نسخه شماره 2041 - 1388/01/19 -


پرسش هايي از جنس سياستپاسخ هايي از جنس برنامه

کنفرانس خبري مهندس موسوي بازتاب گسترده بين المللي داشت
استقبال از گفتمان ميرحسين


تصميم قطعي جبهه مشارکت براي انتشار بيانيه اي در حمايت از موسوي

اسحاق جهانگيري:
ميرحسين با يک ميليارد دلار کشور را اداره مي کرد


اخبار کوتاه


يک کلمه...

سهيلا جلودارزاده خبر داد:
پيوستن چهل حزب و تشکل سياسي به ائتلا ف مردمي حاميان ميرحسين


گمانه زني هاي اصولگرايانه براي عبور از احمدي نژاد


اخبار کوتاه


پشت پنجره


ديدار مهندس موسوي با رهبر معظم انقلا ب


 پرسش هايي از جنس سياستپاسخ هايي از جنس برنامه 
نويسنده : آرش موحد

ميرحسين موسوي همواره ناگزير بوده به همان اندازه که  يک سياست مدار است; يک سياست گذار نيز باشد. اين سرنوشتي است که تاريخ معاصر کشور ما براي او رقم زد. او درست همان زمان که در کانون دعواي راست و چپ، محور جناح چپ و اصلي ترين موضوع دعواي راست گرايان با خط امام محسوب مي شد; اما در کابينه مسووليت سياست گذاري مديريت بحران کشوري را برعهده داشت که با درآمد ارزي ناچيزي که گاه تا 7/5 ميليارد دلار تقليل يافت، ناگزير از اداره جنگي بزرگ همزمان با اداره کشوري پيچيده با انبوه نيازهاي کوتاه مدت و بلند مدت بود. شگفت آن که قريب سه ميليارد دلار از اين درآمد مستقيما نصيب جنگ مي شد و او براي اداره بحران ناگزير از اداره کشور با بودجه ارزي قريب 4 ميليارد دلار بود که اگر آن را با درآمد بيش از 70 ميليارد دلاري کشورمان در برخي از سال هاي اخير مقايسه کنيم، به خوبي مي توانيم مفهوم مديريت بحران کشور را در دولت او درک کنيم. مديريت بحران در دوراني که پايانه هاي صادراتي نفت کشور ما بمباران شده بود کل صادرات نفت کشور در واقع از يک شلنگ 22 اينچي انجام مي شد. در حالي که امروز چندين بازوي بارگيري هم زمان به ظرفيت چندين ميليون بشکه، در اسکله هاي جزيره خارک وجود دارد، اما در آن دوران چندين يدک کش يک کشتي نفتکش (که هيچ اسکله اي براي پهلو گرفتن نداشت) را مهار مي کردند تا از طريق اين شلنگ بار گيري کند.
ميرحسين موسوي در حالي که مسووليت تدارک و پشتيباني جنگ را بر عهده داشت، اما کمترين نرخ تورم کشور ما در دوران دولت او تجربه شد. نرخ تورم 6درصد هنوز آن شاهکار ماندگار دولتي است که عدالت را نه در کلي گويي هاي سياست مدارانه، بلکه در ساختار سياست گذاري اقتصادي کشور جستجو مي کرد; چنانکه اقتصاد دانان در اين باره اتفاق نظر دارند که تورم يکي از ظالمانه ترين سياست در حق مستضعفان و برجسته ترين شاخص بي عدالتي در سياست گذاري اقتصادي کشور است. واقعيت آن است که سياست گذاري هاي پولي و مالي انجام گرفته در دولت ميرحسين موسوي، تجربه اي بي نظير در تاريخ سياست گذاري کشور ماست.
به شهادت بسياري از برجسته ترين مسوولان سازمان برنامه، هيچ تصميم کلاني در دولت او اخذ نشد، جز با عبور از مسيرهاي کارشناسي تصميم سازي و شوراهاي عالي اي که به سان کميته هاي ميان وزارتي ، مرجع بررسي ميان بخشي سياست گذاري ها بودند. موسوي آموخته بود که براي هر تصميمي بايد يک سند سياستي با استراتژي هاي کاملا مطالعه شده ارائه دهد که در آن جوانب مختلف ميان بخشي و کلان- بخشي، بلند مدت و کوتاه مدت مساله مورد بررسي، ديده شده باشد.
