نسخه شماره 2192 - 1388/07/19 -


گرد و غبار در منطقه سيستان

رييس اتحاديه فروشندگان زعفران خراسان رضوي خبر داد:
کاهش 58 درصدي صادرات زعفران


مرثيه اي براي روزنامه تحليل روز شيراز


اخبار اصفهان


  گرد و غبار در منطقه سيستان 

وزش طوفان که از دو روز قبل در منطقه سيستان آغاز شده بود، در لحظات نخستين اگرچه سرعتي پايين داشت، ولي به مرور بر سرعت و شدت آن افزوده شد، به گونه اي که ميزان گردوغبار پراکنده در هوا بسيار افزايش يافت. به گزارش ايسنا سرعت وزش طوفان در نيمه هاي شب پنجشنبه بنا به گزارش اداره هواشناسي به 92 کيلومتر بر ساعت رسيد و اين طوفان همچنان ادامه داشت.اين گزارش حاکي از آن است که با وزش طوفان در دو روز گذشته دماي هوا تا حد نسبتا زيادي در منطقه کاهش يافت، اما پراکندگي گردوغبار ناشي از وزش طوفان به حدي زياد بود که آسمان مملو از گردوغبار، زندگي مردم را با مشکل مواجه ساخت. در منطقه سيستان با توجه به شرايط چند سال اخير خشکسالي، اگر وزش طوفاني هر چند با سرعت کم نيز صورت گيرد، امکان بلند شدن گردوغبار در آسمان را فراهم کرده و مشکلات عديده اي را براي مردم منطقه به وجود مي آورد. کارشناس اداره  هواشناسي زابل گفت: سرعت طوفان هاي متوالي طي دو روز گذشته در منطقه سيستان، 92 کيلومتر بر ساعت بوده است. سرحدي در گفت وگو با ايسنا اضافه کرد: سرعت طوفان هاي دو روز گذشته باعث کاهش دما در منطقه شد و دماي هوا در اين منطقه به 14 درجه سانتيگراد بالاي صفر رسيد. وي ادامه داد: در حال حاضر دماي شهر زابل به 20 درجه سانتيگراد بالاي صفر رسيده است و طي 24 ساعت آينده نيز وزش باد با سرعت بالا در منطقه اتفاق نمي افتد و اگر وزشي هم صورت گيرد، با سرعت پايين خواهد بود. سرعت طوفان و غلظت گردوغبار در مناطق روستايي منطقه  سيستان همواره مشکلات فراوان و بسيار زيادي را براي شهروندان سيستاني به وجود مي آورد و زندگي را براي آن ها بسيار دشوارمي کند، به گونه اي که غلظت و فراواني گردوغبار در مناطق روستايي سيستان در دو روز گذشته به هنگام وزش باد و طوفان به اندازه اي بوده که شعاع ديد را به کمتر از 20 متر رسانده و تردد وسايط نقليه اعم از سبک و سنگين را با مشکل مواجه کرده است.


