نسخه شماره 2105 - 1388/04/03 -


تذکرات کتبي نمايندگان به مسوولان اجرايي کشور

مجلس تصويب کرد:
انتقال پادگان ها به خارج از شهرها


سفير ايران در لندن به تهران فرا خوانده مي شود

سخنگوي فراکسيون خط امام(ره) خبر داد:
پيگيري استيضاح وزير اقتصاد


ابعاد حريم خصوصي در حکومت اسلامي


بهارستان


خبر


 تذکرات کتبي نمايندگان به مسوولان اجرايي کشور  

محمد دهقان عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز گذشته تذکرات کتبي نمايندگان به مسوولان اجرايي کشور را قرائت کرد.
مشروح تذکرات کتبي به شرح زير است:
ثروتي نماينده بجنورد به وزير آموزش و پرورش: جبران عقب افتادگي هاي استان خراسان شمالي در زمينه کمبودهاي فضاي پرورشي، ورزشي، آموزش، کتابخانه و کانون پرورش فکري کودکان و دبيران
ميرخليلي نماينده ميناب به وزير نيرو: ضرورت رفع مشکل بسيار شديد کم آبي روستاهاي گرگان شهرستان ميناب
فلاحت پيشه نماينده اسلام آباد غرب به وزير جهاد کشاورزي: پيگيري علل تاخيرهاي غيرقابل توجيه در واگذاري و بهره برداري از گلخانه 56 هکتاري اسلام آباد غرب
مطورزاده نماينده خرمشهر به وزير جهاد کشاورزي: واگذاري زمين هاي شمال خرمشهر به فارغ التحصيلان خرمشهري و جزيره مينو
سنايي نماينده نهاوند به وزير جهاد کشاورزي: اختصاص بودجه لازم براي کانال هاي آب کشاورزي روستاهاي بخش زرين دشت نهاوند
اسماعيلي نماينده هشترود به وزير جهاد کشاورزي: تسريع در تامين خسارت وارده بر اثر خشکسالي به کشاورزان منطقه همچنين به وزير کشور: لزوم پيش بيني لازم براي تامين خسارت خشکسالي سال جاري و به وزير راه: اجراي تقاطع غير همسطح ورودي و خروجي شهرهاي قره  آقاج، مراغه و هشترود از آزاد راه زنجان- تبريز و لزوم تامين مطالبات پيمانکار جاده پرچم، مياندوآب و قره آقاج
ترابي نماينده شهرکرد به وزير راه: تسريع در احداث جاده هوره به قلعه موسي خوان از شهرستان شهرکرد به نجف آباد
محمدياري نماينده تالش به وزير راه: شروع طرح کنارگذر تالش
يوسف نژاد نماينده ساري به وزير راه: تامين اعتبار لازم براي طرح هاي مصوب در سفر هيات دولت به استان مازندران و به وزير نفت: اخذ مجوز از مجلس براي قرارداد فروش گاز به پاکستان و به رييس جمهور: بررسي واقع بينانه و کارشناسانه در خصوص مديريت ورزش کشور
نقوي حسيني نماينده ورامين به رييس جمهور: دستور قاطع مبني بر باز گرداندن منطقه تاريخي، طبيعي و کويري سياه کوه به شهرستان ورامين
نصيري نماينده زنجان به وزير نيرو: اعمال تعداد اعضاي خانوار در تعيين حد مصرف آب مشمول جريمه و تعرفه پلکاني
کواکبيان نماينده سمنان به رييس جمهور: دستور بررسي علت ناکامي ايران در ورود به مسابقات جام جهاني
محمدي نماينده مريوان به وزير کشور: علت توزيع نامتعادل و نابرابر اعتبارات استاني بدون توجه به نمايندگان استان از سوي استاندار و فرمانداران.