او پس از 20 سال سکوت در اولين گفت و گوي خود پرده از سناريوهاي فوق محرمانه اي برداشت که نشان مي داد در دوران جنگ، سياست گذاري هاي متفاوتي را براي مواجهه با سه وضعيت عادي، بحراني و  بسيار بحراني طراحي و پيش بيني کرده بود سناريويي که تنها 9 نسخه از آن در کشور وجود داشت و برنامه ريزي براي تامين جزئيات نيازهاي کشور در سطوح مختلف در آن ها ديده شده بود.
اگر امروز مردمان کشور ما خاطره خوشي از او به ياد دارند، به دليل آن است که از بزرگترين دغدغه او در اداره کشور عملکرد موفق سياست ها و سازوکارهايي بود که مسووليت رصد کردن روزانه اقتصاد خانواده هاي مستضعف کشور را برعهده داشت. به گفته او در تمام طول دوران جنگ تامين کالاهاي مورد نياز مردم، بر اساس گزارشات  آماري دقيق و با حساسيت ويژه اي مهندسي مي شد تا در حد توان فورا در اختيار مردم گذاشته شود. کمبودها فورا توسط ستاد بسيج که شبيه يک سيستم هوشمند عمل مي کرد، دريافت و راه حل مناسب براي آن انديشيده مي شد.
به گزارش اسناد رسمي منتشره رکورد مشارکت بخش خصوصي در سرمايه گذاري مولد در سال هاي 62 تا 64 تا 15 سال بعد در تاريخ اقتصادي ايران تکرار نشد. در دولت مهندس موسوي براي اولين بار صنوف توليدي از صنوف توزيعي تفکيک شدند و هويت مستقل پيدا کردند. دولت با وجود تمامي تنگناهاي مالي با نگاهي دورانديشانه به بازسازي همزمان با جنگ اعتقاد داشت، علاوه بر آن در چارچوب طرح هاي بزرگ انقلاب براي تامين اعتبار پروژه هايي همچون فولاد مبارکه، اهميتي در حد بودجه نظامي قائل بود.
به گواهي اسناد سازمان برنامه ميزان سرمايه گذاري هاي زيربنايي براي ايران در دوران جنگ به طور نسبي از دوران پس از جنگ بيشتر بوده است. بر اساس اين اسناد همچنين ميزان بهره وري کل عوامل توليد در ايران در دوره جنگ حدودا 5 برابر بهره وري کل عوامل توليد در دوره سال هاي برنامه اول و دوم بوده است.
دکتر مومني استاد برجسته اقتصاد توسعه ايران به خوبي دست آورد هاي نوع سياست گذاري هاي موفق دولت مهندس موسوي را توضيح مي دهد: 
در تمام سال هاي جنگ همواره وزن هزينه هاي حاکميتي بيش تر از هزينه هاي تصدي گري دولت بوده است. نسبت مجموع هزينه هاي حاکميتي و تصدي  گري دولت به توليد ناخالص داخلي کشور در سال 67، حدود 23 درصد نسبت به سال 56 کاهش يافت و دولت مهندس موسوي علي رغم عبور از شرايط 8 ساله اقتصاد جنگ به طرز فاحشي ميزان مداخله دولت در اقتصاد را کاهش داد. اين در حالي است که در شرايط پس از جنگ براي اولين بار در تاريخ انقلاب در دوران برنامه شکست خورده تعديل ساختاري بود که وزن هزينه هاي تصدي گري از هزينه هاي حاکميتي کشور در بودجه کل بيشتر شد. از سال 1371 تا امروز نسبت مجموع هزينه هاي حاکميتي و تصدي گري دولت به توليد ناخالص داخلي در ايران هرگز از 65 درصد پايين تر نيامده يعني ميزان مداخله دولت در اقتصاد، پس از جنگ جهش چشمگيري نسبت به شرايط جنگي داشته و در حدود 30 درصد به مداخله دولت در اقتصاد افزوده شده است. در بودجه سال 1386 نيز اين نسبت 1 به 4 است يعني در سال گذشته در بودجه کل کشور هزينه هاي حاکميتي تقريبا 27 درصد و سهم هزينه هاي تصدي گري حدود 73 درصد بود.