 رييس اتحاديه فروشندگان زعفران خراسان رضوي خبر داد:
 کاهش 58 درصدي صادرات زعفران 

رييس اتحاديه فروشندگان زعفران خراسان رضوي گفت: توليد محصول زعفران در سال جاري با توجه به بارندگي هاي مناسب و محلول پاشي انجام شده نسبت به سال گذشته، قابل ملاحظه خواهد بود.
ميري در گفت وگو باايسنا، با اشاره به اينکه پيازهاي کنوني زعفران درشت است، عنوان کرد: براساس پيش بيني کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي در سال جاري بين 100 تا 150 تن زعفران توليد خواهد شد. وي با بيان اينکه مقدار افزايش سطح زيرکشت زعفران با توجه به افزايش قيمت اين محصول قابل توجه است، ادامه داد: اراضي که در سال جاري به کشت زعفران اختصاص يافته است، گلدهي نخواهند داشت ولي در سال هاي آينده پيش بيني مي شود اضافه اي که سطح زيرکشت رفته است، پاسخگوي نياز خارجي و داخلي باشد.
ميري بيان کرد: افزايش قيمت و اخذ عوارض، کاهش صادرات 58 درصدي زعفران کشور را به دنبال داشته است و اگر روند موجود در افزايش قيمت و محدوديت براي اين محصول ادامه يابد، قطعا در سال ديگر کشاورز و صادرکننده با مشکل مواجه مي شود. وي عنوان کرد: اميدواريم که دولت با لغو عوارض صادرات به دليل افزايش توليد زعفران در سال جاري به متعادل کردن قيمت اين محصول کمک کند. وي با اشاره به اينکه عرضه و تقاضا براي توليدکننده و صادرکننده زعفران سردرگمي به همراه دارد، ادامه داد: با توجه به پيش بيني افزايش توليد به طور قطع کاهش قيمت اين محصول را خواهيم داشت ولي هنوز نمي توان براي اين محصول قيمتي را تعيين کرد.
او يادآور شد: براي تعيين قيمت زعفران به دولت پيشنهاد مي شود که تسهيلاتي به بخش خصوصي و شرکت هاي صادراتي پرداخت کند و براي اين محصول قيمت حداقلي را تعيين کند، چرا که اين موضوع باعث خواهد شد تا خريدار خارجي از قيمت زعفران ايران اطلاع کاملي داشته باشد. وي با اشاره به اينکه تعيين قيمت حداقلي براي زعفران باعث خواهد شد تا در زمان برداشت به صادرکنندگان زعفران فشار کمتري وارد شود، تصريح کرد: با توجه به تورم موجود کشور و قيمت تمام شده براي زعفران، قيمت يک ميليون تومان براي زعفران دسته و يک ميليون و 500 هزار تومان براي زعفران پوشال براي اين محصول مناسب است. رييس اتحاديه صادرکنندگان و فروشندگان زعفران خراسان رضوي افزود: قيمت يک ميليون تومان براي زعفران دسته و يک ميليون و 500 هزار تومان براي زعفران پوشال در صورتي که همراه با پشتوانه دولت باشد براي کشاورزان فوايد زيادي دارد چرا که اگر بخش خصوصي بخواهد به قيمت کمتري از قيمت حداقلي دولت از زعفرانکاران، زعفران خريداري کند دولت با پرداخت تهيلات از آسيب رسيدن به کشاورزان اين محصول جلوگيري کند.
ميري افزود: 18 استان کشور زعفران توليد مي کنند و با توجه به افزايش اين محصول بايد از هم اکنون به فکر بازارهاي جهاني باشيم در غير اين صورت بازارهايي که ايران ساليان سال هزينه کرده است را از دست خواهيم داد. وي با بيان اينکه توليد زعفران ساير استان هاي کشور در حدي نيست که پاسخگوي نياز بازارهاي جهاني باشد، عنوان کرد: حدود 85 درصد صادرات زعفران ايران از خراسان رضوي انجام مي شود.
وي وسيع بودن بازار داخلي را از عوامل ورود زعفران تقلبي به بازار ذکر کرد و گفت: واردات و صادرات زعفران تقلبي به کشور و بالعکس به هيچ وجه امکان ندارد. رييس اتحاديه صادرکنندگان و فروشندگان زعفران خراسان رضوي خاطرنشان کرد: در طي سال هاي گذشته سرانه مصرف زعفران کشور در سال بالغ بر 7 ميلي گرم بود که اين ميزان به دليل افزايش قيمت اين محصول به 1/5 ميلي گرم در سال کاهش يافته است.