 مجلس تصويب کرد:
 انتقال پادگان ها به خارج از شهرها 

نمايندگان مجلس لايحه فروش و انتقال پادگان ها و ساير اماکن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها را تصويب کردند.
به گزارش خبرگزاري فارس، نمايندگان در جلسه علني روز گذشته مجلس شوراي اسلامي کليات و جزئيات لايحه فروش و انتقال پادگان ها و ساير اماکن نيروهاي مسلح را بررسي و تصويب نهايي کردند.
کليات اين لايحه با 185 راي موافق، 14 راي مخالف و 3 راي ممتنع از مجموع 121 نماينده حاضر به تصويب رسيد.
بر اساس مصوبه مجلس وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مکلفند با درخواست ستاد کل نيروهاي مسلح، دولت يا شهرداري ها (از طريق وزارت کشور) و در صورت موافقت فرماندهي کل قوا نسبت به فروش (از طريق مزايده يا توافق) و انتقال پادگان ها و ساير اماکن تحت تملک از محدوده شهرها به خارج از حريم آنها با توافق وزارت مسکن و شهرسازي يا شهرداري ها و يا ساير دستگاه هاي اجرايي اقدام نمايند. در ارتباط با اراضي وقفي نيز مطابق قوانين مربوطه عمل مي شود.
مجلس مقرر کرد: اماکن نيروي مقاومت بسيج، ناجا، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان هاي وابسته و تابعه آن و سپاه انصار (به جز پادگان هاي آموزشي، مراکز توليد سلاح و مهمات زاغه هاي مهمات آنها) و مراکز علمي، پژوهشي، درماني، رفاهي و منازل مسکوني نيروهاي مسلح و همچنين ستاد کل، ستادهاي فرماندهي کل سپاه و ارتش و ستادهاي نيروها از موضوع اين ماده مستثني مي باشند. در موارد اختلافي نظر ستاد کل نيروهاي مسلح حاکم است.
نمايندگان مجلس مصوب کردند وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و يا نيروي مسلح مربوطه براي عرصه پادگان ها و ساير اماکن مشمول اين قانون که پيش از تصويب اين قانون فاقد سند و بدون معارض بوده، اقدام به اخذ سند مالکيت نموده و در صورت صدور سند مالکيت، مطابق اين قانون عمل خواهد شد.
مجلس  مقرر کرد: ادارات ثبت اسناد و املاک و ساير مراجع ذي ربط موظفند برابر مقررات مربوطه با درخواست وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و يا نيروهاي مسلح اقدام لازم را جهت صدور اسناد مذکور به عمل آورند.
نمايندگان مجلس به وزارت مسکن و شهرسازي، شهرداري ها و يا ساير دستگاه هاي اجرايي اجازه دادند با هماهنگي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح کشور، عرصه و اعيان پادگا ن ها و ساير اماکن موضوع اين قانون را به قيمت کارشناسي روز خريداري و يا براي جابه جايي توافق نمايند. ارزش زمين به صورت تفکيک نشده 35 درصد ارزش کاربري مسکوني تفکيک شده و همجوار املاک موضوع خريداري يا توافق، منظور خواهد شد.
مجلس مقرر کرد طرح شهرسازي اراضي مذکور به منظور تامين سرانه کاربري هاي عمومي شهري موردنياز حداقل 40 درصد و نيز تامين منابع مالي مورد نياز براي انتقال مذکور، در اراضي کمتر از ده هکتار بايد به تصويب کميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351/12/22 و در اراضي با مساحت بيش از آن به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي رسد.
نمايندگان مصوب کردند: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات تابعه موظفند نسبت به تجميع و تفکيک اراضي مذکور و همچنين صدور اسناد مالکيت جديد برابر قوانين و مقررات مربوطه اقدام نموده و تنها 20 درصد از حقوق و عوارض قانوني مربوطه را دريافت کنند.
مجلس مقرر کرد: وزارت جهاد کشاورزي مکلف است در موارد جابه جايي موضوع اين قانون، زمين مناسب موردنياز جهت احداث پادگان يا اماکن جايگزين و حريم آنها را مطابق معيارها و مقررات نيروهاي مسلح واگذار نمايد.
زمين مفيد (بدون عوارض طبيعي) به ميزان حداکثر دو برابر محل اوليه به صورت بلاعوض و بيش از آن با قيمت کارشناسي روز واگذار مي شود.
نمايندگان مصوب کردند، منابع مورد نياز براي خريد عرصه هاي موضوع اين قانون هرساله بنا به پيشنهاد وزارت مسکن و شهرسازي يا دستگاه اجرائي مربوطه از محل اعتبار پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي و تسهيلات اعتباري و بانکي و يا فروش اوراق مشارکت تامين مي شود.
همچنين مجلس مقرر کرد درآمد حاصل از فروش املاک مذکور و معاوضه حسب مورد به منظور تامين تمام يا بخشي از بهاي خريد به حساب خزانه واريز و صددرصد تخصيص يافته در اختيار وزارت مسکن و شهرسازي يا دستگاه اجرايي قرار مي گيرد. بازپرداخت اعتبارات دريافتي از منابع بانکي، از محل درآمد مذکور تامين مي شود.
نمايندگان مصوب کردند در مواردي که منابع حاصله کفاف ايجاد پادگان و تاسيسات مشابه را در زمين تعيين شده ننمايد، دولت مکلف است باقيمانده اعتبار مورد نياز را با هماهنگي ستاد کل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در برهه هاي سنواتي پيش بيني کند. در اين صورت جابه جايي پس از احداث پادگان و تاسيسات آن (متناسب با محل تخليه شده) صورت مي پذيرد.
مجلس مصوب کرد: وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح موظفند درآمد حاصل از اجراي اين قانون را به حساب خزانه که رديف آن در قانون بودجه ساليانه پيش بيني مي گردد واريز و به منظور احداث اماکن جايگزين در خارج از محدوده و حريم شهرها هزينه نمايند. اين اعتبار صددرصد تخصيص يافته تلقي مي شود.
وزارت مسکن عرصه و اعيان
پادگان ها را خريداري مي کند
 