هنوز اما سياست مداران اندکي هستند که تمايز ميان سياست به معناي(Politic)  را با سياست  به معناي(Policy)  يا خط مشي تشخيص مي دهند و اين هنر را دارند که رويکردهاي سياسي خود را در چارچوب هاي سياست گذارانه تعريف کرده و براي تحقق آن تلاش کنند; شايد به اين دليل که دانش سياست گذاري عمومي در ايران دانشي بسيار جوان تلقي مي شود و نظام آموزش عالي ما با تاخير و غفلتي بسيار بزرگ نسبت به کشورهاي توسعه يافته، اقدام به اخذ اين دانش کرد. شايد به اين دليل که بسياري از شاخص هاي اقتصاد سياسي دولت رانتير باعث مي شود سياست گذاران کشور ما به سمت روزمرگي و تصميماتي با غلبه بخشي نگري و کوته نگري بر کلان نگري و آينده انديشي سوق يابد و شايد و شايدهاي بسيار ديگري که مي توان هر يک از آن ها را به اندازه يک تئوري توضيح داد; تئوري هايي که نمونه هايي از آنها در کتاب هاي بزرگ ترين نظريه پردازان توسعه و اقتصاد سياسي ايران ديده مي شود. اما دولت ميرحسين موسوي مثال نقض و استثناي بسياري از آن نظريه هاست; که سعي مي کنند چرخه باطل توسعه نايافتگي را در ايران توضيح دهند; چرا که او مفهوم بسياري از اين چرخه ها را در دولت خود شکست.
پرواضح است که امروز کشور ما از نبود سياست ها و استراتژي هايي رنج مي برد که در چارچوب يک سند مصوب، راه حل هاي کوتاه مدت; ميان مدت و بلند مدتي را براي حل مشکلات اجرايي و اقتصادي کشور پيش بيني کرده باشند.
اين طنز تلخ بزرگي است; کشوري که بزرگترين مسئله اقتصاد آن تورم تشخيص داده مي شود; از خلا هاي بزرگ قانوني براي کنترل نقدينگي و تورم رنج مي برد و نظير اين خلا هاي سياستي درباره ده ها مسئله بزرگ کشور ديده مي شود. 
شايد به همين دليل است که ميرحسين موسوي اکنون نيز به پرسش هايي از جنس سياست، پاسخ هايي از جنس برنامه و سياستگذاري ارائه مي دهد. او بيش از آن که يک فن گرا و تکنوکرات باشد، يک سياست گذار است. به همين علت ترجيح مي دهد راه حل هايي از جنس فن را ; با راهکارهايي از جنس استراتژي پاسخ دهد. به همان اندازه که تکنوکراسي تک بعدي و يک سويه نگرانه به طرح مساله و راه حل براي کشور مي پردازد، سياست گذاري مساله را پيچيده و چند بعدي و راه حل ها را ميان رشته اي مي بيند.
درست به همين دليل است که او بر بازسازي شوراهاي عالي تصميم گيري که توانايي بررسي ميان رشته اي و ميان دستگاهي مساله هاي کشور را دارند، تاکيد مي کند. تقريبا تمامي آن چه که ميرحسين موسوي در اولين کنفرانس مطبوعاتي خود اعلام کرده است، نقدي بر رويه هاي سياست گذاري عمومي در شرايط کنوني محسوب مي شود. او در مواجهه با پرسش خبرنگاري از راه حل هايش براي حل مسئله هاي اقتصادي کشور مي پرسد، قبل از هرچيز به حضور بيش از 1000 دکتراي اقتصاد در کشور اشاره مي کند که مي توان با تکيه بر آنها برنامه هاي خوبي را  ارائه  داد.
اگر خلا»هاي بزرگ در برنامه و استراتژي هاي اقتصادي و اجرايي نظام را در کنار اين سخن ميرحسين موسوي قرار دهيم به خوبي غفلت و ضعف هاي بسيار بزرگ ساختار سياست گذاري اقتصادي کشور در اداره امور عمومي نمايان خواهد شد.
