نسخه شماره 2164 - 1388/06/15 -


راهکارهاي آرامبخش در منشور راه سبز اميد


 راهکارهاي آرامبخش در منشور راه سبز اميد 
نويسنده : عماد برقعي

يازدهمين بيانيه ميرحسين موسوي که حاوي راهکارهاي آرامبخشي در قالب منشور راه سبز اميد است  ديروز منتشر شد. ميرحسين موسوي امروز يکي از چهره هاي محبوب نظام است. جايگاه مردمي او به عنوان کسي که هم دغدغه نظام و حفظ ميراث انقلاب را دارد و هم حامي مردم در برابر دولت است جايگاه تاثيرگذاري بر افکار عمومي کشور دارد. به همين جهت توجه به نظرات موسوي براي بازگشت به شرايط آرامش و جلب نظر معترضان الزامي به نظر مي رسد.
بيانيه جديد ميرحسين موسوي که پس از مدتي سکوت وي منتشر شده است حاوي نکات بسيار عميق و مهمي است که بايد مورد توجه قرار گيرد:
1- تاکيد وي بر لزوم حفظ و احياي ميراث انقلاب اسلامي که همانا حق حاکميت مردم است همان چيزي  است که در شرايط امروز کشور و براي حفظ انسجام و آرامش کشور بايد به آن توجه شود.
2-تاکيد موسوي بر همگرايي نيروهاي اجتماعي کشور چه در داخل و چه در خارج از کشور چيزي است که  جامعه امروز ما به شدت به آن نياز دارد. جامعه اي که در حال تجربه گسست هاي عميقي است. جامعه اي که محل  گسست بين نسل ها، گسست نخبگان و مردم  و از  همه خطرناک تر فاصله مردم و حکومت است، بيش از هر چيز به همگرايي نياز دارد. آن هم همگرايي براي تحقق آن چيزي که ملت ايران سال هاست در پي آن است.
3- تاکيد ميرحسين موسوي بر نيروي عظيم مردم که در جريان انتخابات و حوادث پس از انتخابات آزاد شده است نکته مهمي است که بايد به آن توجه شود. نيرويي که همانطور که در بيانيه موسوي آمده است بايد براي سعادت بلند مدت مردم به خدمت گرفته شود.
4- ميرحسين موسوي حامل گفتماني است که بر ابعاد رهايي بخش دين تاکيد دارد. اين نکته در بيانيه وي نيز به وضوح مشهود است. توجه به اين بعد رهايي بخش دين در شرايط فعلي که تفسيرهاي خاص از دين در دنيا و  در کشورمان در حال قدرت گيري هستند نيز از نکات ديگري است که بايد به آن توجه شود.
 5- تمام نکات بالا  حاکي از نگاه بلند مدت ميرحسين موسوي به شرايط جامعه است. نگاهي که بيش از هر چيز از کسوت يک روشنفکر و تحليل گر اجتماعي ميآيد. اما ميرحسين موسوي در انتهاي بيانيه اش راهکارهايي را هم براي حل مشکلات کنوني در کوتاه مدت ارائه کرده است. راهکارهايي که از ديدگاه يک نيروي تاثيرگذار و دلسوز سياسي ارائه شده است. برخلاف بخش اول بيانيه که مخاطبش مردم بودند، مخاطب اين بخش دولتمردان هستند. دولتمرداني که دست کم براي حفظ ساختاري که بر آن حاکمند بايد با تدبير عمل کنند. پيشنهادات ميرحسين موسوي بدون شک مي تواند براي حل کليه مشکلات موجود در سطح سياسي و براي پر کردن شکاف ميان نخبگان سياسي مفيد باشد.
حال که فضاي سياسي کشور از حالت احساسي در آمده است، بايد به سوي عقلانيت برود. به همين خاطر نخبگان سياسي حاکم بايد به جاي تهديد و تلاش براي حذف، به راهکارهاي ميرحسين توجه کنند. اين توجه مي بايست در تمام سطوح، حاکم شود.