در ادامه بررسي جزييات لايحه فروش و انتقال پادگان ها و ساير اماکن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهر مواد 3، 4 و 5 اين لايحه به تصويب رسيد.
در ادامه بررسي جزييات لايحه فروش و انتقال پادگان ها و ساير اماکن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهر مواد 3، 4 و 5 اين لايحه به تصويب رسيد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، براساس ماده 3 اين لايحه به وزارت مسکن و شهرسازي ، شهرداري ها و ساير دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود با هماهنگي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح کشور، عرصه و اعيان پادگان ها و ساير اماکن موضوع اين قانون را به قيمت کارشناسي روز خريداري و يا براي جابه جايي توافق نمايند. ارزش کاربري مسکوني تفکيک شده و همجوار املاک موضوع خريداري يا توافق، منظور خواهد شد.
هچنين طرح شهرسازي اراضي مذکور به منظور تامين سرانه کاربري هاي عمومي شهري موردنياز منطقه حداقل چهل درصدد 40% و نيز تامين منابع مالي مورد نياز براي انتقال مذکور در اراضي کمتر از ده هکتار بايد به تصويب کميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايراني برسد.
گفتني است ماده 4 اين لايحه مربوط به اين نکته مي شود که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات تابعه موظفند نسبت به تجميع و تفکيک اراضي مذکور و همچنين صدور اسناد مالکيت جديد برابر قوانين و مقررات مربوطه اقدام نموده و تنها بيست درصد از حقوق و عوارض قانوني مربوطه را دريافت کنند.
همچنين براساس ماده 5 اين لايحه وزارت جهاد کشاورزي مکلف است در موارد جابه جايي موضوع اين قانون زمين مناسب مورد نياز جهت احداث پادگان يا اماکن جايگزين و حريم آنها را مطابق معيارها ومقررات نيروهاي مسلح واگذار نمايد وزمين مفيد بدون عوارض طبيعي به ميزان حداکثر دو برابر محل اوليه به صورت بلاعوض و بيش ازآن با قيمت کارشناس روز واگذار مي شود.