مير حسين موسوي دليل ورود خود را به انتخابات، پديده قانون گريزي مي خواند و تاکيد مي کند: معتقدم اجراي قانون هر چند در شکل صوري آن، قدم اول براي هر برنامه و سياستگذاري درست و  حفظ کرامت انساني و  منافع ملي است. او به درستي دريافته است که:« وقتي قانون گريزي نه يک بار بلکه به دفعات به رويه تبديل شود بايد درباره نظام احساس خطر کنيم.»
موسوي دومين دليل حضور خود را بر هم خوردن ساختارها در سيستم تصميم گيري  و سياست گذاري نظام عنوان مي کند و  مي افزايد: بر هم زدن ساختار ها امکان تصميم گيري هاي عقلاني و درست در شرايط پيچيده داخلي و جهاني را از  ما مي گيرد و ما را به قهقرا مي برد.
موسوي اما سومين دليل کانديداتوري خود را عدم شفافيت گردش اطلاعات در کشور عنوان مي کند و مي گويد: من به کرات مواجه شدم که ملت ما ، کشور ما ، جوانان ما و ايران ما با آمار و اطلاعات متفاوتي مواجه اند که امکان يافتن حقيقت را در اين ميان ندارند. او تاکيد مي کند: در شرايط مبهم که امکان گردش اطلاعات درست وجود ندارد بايد گفت که در واقع  يکي از اساسي ترين حقوق ملت سلب شده است.
موسوي افراط و تفريط را نگراني ديگري دانست که چهارمين دليل او را براي ورود دوباره او به عرصه سياست فراهم کرد.
بازسازي دستگاه هاي تصميم گيري کشور اولين نکته اي است که او به عنوان برنامه هاي آتي خود ارائه مي دهد. او سياست هاي لغزان و بي ثبات را عامل بسياري از ضايعات امروز به ويژه در اقتصاد مي داند.
ميرحسين کنترل افزايش نقدينگي و ثبات ارزش پول کشور،  ايجاد ثبات مديريتي، اصلاح بودجه، راه اندازي توليد و اميد دادن به مردم ، بخش خصوصي و نيروي کار را از مسووليت هاي خود مي داند و تاکيد مي کند: دشوارترين مشکل دولت تورم و بيکاري است و اين جز با نگاه نو به بخش خصوصي و توليد حل نمي شود.
او به درستي مهم ترين خلا»هاي سياست گذاري در کشور را نشانه گرفته است و توضيح مي دهد که: ما براي بهبود فضاي کسب و کار نيازمند همکاري همه قوا هستيم.
او همزمان بر شفافيت اطلاعات و جلوگيري از فساد مالي تاکيد دارد و با اشاره به اين که بخش خصوصي از شناور بودن سياست ها مي ترسد، يادآور مي شود: وقتي ما در سه سال سه رييس بانک مرکزي عوض کنيم طبيعي است که سرمايه گذار داخلي و خارجي حاضر به مشارکت نيست.
ميرحسين موسوي به درستي مي داند که سنگيني بار مسووليت هاي نرم افزاري دولت در تدوين برنامه ها و سياست هاي نانوشته، به مراتب بيش از مسووليت هاي سخت افزاري و تصدي گرايانه دولت بر شانه هاي او سنگيني خواهد کرد و او کسي نيست که با ناديده گرفتن اين بار مسووليت اجازه دهد ابعاد بزرگ خسارات هاي برنامه هاي نانوشته کشور همچنان گسترش يابد.
او مي داند که اداره امور عمومي بدون رعايت روشمندانه سازو کارهاي سياست گذاري و بدون تدوين استراتژي ها و برنامه هاي مستند امکان پذير نيست و در غير اين صورت نه تنها مساله اي حل نخواهد شد; بلکه هر روز بايد در انتظار موج هرج و مرج گونه  جديدي در فضاي اقتصادي و اجرايي کشور بود.
منبع: سايت کلمه