 مرثيه اي براي روزنامه تحليل روز شيراز  
نويسنده : عليرضا لرک

 سه سال پيش در کوير خشک و بي آب و علف مطبوعات فارس; جوانه اي ريشه زد که هيچگاه کسي فکرش را نمي کرد به اين سرعت به درخت تنومندي تبديل شود.
با اينکه آب برايش بسيار کم بود و گاهي هم نبود ولي با اتکا به خود توانست ره صدساله را يک شبه طي کند. روزنامه تحليل روز شيراز در فضايي متولد شد که اغلب رسانه هاي کاغذي ديگر يا مجيز گوي دولتمردان بودند يا فقط به فکر آگهي براي درآمد بيشتر و بيشتر حواسشان به کساني بود که مي توانستند از آنها استفاده کنند.
کسي به اين اهميت نمي داد که چه اتفاقاتي در استان در حال وقوع است و مهم هم نبود.
زيرا برخي کساني که داعيه کار مطبوعاتي در فارس را دارند فقط به فکر اين هستند که با رانت هاي مختلف برج هاي خود را بالا ببرند. تحليل روز يک روزنامه انتقادي بود که همواره سعي خود را بر اين اصل نهاد که انتقاد براي بهتر شدن شرايط است.
اگر انتقادي را متوجه مسوولين مي کرد قصد آن داشت که گوشزدي کند و به آن مسوولين بگويد که همواره کسي بر عملکرد شما نظارت دارد. چه کسي در استان فارس و بخصوص شهر شيراز است که نداند گزارش هاي محله اي اين روزنامه چه کارها که نکرد؟ مسووليني که حتي فکرشان هم به محله هاي فقير نشين نرفته بود ناگهان با معضلاتي روبرو شدند که بايد هرچه سريعتر آن را بر طرف مي کردند و اين امر حاصل نمي شد اگر تحليل روز در بين اين محلات نمي رفت.
تحليل روز براي دانشجويان شيراز و مردمي که به نوعي در استان مشکل داشتند به مثابه سرپناهي بود تا صحبت هاي خود را بيان کنند. صفحه فرهنگي آن جولانگاهي بود براي فرهنگي نشينان پايتخت فرهنگي. اما چه سود که قدر آن ندانستند و روزنامه اي که باعث تحول ديگر روزنامه هاي فارس شده بود و از کم تيراژ ترين تا پر تيراژترين را تحت تاثير خود قرار داده بود حال ديگر با درهاي بسته  روبرو خواهد شد. لغو امتياز روزنامه تحليل روز شيراز در استان فارس فاجعه اي بزرگ است.
استاني که عنوان پايتخت فرهنگي را يدک مي کشد تحمل يک روزنامه منتقد را ندارد. استاني که افتخارش را به حافظ شاعر و سعدي اندرزگو و کوروش کبير مي داند حال از  روزنامه منتقد خود نمي گذرد و  مامن منتقدين را لغو امتياز مي کند. به کدامين جرم بايد يک روزنامه به اين پرباري بسته شود؟به قول شفيعي کدکني " به کجا چنين شتابان؟"
دولتي که دم از عدالت محوري و مهرورزي مي زند آيا رفتارش با منتقدين بايد بدين شکل باشد؟ دوست دارم با روزنامه تحليل روز صحبت کنم و بگويم:
چگونه باور کنم که تو ديگر نيستي و ديگر چشم هاي طرفدارانت نبايد بر روي کيوسک روزنامه فروشي ها به دنبال تو گردد؟ چگونه باور کنم روزنامه اي که در ايام انتخابات به ساعت 9 صبح نرسيده به فروش مي رسيد اکنون ديگر نيست؟ چگونه به خودم بقبولانم که هنگامي که در دنياي مجازي به دنبال اخبار مي گردم سر به سايت تو نزنم؟
چگونه به خودم تلقين کنم که ديگر وجود نخواهي داشت و لوگوي قرمز رنگت را ديگر نخواهم ديد؟
ولي اين را بدان که تو را هرگز از ياد نخواهم برد. زيرا آرشيوي از تو را در خانه ام دارم که هر گاه دلتنگ تو شدم آنها را ببينم. ولي بازهم چگونه جلوي اشکهايم را بگيرم و به خود بقبولانم که تو را لغو امتياز کردند؟
اين درست که تو ديگر در بين ما نيستي ولي راهت ادامه خواهد داشت و هرگز متوقف نخواهد شد.