 سفير ايران در لندن به تهران فرا خوانده مي شود 

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با اشاره به جلسه روز دوشنبه اين کميسيون گفت: طبق جمع بندي جلسه، قرار شد سفير ايران را در لندن براي ارائه پاره اي از توضيحات در خصوص دخالت هاي انگليس در اغتشاشات اخير به تهران فرا بخوانيم.
محمود احمدي بي غش نماينده مردم شازند در مجلس شوراي اسلامي و عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هشتم ديروز در حاشيه صحن علني مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه روز دوشنبه کميسيون امنيت ملي با منوچهر متکي وزير امور خارجه، اظهار داشت: پس از اينکه وزير امور خارجه وقايع قبل از انتخابات رياست جمهوري و موضع گيري هاي کشورهاي خارجي پيش از انتخابات، در حين انتخابات و پس از آن را توضيح داد و پس از حرکات زشتي که از سوي طرفداران يکي از کانديداهاي رياست جمهوري در سطح شهر تهران و برخي شهرستان ها بوجود آمد در کميسيون امنيت ملي مجلس جلسه اي تشکيل شد.
وي ادامه داد: برخي کشورهاي اروپايي موضع گيري خصمانه اي عليه ايران اتخاذ کردند که پس از صحبت هاي موافقين و مخالفين در مجلس تصميم  گرفته شد تا در برابر آنان مواضع شديدي اتخاذ نمائيم که در اين راستا پيشنهاد شد تا سفير انگلستان در تهران به کاردار تقليل پيدا کند.
عضو کميسيون امنيت ملي با اشاره به جمع بندي يک ساعته که روز دوشنبه در اين کميسيون صورت گرفت، ابراز داشت: قرار شد ما سفير خود را از انگلستان براي ارائه پاره اي از توضيحات در زمينه مسائل مختلف به تهران فرا بخوانيم تا در اين زمينه توضيحات خود را ارائه دهد.
وي با اشاره به پيشنهاد ديگر کميسيون تصريح کرد: پيشنهادي در کميسيون مبني بر اينکه بخواهيم ارتباط خود را با سفارتخانه هايي که در مسائل اخير کشور دخالت کرده اند تغيير دهيم شد که به نتيجه نرسيد و نمايندگان نيز نسبت به اين امر پافشاري نداشتند.
نماينده مردم شازند با اشاره به جمع بندي جلسه کميسيون امنيت ملي، تاکيد کرد: قرار شد تا سفير ايران در لندن را براي ارائه پاره اي از توضيحات و ارائه گزارش کاملي از دخالت هاي انگليس در اغتشاشات اخير به تهران فرا بخوانيم، البته اين فراخواني هميشگي نيست و موقت خواهد بود.
عضو کميسيون امنيت ملي ادامه داد: متکي در اين جلسه اعلام کرد که اخباري مبني بر اينکه تعدادي از افراد بخصوص از انگلستان در اغتشاشات اخير حضور داشتند که مي توانند ايراني يا غيرايراني باشند.
وي اضافه کرد: متکي اعلام کرد چند نفر از عوامل ايراني الاصل مقيم کشورهاي خارجي بودند که در اين اغتشاشات دستگير شدند و تحقيقات در خصوص آنها و ارتباط آنها با کشورهاي محل سکونتشان ادامه دارد.


 سخنگوي فراکسيون خط امام(ره) خبر داد:
 پيگيري استيضاح وزير اقتصاد 

سخنگوي فراکسيون خط امام(ره) از پيگيري استيضاح وزير اقتصاد به دليل نحوه محاسبه و پرداخت سود سهام عدالت و تحقيق و تفحص در اين باره خبر داد.
به گزارش ايلنا، داريوش قنبري با حضور در جمع خبرنگاران پارلماني گفت: فراکسيون اقليت به دنبال رايزني با برخي از چهره هاي موثر اصولگراست تا تصميم بگيرد که وزير اقتصاد را استيضاح کند و يا اينکه درباره نحوه محاسبه و پرداخت سود سهام عدالت تحقيق و تفحص بکند.
وي افزود: تا يکشنبه هفته آينده به اين رايزني ها ادامه مي دهيم تا در نهايت يکي از اين دو گزينه را انتخاب کنيم.
قنبري با بيان اينکه نحوه محاسبه سود سهام عدالت در شرايطي که اکثريت بنگاه هاي اقتصادي و کارخانه ها زيان ديده اند، براي نمايندگان جاي سوال دارد، افزود: در پرداخت سود سهام عدالت الزامات قانون برنامه رعايت نشده است.
سخنگوي فراکسيون خط امام اظهار داشت: احساس مي کنيم در اين زمينه اصل 44 قانون اساسي رعايت نشده است.
به گفته وي، اگر فراکسيون اقليت نسبت به استيضاح شمس الدين حسيني وزير اقتصاد به جمع بندي برسد، طرح استيضاح وي را پيش از شروع به کار دولت جديد پيگيري مي کند.