 کنفرانس خبري مهندس موسوي بازتاب گسترده بين المللي داشت
 استقبال از گفتمان ميرحسين  

نخستين کنفرانس رسانه اي مهندس ميرحسين موسوي که با استقبال گسترده نمايندگان رسانه هاي داخلي و خارجي مواجه شد، بازتاب بسيار گسترده اي در سطح رسانه هاي مطرح جهان داشته است.
به گزارش قلم نيوز، اين کنفرانس رسانه اي که با استقبال کم نظير نمايندگان رسانه ها و جمعي بالغ بر 500 نفر از خبرنگاران و عکاسان مطبوعات برگزار شد، توجه رسانه هاي منطقه را به خود برانگيخته است.
رسانه هاي مطرح جهان ازجمله فرانس پرس، رويترز، آسوشيتد پرس، خبرگزاري آلمان، خبرگزاري اسپانيا، آساهي، ان.اچ.کي، يونايتد پرس، فايننشيال تايمز، داوجونز، بلومبرگ، خبرگزاري کيودو، زد.دي.اف آلمان، يوميوري، الجزيره، هفته نامه اشپيگل، شبکه تلويزيوني سي.بي.اس، نيويورک تايمز، لوس آنجلس تايمز، داوجونز، المنار، تلويزيون سوييس، العالم، روزنامه الوفاق، پرس تي.وي، شبکه ال.بي.سي لبنان، شبکه تلويزيوني العربيه، خبرگزاري امارات، تلويزيون کويت و.... نمايندگان خود را براي حضور در اين نشست به محل برگزاري کنفرانس در ساختمان روزنامه اطلاعات اعزام کرده بودند و اندکي پس از پايان برگزاري اين نشست، بازتاب سخنان مهندس موسوي در اکثر رسانه هاي جهان در صدر اخبار منطقه قرار گرفت.
خبرگزاري فرانس پرس با تيتر " قول موسوي براي تغيير چهره افراط گراي ايران" به پوشش سخنان مهندس موسوي در اين نشست پرداخت و نوشت: موسوي درحالي از اصلاح و تغيير چهره افراط گراي ايران در جامعه بين الملل سخن گفت که از سوي ديگر هرگونه عقب نشيني درخصوص برنامه هسته اي را غير ممکن دانست.
اين خبرگزاري به نقل از موسوي افزود: افراط گرايي به شدت به ما آسيب رسانده است، ما بايد فعالانه براي کسب اعتماد در سطح بين المللي فعاليت کنيم.
درهمين حال، خبرگزاري آمريکايي آسوشيتد پرس با انتخاب تيتر "کانديداي اصلاح طلب ايران براي مذاکره با آمريکا اعلام آمادگي کرد" ، نوشت: کانديداي اصلي اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري اعلام کرد درصورت انتخاب به عنوان رييس جمهور ، آماده مذاکره با آمريکا نيز هست، البته نه درخصوص فعاليت هاي هسته اي ايران.
اين خبرگزاري افزوده است: موسوي همچنين کشته شدن يهوديان در هولوکاست را محکوم کرد که اين موضع تفاوت زيادي با موضع رييس جمهور کنوني ايران دارد که هولوکاست را افسانه توصيف کرده بود.
آسوشيتد پرس در ادامه نوشت: موسوي توسط بسياري از صاحبنظران به عنوان کانديدايي شناخته مي شود که از بيشترين شانس براي شکست احمدي نژاد در انتخابات آتي برخوردار است.
خبرگزاري رسمي آلمان  د.پ.آ نيز با انتخاب عنوان" نخست وزير سابق رييس جمهور فعلي را به چالش مي کشد" نوشت: کانديداي ميانه رو انتخابات رياست جمهور در اظهارات خود، رييس جمهور فعلي را به حرکات افراطي به خصوص در سياست خارجي متهم کرد.
نخست وزير ايران در دوران جنگ با عراق با انتقاد از اين که چنين سياست هايي "منافع ملي را با آسيب مواجه کرده است" ، تاکيد کرد: افراط گرايي هزينه هاي بالايي را به کشور تحميل مي کند.
خبرگزاري ترند جمهوري آذربايجان عنوان "ايران بايد براي جلب اعتماد جامعه جهاني تلاش کند" را از ميان سخنان موسوي انتخاب کرد و نوشت: ميرحسين موسوي در نخستين نشست مطبوعاتي خود پس از اعلام کانديداتوري که با هدف اعلام مواضع خود در انتخابات پيش رو برگزار شده بود، بر ضرورت جلوگيري از افراط و تفريط و همچنين تلاش براي جلب اعتماد جامعه جهاني تاکيد کرد.

