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس:
تمام نگراني اين است که مردم تحمل نکنند

عضو کميسيون اقتصادي مجلس عدم شناخت واقعي دهک هاي دريافت کننده يارانه نقدي، ضعف دولت در شبکه نرم افزاري، عدم توانايي دولت در کنترل قيمت کالاهاي مصرفي پس از آزاد شدن قيمت حامل هاي انرژي، را از جمله ضعف ها در اجراي طرح تحول اقتصادي دانسته و تاکيد کرد که «تمام نگراني ما اين است که افزايش تورم ناشي از اجراي اين طرح از سوي مردم تحمل نشود.»
عبدالله رضا ترابي نماينده گرمسار در خصوص نگراني ها و تبعات احتمالي اجرايي طرح تحول اقتصادي با بيان اينکه «اين طرح از ابتدا حرف و حديث هاي بسياري را به همراه داشته است» در گفت وگو با «فرارو» گفت: «به هر حال دير يا زود بايستي به سمت اجراي طرح تحول اقتصادي مي رفتيم به جهت اينکه در کشور ما سالانه بيش از 90 ميليارد دلار سوبسيد حامل هاي انرژي پرداخت مي شود، براي اينکه پرداخت اين سوبسيدها متوقف شود و منابع آن صرف امور زير بنايي شود دولت لايحه طرح تحول اقتصادي را به مجلس ارايه کرد.»
وي افزود: «دولت تصميم گرفته است بر اساس اين طرح منابعي که پيش از اين صرف ارايه سوبسيد مي شد را با مديريت خود به صورت نقدي در اختيار اقشار کم درآمد و آسيب پذير قرار دهد که گفته مي شود رقمي حدود 70 درصد مردم جامعه را شامل مي شود و 30درصد مابقي به گفته دولت صلاحيت استفاده از يارانه نقدي را ندارند.»
اين عضو کميسيون اقتصادي گفت: «به هر صورت اگر اين پول درست توزيع شود و واقعا در اختيار اقشار کم درآمد قرار گيرد نگراني ها کاهش پيدا مي کند ولي تمام نگراني ما اين است که دهک هاي برگزيده شده که براساس فرم هاي خود اظهاري انتخاب شده اند، دقيق و واقعي نباشند.»
وي افزود: «بر اين اساس اگر اقشار جامعه در دهک هاي واقعي خود قرار نگيرند احتمال موفقيت طرح اقتصادي بسيار ضعيف خواهد بود. ازاين روي ما معتقديم که شناخت دقيق تر دهک هاي جامعه نيازمند بررسي جديد و جدي تري است.»
ترابي در ادامه گفت: «نگراني ديگري که در خصوص اجراي طرح تحول اقتصادي وجود دارد افزايش بي رويه قيمت کالاهاي مصرفي با آزاد شدن قيمت حامل هاي انرژي است که اين قطعا نيازمند کنترل دولت است.»
وي افزود: «براين اساس طرح تحول اقتصادي داراي تبعاتي است که اگر دولت به آن توجه اي نداشته باشد و کنترل نکند ممکن است آسيب هاي جدي به ساختار اقتصادي کشور وارد کند.»
اين عضو کميسيون اقتصادي تصريح کرد: «از اين روي در اجراي طرح تحول اقتصادي به لحاظ اينکه دولت مجري طرح است بايد بيشترين کنترل را داشته باشد و اين کنترل هم نيازمند در اختيار داشتن سيستم نرم افزاري دقيقي است.»
ترابي با اشاره به ضعف هاي دولت در شبکه نرم افزاري گفت: «پس از تصويب نهايي لايحه، دولت موظف به اجرا خواهد بود و بايد فکري عاجل براي پوشش ضعف هاي خود در اين زمينه کند.»
وي در خاتمه با بيان اينکه «پيش از اين شيب در نظر گرفته شده از سوي دولت براي آزاد کردن قيمت حامل هاي انرژي تند بود که اين شيب توسط مجلس ملايم شد و از سه سال به پنج سال افزايش يافت» گفت: «اگر درصد قابل قبولي تورم افزايش يابد قابل قبول است ولي تمام نگراني ما اين است که اين افزايش تورم از سوي مردم تحمل نشود.»

باهنر:
براي اعلام جزئيات طرح هاشمي عجله نکنيد
 

محمدرضا باهنر با تاييد اينکه از جمله تدوين کنندگان متن مورد نظر آيت الله هاشمي رفسنجاني براي برون رفت از وضعيت موجود است ، در پاسخ به سوالي درباره جزئيات اين طرح گفت: براي اعلام جزئيات اين طرح عجله نکنيد.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با ايلنا، با اعتقاد بر اينکه طرح هايي از اين دست براي ايجاد وحدت ميان گروه  ها و چهره هاي سياسي بايد به دور از فضا سازي رسانه اي دنبال شود، از پاسخ به سوالات ديگري در اين زمينه خودداري کرد و گفت: منتظر باشيد. ان شا»الله طرح خوبي خواهد شد و به نتيجه مي رسد.
گفتني است، رئيس مجلس خبرگان در نخستين نماز جمعه اي که پس از انتخابات اقامه کرد از لزوم وحدت ميان چهره ها و گروه هاي سياسي سخن گفت و براي اولين بار آنجا بود که از تدوين طرحي براي برون رفت از وضعيت موجود پرده برداشت. آيت الله هاشمي رفسنجاني سپس در ششمين اجلاسيه مجلس خبرگان رهبري بار ديگر به اين موضوع اشاره کرد و آن را متني از سوي دلسوزان نظام خواند.
پس از آن از حضور محمدرضا باهنر ، حبيب الله عسگراولادي و حسين مظفر اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در حلقه تنظيم کنندگان اين متن خبر رسيد که باهنر در گفت وگو با ايلنا حضورش در اين جمع را تاييد کرد.
طرح هاشمي اگرچه با بي مهري حاميان دولت روبرو شد اما حامياني در مجلس دارد. از جمله آنکه مجمع نمايندگان روحاني مجلس درباره جزئيات اين طرح با هاشمي ديدار و گفت وگو کردند.