 ابعاد حريم خصوصي در حکومت اسلامي 

مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي طي گزارشي ابعاد حريم خصوصي در حکومت اسلامي را بررسي کرد.
به گزارش روابط عمومي مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات فرهنگي اين مرکز در اين گزارش حريم خصوصي را به لحاظ  مفهومي، حق ذاتي براي زندگي کردن هر  فرد در جامعه دانست و افزود: اين حق ناشي از طبيعت ذاتي هر فرد است که کسي نبايد متعرض آن شود و از اين رو بايد در صدد تبيين مفهوم حريم خصوصي و عمومي بر اساس دو حق ذاتي و اعتباري برآمد تا يکديگر را در طول هم توجيه کنند. اين دو حق به لحاظ وجودي ملازم يکديگرند و تعارض آنها به ضرر هر دو خواهد بود.
 تعارض اين دو حق زماني به وجود ميآيد که راه سيطره يکي بر ديگري هموار شود و به جاي تعامل، شکلي از معارضه به وجود آيد. اين دو حق بايد مکمل يکديگر باشند تا احقاق حق انجام شود.
حريم خصوصي به لحاظ وجودي، حق طبيعي وذاتي هر کس است. حريم عمومي برپايه اين حق ها به وجود ميآيد و به نحوي وضعيت تکامل يافته اين حق هاست. يعني حريم عمومي در تعارض با حريم خصوصي نيست، بلکه عمومي شده حريم خصوصي است.  در اينجا حريم هاي خصوصي تجمع کرده اند و حريم خصوصي با ظرفيت بيشتري در فضاي گسترده تري تشکيل شده است.
اين گزارش مي افزايد: البته ثبات حريم خصوصي در فضاي حريم عمومي بايد بر جاي بماند و دولت بايد حافظ اين حريم باشد تا تعارضي پيش نيايد. بنابراين حريم خصوصي، مفهومي شناور در آزادي وجدان، انديشه، کنترل بر جسم، روان، خلوت و تنهايي در منزل و مکان خصوصي، اطلاعات شخصي، حيثيت، اعتبار و ... است که در فضاي حريم عمومي به شکلي ديگر خود را نشان مي دهد و دولت بايد مدافع آن باشد يعني دولت بايد حافظ خلوت و تنهايي افراد باشد که هم خود، آن را نقض نکند و هم مانع نقض ديگران شود.
همچنين در اين رويکرد، دولت اسلامي مي تواند سازوکاري را براي حريم خصوصي طراحي کند که هم با قانون اساسي سازگار باشد و هم به لحاظ مباني  حکومت اسلامي، حقوق حريم خصوصي در کشور محافظت شود. شايد نگرش تلفيقي به حوزه خصوصي و عمومي و ملاحظه متناظر هر يک، از تفکيک آنها مناسب تر باشد. چون حوزه عمومي براساس حوزه خصوصي تشکيل يافته و بنابراين بايد در امتداد آن قرار گيرد.
در پايان  اين گزارش آمده است: با توجه به فرامين قرآني، نبوي و علوي و تاکيدات قانون اساسي  جمهوري اسلامي ايران، حفظ حقوق حريم خصوصي امري اجتناب ناپذير است و به همين دليل قانونگذاري در حوزه حريم خصوصي، امري ضروري تلقي مي شود و هرگونه اقدام لازم در اين خصوص لازم و مقتضي خواهد بود.