 


 تصميم قطعي جبهه مشارکت براي انتشار بيانيه اي در حمايت از موسوي 

در جلسه شوراي مرکزي جبهه مشارکت ايران اسلامي تصميم قطعي گرفته شد که اين جبهه ضمن حضور در اجماع اصلاح طلبان هفته آتي بيانيه اي را در حمايت از ميرحسين موسوي منتشر کند.
حسين کاشفي، سخنگوي جبهه مشارکت با اعلام اين خبر به ايسنا، افزود: پس از جلسه اي که در 28 اسفندماه درباره حمايت از يک نامزد انتخاباتي پس از انصراف آقاي خاتمي داشتيم، قرار بر اين شد در جهت تقويت اجماع اصلاح طلبان گام برداريم; از اين رو در 15 فروردين نشستي را با اين مضمون با اعضاي شوراي مرکزي، دفتر سياسي و روساي مناطق سراسر کشور داشتيم که طي آن، آن ها گزارشي از آرايش سياسي استان ها ارائه کردند و با وجود اين که از انصراف آقاي خاتمي اظهار تاسف مي کردند، همه معتقد بودند نبايد نسبت به مسائل کشور بي توجه بود; بنابراين با توجه به نزديکي فکري اي که با آقاي ميرحسين موسوي وجود دارد، بحث حمايت از ايشان مطرح شد.
وي افزود: در جلسه دوشنبه شب تصميم قطعي گرفته شد ضمن حضور در اجماع اصلاح طلبان هفته آتي بيانيه اي در حمايت از آقاي مهندس موسوي منتشر کنيم و آن را در اختيار افکار عمومي قرار دهيم که در اين بيانيه موارد مورد نظر که بيانگر مواضع جبهه مشارکت است، خواهد آمد.
کاشفي ادامه داد: در اين جلسه هم چنين قرار شد کارگروهي براي رايزني با ستاد آقاي مهندس موسوي تشکيل شود تا بتوانيم با استفاده حداکثري از ظرفيت هاي جبهه اصلاحات در جهت تقويت تفکر اصلاح طلبي و حمايت از ميرحسين موسوي گام برداريم.
سخنگوي جبهه مشارکت هم چنين از ديدار حزب متبوعش با ميرحسين موسوي در روزهاي آينده خبر داد.
وي در پايان گفت: تلاش بر اين است که ائتلاف اصلاح طلبان و حمايت آن از کانديداتوري آقاي مهندس موسوي شکل بگيرد.
از سوي ديگر آذر منصوري معاون سياسي جبهه مشارکت ايران اسلامي در گفت وگو با ايلنا، با بيان اينکه مخالفان اصلاحات از زمان اعلام آمادگي خاتمي براي حضور در عرصه انتخابات، حملات و رفتارهاي تخريبي خود را آغاز کردند، گفت: آنها مي انديشيدند که خاتمي کانديداي واحد اصلاحات است لذا نگراني جدي در اردوگاه اصولگرايان پديد آمد.
وي افزود: پس از انصراف خاتمي، اصلاح طلبان خيزش جدي به سمت ميرحسين موسوي برداشتند و تخريب ايشان در دستور کار مخالفان اصلاحات قرار گرفت.
منصوري با بيان اينکه مخالفان اصلاحات براي تخريب کانديداي اين جناح دو برنامه را در دستور کار خود قرار داده اند، گفت: يکي اينکه با راهکارهاي غيراخلاقي، تخريب را براي ضربه زدن به اصلاحات انتخاب کنند و ديگر اينکه به ايجاد چالش در ميان گروه هاي اصلاح طلب با مهندس موسوي بپردازند.
منصوري معتقد است: هر چه حضور موسوي در انتخابات بيشتر شود، رفتارهاي تخريبگرايانه مخالفان اصلاحات هم بيشتر مي شود يعني ميزان تخريب ها بستگي به فعاليت گروه هاي اصلاح طلب از مهندس موسوي دارد.
معاون سياسي جبهه مشارکت ايران اسلامي با اشاره به اعلام موضع حزب مشارکت در خصوص حمايت از مهندس موسوي در انتخابات رياست جمهوري گفت: پس از اعلام موضع مشارکت، مخالفان اصلاحات سعي در ايجاد چالش ميان احزاب اصلاح طلب با موسوي کردند و براي برجسته کردن شکاف ها تلاش نمودند.
منصوري گفت: افرادي که در نشست مشترک شوراي مرکزي، دفتر سياسي و دفاتر مناطق و استان هاي جبهه مشارکت حضور داشتند، نظر مثبت خود از مهندس موسوي را اعلام کردند. به هر ميزان که حمايت ها علني تر و خيزش هاي حمايتي به سمت موسوي جدي تر شود، اين حملات شکل عيني تر و علني تر به خود مي گيرد اما تجربه نشان داده که تخريب ها به ضرر اصلاح طلبان نيست و نتيجه عکس براي تخريبگران دارد.