 اخبار اصفهان 

شهردار اصفهان در ديدار سفير آفريقاي جنوبي تاکيد کرد:
گسترش روابط اصفهان با آفريقاي جنوبي
با استفاده از ظرفيت هاي موجود

گروه شهرستانها: شهردار اصفهان تاکيد کرد: با توجه به شباهت هاي فرهنگي بين دو کشور جمهوري اسلا مي ايران و آفريقاي جنوبي و با استفاده از ظرفيت هاي موجود روابط دو سويه با محوريت اصفهان گسترش يابد.دکتر سيد مرتضي سقاييان نژاد در ديدار با سفير آفريقاي جنوبي با ابراز خرسندي از ميزباني اين ديدار گفت: مردم ايران خاطرات به ياد ماندني از مبارزات کشور آفريقاي جنوبي به خصوص در مباحث آزادي و تبعيض نژادي دارند و از مبارزات شخص ماندلا که سرانجام رژيم آپارتايد را وادار به عقب نشيني کرد آشنايي کامل دارند. وي مبارزات انقلابي مردم ايران را در پيروزي جمهوري اسلامي با مبارزات آزاديخواهانه کشور آفريقاي جنوبي متشابه خواند و اظهار داشت: همانگونه که الماس و طلا در کشور آفريقاي جنوبي چپاول مي شد در ايران نيز نفت و گاز به غارت مي رفت که خوشبختانه اقدامات هر دو ملت در اين زمينه احقاق حقوق خود قابل تقدير مي باشد به همين دليل مردم آفريقاي جنوبي نبايد در ايران احساس غربت کنند. وي با اشاره به شباهت هاي فرهنگي دو کشور ايران و آفريقاي جنوبي خاطر نشان کرد: اين شباهت ظرفيت هاي بسيار خوبي براي ارتباط دوسويه اين دو ملت به خصوص با محوريت اصفهان ايجاد کرده است. وي اظهار داشت: اراده دو کشور بر تقويت و گسترش روابط و مناسبات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است. شهردار اصفهان افزود: روابط بين دو کشور در سطح دولت ها  بسيار خوب مي باشد. وي به ظرفيت ها و سابقه تاريخي شهر اصفهان اشاره و اعلام کرد: اين شهر داراي آثار باستاني بسيار ارزشمندي مي باشد که برخي از آنها به ثبت جهاني نيز رسيده است. وي ادامه داد: اصفهان با سه هزار سال سابقه تاريخي خود به عنوان شهري فرهنگي، علمي و هنري در جهان مطرح بوده به گونه اي که ظرفيت هاي بالاي فرهنگي و مذهبي اصفهان باعث انتخاب اين شهر در سال 2006 ميلادي به عنوان پايتخت فرهنگي جهان اسلام گرديد.

 اصفهان افتخار ملل دنيا به خصوص مسلمانان است

سفير آفريقاي جنوبي گفت: اصفهان نمايشگاهي با شکوه از آثار ايراني و تاريخي است و افتخار ملل دنيا به خصوص مسلمانان به شمار مي رود. ابراهيم محمد صالحي در ديدار با شهردار اصفهان روابط بين دو کشور آفريقاي جنوبي و ايران را عميق و دوستانه و همراه با تعامل مثبت دو طرفه ارزيابي کرد و افزود: از بدو ورودم به ايران هميشه اين سوال مطرح مي شد آيا از اصفهان ديدن کردي؟ و حالا  که به اين شهر تاريخي آمدم حق مي دهم که چنين سوالي پرسيده شود.وي شهر اصفهان را نمايشگاهي از آثار تاريخي با شکوه ايراني و تاريخي معرفي و تصريح کرد: به عنوان يک مسلمان اعلا م مي کنم اصفهان از افتخارات ملل دنيا به خصوص مسلمانان جهان است. وي به بازديده دوروزه خود به ويژه از اتاق بازرگاني شهر اصفهان اشاره و اظهار کرد: جهت توسعه فعاليت هاي تجاري و اقتصادي مذاکرات مثمر ثمري انجام شد.