 بهارستان 

 سوالا ت 14 نماينده
 از وزير اطلاعات اعلام وصول شد

14 نماينده مجلس خواستار بيان علت دستگيري تعدادي از اصلاح طلبان در چند روز گذشته از سوي وزير اطلاعات شدند.
به گزارش فارس، در متن اين سوال که به وسيله 14 نماينده مجلس به امضا رسيده خطاب به غلامحسين محسني اژه اي وزير اطلاعات تاکيد شده است: در روزهاي گذشته تعدادي از مقامات سياسي اصلاح طلب که نقش برجسته اي در جلب مشارکت مردم در انتخابات رياست جمهوري داشته اند، دستگير شده اند.  در ادامه اين سوال آمده است: با توجه به اينکه گفته شده (صدا و سيما و..) منافقين در اغتشاشات اخير نقش داشته اند چرا از قبل، اين اقدامات پيش بيني و راهکارهاي مقابله با آنها به کار گرفته نشده است.

سوال 4 نماينده از 4 وزير اعلام وصول شد

سوال قاضي پور، حيدر پوري، حيدري و برنا از وزراي آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، امور خارجه و بازرگاني اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاري فارس، حسن غفوري فرد عضو هيات رئيسه مجلس پيش از پايان جلسه علني روز گذشته مجلس موارد اعلام وصولي را قرائت کرد.  بر اين اساس لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در خصوص ماليات  بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يمن و موافقتنامه همکاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي افغانستان در عرصه مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان يافته و تروريسم اعلام وصول شد.
همچنين لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قبرس و لايحه همکاري امنيتي ميان دولت جمهوري ايران و دولت پادشاهي بحرين از ديگر موارد اعلام وصولي ديروز بود.  سوال نادر قاضي پور نماينده اروميه از وزير آموزش و پرورش در خصوص علت عدم پرداخت حقوق قانوني فرهنگيان در حال بازنشستگي و سوال ملي عوض حيدر پور شهرزايي نماينده شهرزاد از وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشکي در خصوص علت عدم پيشگيري از عناصر مسئله دار در بحث هاي تخصصي وزارت خانه اعلام وصول شد.
همچنين سوال فخرالدين حيدري نماينده سقز و بانه از وزير بهداشت و درمان در خصوص دريافت هزينه هاي اضافه از بيماران به وسيله جراحان و پزشکان در سراسر کشور، سوال ملي نادر قاضي پور از وزير امور خارجه در خصوص عدم جديت اين وزارتخانه در انجام ميله گذاري مرزي با عراق و سوال فيروز برنا نماينده بروجن از وزير بازرگاني در خصوص ضعف و ناکارآمدي اين وزارتخانه در تنظيم بازار داخلي از ديگر موارد اعلام وصولي جلسه علني ديروز مجلس بود.

رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات خبر داد:
تشکيل کميته پيگيري حوادث دانشگاه تهران
 

بايد مشخص شود که چه کساني و به چه نحوي وارد دانشگاه شدند همچنين وضعيت قوانين در مورد ساماندهي نيروها و ارتباط آنها با دانشگاه از مواردي است که مورد نظر ماست.  يک عضو کميته حقيقت ياب حوادث اخير در مجلس از تشکيل کميته اي با عنوان پيگيري حوادث دانشگاه در دانشگاه تهران خبر داد و گفت: اعضاي کميته حقيقت ياب مجلس با اعضاي اين کميته تشکيل شده در دانشگاه همکاري هاي نزديک و جدي جهت حل مشکلات اخير پيش آمده در دانشگاه خواهندداشت.  به گزارش خبرنگار ايلنا علي عباسپور در حاشيه جلسه علني ديروز در جمع خبرنگاران پارلماني با اشاره به اينکه کميته تشکيل شده از سوي رئيس مجلس جهت بررسي اغتشاشات اخير همچنان در حال بررسي مسايل پيش آمده اخير است گفت: کميسيون آموزش وتحقيقات مجلس نيز درهمين رابطه جلسه اي با برخي اساتيد دانشگاه تهران داشت و ما معتقديم که بايد براي پيگيري وضعيت کوي دانشگاه و ساير دانشگاه هاي کشور همچون دانشگاه شيراز و دانشگاه صنعتي اصفهان پيگيري هاي جدي صورت گيرد.
تاکيد ما بر اين است که هر چه سريعتر خسارت وارده به دانشجويان دانشگاه کوي پرداخت شود.  رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با تاکيد بر اينکه همچنين به دنبال پيگيري وضعيت ورود و خروج نيروها طي چند روز گذشته به دانشگاه هستيم گفت: بايد مشخص شود که چه کساني و به چه نحوي وارد دانشگاه شدند همچنين وضعيت قوانين در مورد ساماندهي نيروها و ارتباط آنها با دانشگاه از مواردي است که مورد نظر ماست.
عباسپور هرگونه استعفاي اساتيد دانشگاه شريف را تکذيب کرد و گفت: براساس اطلاعاتي که ما داريم اساتيد دانشگاه شريف استعفا ندادند.