 


 اسحاق جهانگيري:
 ميرحسين با يک ميليارد دلار کشور را اداره مي کرد 

 

"در دوران جنگ مهندس موسوي کشور را با يک ميليارد دلار اداره مي کرد اما الان دولت فعلي با 70 ميليارد دلار هم نمي تواند."
وزير صنايع و معادن دوره رياست جمهوري محمد خاتمي در گفت وگو با "قلم نيوز" با بيان اين مطلب، درباره حضور مهندس موسوي در صحنه انتخابات خاطر نشان کرد: «ميرحسين يکي از مهمترين شخصيت هاي تاثير گذار در استمرار نظام جمهوري اسلامي ايران است که در بحراني ترين شرايط کشور را با حد اقل امکانات اداره کرد.»
«اسحاق جهانگيري» در ادامه سخنانش افزود: «در شرايطي که هنوز بنيان هاي تصميم گيري بعد از انقلاب شکل نگرفته بود و نيروهاي گذشته هنوز در عرصه تصميم گيري حضور داشتند، درگيري ها و گردهمايي گروه هاي تروريستي در کشور افزايش يافته بود و جنگ به کشور تحميل شده بود اداره کشور فقط معجزه اي بود که مهندس موسوي قادر به انجام آن شد.»
وي که در آن سالها نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز بود درباره درآمد ارزي کشور و توزيع اين درآمد خاطر نشان کرد: «در آن زمان که مجلس بودجه دولت را تصويب مي کرد کشور فقط 7 ميليارد دلار از محل فروش نفت به دست مي آورد که 4 ميليارد آن درجا براي جنگ و هزينه نيروهاي مسلح تصويب مي شد. 2ميليارد دلار آن نيز براي وارد کردن کالاهاي اساسي مردم از جمله دارو، گندم، گوشت و غيره تخصيص داده مي شد که از طريق کوپن به صورت عادلانه در اختيار خانوارها قرار مي گرفت. با اين اوصاف فقط يک ميليارد دلار براي اداره کشور باقي مي ماند که در اغلب موارد نيز صرف کاستي هاي ناشي از جنگ مي شد.»
جهانگيري حمايت امام خميني(ره) و درايت ذاتي ميرحسين را تنها دلايلي دانست که در آن شرايط کشور را سرپا نگهداشت و ياد آور شد: «به همين دليل است که معتقدم مهندس مير حسين موسوي از سرمايه هاي اين نظام است.»
وي در باره شرايط اقتصادي دوران نخست وزيري مهندس موسوي ياد آور شد: «اقتصاد ما در آن دوره نيز مثل امروز وابسته به نفت بوده است. بخش ديگري از درآمدهاي ارزي ما نيز وابسته به ماليات بود که از مراکز توليد اخذ مي شد. مراکز توليد ما يا در اثر موشک باران رژيم عراق نابود شده بود و يا در مواجهه با واردات در رقابت ها ضعيف مانده بود. از طرفي ساير در آمدها نيز که از محل گمرکات به دست مي آمد نتيجه واردات بود. پس چاره اي نبود که 80 درصد درآمدهايمان وابسته به نفت باشد.»
جهانگيري در ادامه خاطر نشان کرد: «اما امروز 70 ميليارد دلار در آمد نفتي داريم که انتظار تغيير محسوس در اداره کشور را پديد آورده است. ظرفيت هاي توليد افزايش يافته است بنا بر اين کشور ما آماده خيزش بزرگي به سمت توسعه يافتگي بود که اين خيزش صورت نگرفت. دولت مي توانست با سياستگذاري صحيح با قيمت نفت 120 دلار براي هر بشکه فعاليت هاي اقتصادي بي نظيري را در جهت اجرا کردن اصل 44 قانون اساسي بر دارد. اما متاسفانه شاهديم که امروز حساب ذخيره ارزي موجودي ندارد و بخش خصوصي و توليد کنندگان با نگراني بسيار زيادي مواجه هستند.»
جهانگيري شرايط اقتصادي فعلي کشور را اسفناک خواند و يادآور شد: «نرخ تورم به شدت افزايش يافته است، حجم واردات بيشتر از هميشه شده و دغدغه بيکاري نيروي کار کارخانجات کشور نگراني بسيار جدي را ايجاد کرده است. همه اينها نشان مي دهد که تاکنون سياست ها عالمانه و کارشناسانه توسط لايه مديريتي کشور اتخاذ نشده است.»
وي ادامه داد: «ما نياز به تغيير رويکرد از سمت فرد محوي به جمع محوري، بي اعتنايي به نظارت کارشناسي با لحاظ کردن تجربه هاي کارشناسان داريم.»
اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي درباره آرايش سياسي اصلاح طلبان خاطر نشان کرد: «احساس مي کنم اصلاح طلبان دو شخصيت مهم و کليدي در صحنه دارند. بنابراين بايد مراقب باشند تا حريم آنها حفظ شود.»
وي گفت: «برخي دوستان اصرار دارند که اجماع بين آقايان موسوي و کروبي زودتر صورت بگيرد اما اين درست نيست. اين اصرار معنا ندارد و اين دو عزيز در زمان مقتضي به توافق خواهند رسيد که کداميک کانديداي نهايي در عرصه انتخابات باشد.
وي با ياد آوي اين که صميميت آقايان کروبي و ميرحسين موسوي بر هيچ کس پوشيده نيست اضافه کرد: «اين دو آنقدر به هم نزديکند که همواره در هر انتخاباتي مير حسين اولين فردي بود که کروبي سراغ او رفت تا براي کانديدا شدن وي را متقاعد کند; آنها نخواهند گذاشت رقابت آنها در جبهه اصلاح طلبان شکاف بيندازد.»