سخنگوي کميسيون انرژي:
مجلس در دادن مجوز واردات بنزين
به دولت حساس است

سخنگوي کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين که تنها 35 درصد بنزين در کشور توسط خودروهاي شخصي مصرف مي شود، گفت: بر اساس ادعاي رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت، علاوه بر840 جايگاه سي ان جي موجود در کشور، تا پايان امسال 1200 جايگاه ديگر هم احداث خواهد شد.  سيدعماد حسيني در گفت وگو با ايسنا، همچنين درباره چگونگي اختصاص سهميه بنزين به خودروها در دو فصل باقيمانده سال گفت: اختلاف نظري بين مجلس و دولت وجود دارد از اين جهت که بر اساس قانون بايد فقط بنزين توليد داخل سهميه بندي شود; اما دولت در دو فصل ابتدايي سال 600 ليتر بنزين به خودروهاي شخصي اختصاص داده و بر اساس نظر کارشناسان اين روش دولت را براي شش ماهه دوم سال با مشکل مواجه مي کند.  وي با بيان اين که دولت و مجلس به دنبال راه حلي براي مشکل پيش آمده هستند، گفت: دولت معتقد است کاهش سهميه مي تواند مردم را با مشکل مواجه کند، ضمن اين که معتقد است هنوز از قانون تخطي نکرده و بر اساس نياز سهميه بنزين را اختصاص مي دهد.
حسيني با اشاره به اين که مجلس نسبت به دادن مجوز واردات بنزين به دولت حساس است، اظهار کرد: هر چند دولت تاکنون نسبت به قانون بودجه کمي انحراف داشته; اما هنوز معتقديم مي توان راه حلي براي اين مشکل پيدا کرد.  نماينده قروه در پايان همچنين با اشاره به سهميه بندي گازوئيل در کشور گفت:  بنا بر ادعاي رييس ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت سهميه بندي گازوئيل باعث کاهش پنج ميليون ليتري مصرف شده و واردات گازوئيل به کشور متوقف شده است.

نايب رييس کميسيون امنيت ملي مجلس:
طرح تقويت مرزباني طي دو هفته آينده
به تصويب کميسيون امنيت ملي مي رسد

نايب رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در خصوص کليت طرح تقويت مرزباني جمهوري اسلامي ايران، گفت:  طرح مذکور در جهت تقويت مرزهاي کشور بررسي مي شود تا در نهايت قانوني در اين راستا مصوب و مرزهاي کشور کنترل شود.
محمداسماعيل کوثري در گفت وگو با ايسنا، گفت: ستاد کل نيروهاي مسلح، وزارت کشور، ناجا و وزارت اطلاعات قوانين گذشته مرزباني را مورد بررسي مجدد قرار دادند و در نهايت به همراه نمايندگاني که نسبت به اين مساله توجيه بودند، تصميم گرفتند در جهت تقويت اين طرح، آن را در کميته دفاعي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مطرح کنند.
وي با بيان اين که طرح مذکور هم اکنون در کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بررسي مي شود، تصريح کرد: طرح تقويت مرزباني پس از تصويب در کميته دفاعي، در اختيار کميسيون قرار گرفت تا با حضور مجدد کارشناسان دستگاه هاي مربوطه، قانون جامع و کاملي در اين خصوص تدوين و به تصويب برسد.  عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در ادامه با اشاره به قانون کنترل مرزها در برنامه چهارم توسعه، نيز اظهار کرد: ظرف 2 سال گذشته دولت بودجه بسيار خوبي و شايد چندين برابر گذشته را به کنترل مرزهاي کشور اختصاص داده است، به تعبير بهتر سرمايه گذاري خوبي جهت کنترل و تسلط بر تمام مرزهاي آبي و خشکي کشور انجام شده است.


 خبر 

نمايندگان مجلس
 به ديدار مقام معظم رهبري مي روند

طيبه صفايي گفت: نمايندگان مجلس امروز صبح مهمان دفتر مقام معظم رهبري خواهند بود.
طيبه صفايي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي روز گذشته در حاشيه صحن علني مجلس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نمايندگان مجلس هشتم صبح امروز به ديدار مقام معظم رهبري خواهند رفت.
وي افزود:  پيش بيني مي شود مقام معظم رهبري در اين ديدار مطالب مهمي را در خصوص مسائل کشور بيان کنند.  بنا بر گزارش ديگري از مجلس، شب گذشته نمايندگان مجلس در يک جلسه هماهنگي با رئيس جمهور ملاقات داشته است. تاکنون جزئياتي از جلسه شب گذشته دولت و مجلس به دست نرسيده است.

انتقاد اميدوار رضايي
از عملکرد شوراي نگهبان

به گزارش ايلنا، اميدوار رضايي برادر محسن رضايي که از جمله نامزدهاي معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوري دهم است با حضور در جمع خبرنگاران پارلماني اظهار داشت: اعتراض برادرم نسبت به آراي صندوق هاي 170 شهري است که بيش از آمار واجدين شرايط در آنجا راي داده شده است.
وي با اشاره به اينکه شوراي نگهبان اين ايراد را در مورد تنها 50 شهر وارد دانسته است ادامه داد: محسن رضايي پيشنهاد داده بود که حداقل 10 درصد شش استان مورد نظرش بازشماري شود.
به گفته رضايي براي بازشماري آرا نيازمند اطلاعات اوليه اي همچون فرم هاي 22 و 28 آماري وزارت کشور و شوراي نگهبان هستيم.
اين عضو فراکسيون اصولگرايان ادامه داد: در صورتي که اين آمار ارائه شود مي توان مدعي شد که نظر آقاي رضايي درست بوده يا نه اما متاسفانه هنوز شوراي نگهبان اين اطلاعات را در اختيار برادرم قرار نداده است.
وي با بيان اينکه مقام معظم رهبري نيز بر بازشماري آرا تاکيد کرده اند و شوراي نگهبان نيز آمادگي خود را براي بازشماري آراي صندوق ها اعلام کرده است، خاطرنشان کرد: راه قانوني براي پيگيري اعتراض رضايي و بازشماري صندوق ها ارائه اطلاعات مورد تقاضا است.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه هنوز شوراي نگهبان صندوق ها را مورد بازشماري قرار نداده است تاکيد کرد: بنده نماينده برادرم در شوراي نگهبان هستم و در حال مذاکره با سخنگوي اين شورا هستم تا شوراي نگهبان را نسبت به ارائه اطلاعات لازم و مورد تقاضا قانع کنم.
برادر محسن رضايي ادامه داد: در صورتي که اين اطلاعات به ما ارائه شود نمايندگان ستاد محسن رضايي به شهرستان ها خواهند رفت و موضوع بازشماري صندوق ها را پيگيري مي کنند تا تطابق اين آمار با صندوق ها مشخص شود.  رضايي در پايان يادآور شد: پس از اعلام نظر نهايي شوراي نگهبان در خصوص انتخابات، رضايي نظر خودش را در خصوص رسيدگي به اعتراضاتش در اين شورا اعلام خواهد کرد.