 


 اخبار کوتاه 

 

ائتلاف اصلاح طلبان در حمايت
از کانديداتوري موسوي  شکل مي گيرد

دبير کل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران گفت: با تاييد شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و اکثريت گروه هاي اصلاح طلب، ائتلاف اصلاح طلبان در حمايت از ميرحسين موسوي شکل خواهد گرفت.
محمد سلامتي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين که " ظرف دو سه روز آينده سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران موضع نهايي خود را اعلام مي کند" اظهار کرد: در ديداري که روز چهارم فروردين ماه با آقاي مهندس موسوي داشتيم در فضايي کاملا دوستانه به تبادل نظر و گفت وگو پرداختيم; هم ايشان نقطه نظرات خود را مطرح کردند و هم ما نکاتي را ارايه داديم.
وي درباره احتمال شکل گيري ائتلاف اصلاح طلبان در حمايت از کانديداتوري ميرحسين موسوي گفت: اين موضوع در جلسه آينده شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات مطرح مي شود، البته از هم اکنون تا حد زيادي روشن است; چراکه اکثر احزاب اصلاح طلب در اين زمينه نظر مثبت دارند و طبيعي است که اگر شوراي هماهنگي و ساير احزاب اصلاح طلب به توافق برسند ائتلاف اصلاح طلبان در حمايت از آقاي مهندس موسوي شکل خواهد گرفت کما اين که از حالا بسياري از اصلاح طلبان همکاري هايي با ستاد آقاي مهندس موسوي دارند.
وي در عين حال از احتمال ديدار ديگري با مهندس ميرحسين موسوي خبر داد.
دبير کل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران هم چنين درباره ديدار با ساير احزاب و گروه هاي اصلاح طلب گفت: ملاقات و تبادل نظر گروه ها و احزاب اصلاح طلب را در دستور کار داريم که در آينده نزديک انجام خواهد شد.

مهندس موسوي پيشتاز انتخابات ستاد 88

کنگره هاي استاني ستاد ملي جوانان حامي خاتمي در حالي در استان هاي مختلف کشور در حال برگزاري است که براساس نتايج به دست آمده مهندس ميرحسين موسوي پيشتاز آراي اعضاي اين ستاد است.
 به گزارش پايگاه خبري ياري، تاکنون کنگره ها و نشست هاي ستاد روزنامه  نگاران جوان حامي خاتمي، ستاد 88 مازندران، گلستان، مرکزي، هرمزگان، چهارمحال و بختياري و شهرستان هاي استان تهران و همچنين ستاد شهرسازان جوان برگزار شده است.
براساس نتايج به دست آمده تمامي اين ستادها به غير از ستاد شهرسازان جوان که راي به انحلا ل داد از کانديداتوري مير حسين موسوي در انتخابات پيش رو حمايت کردند.
نتايج نهايي اين انتخابات بيستم فروردين ماه اعلا م مي شود.

حداد عادل:
کانديداتوري موسوي
موجب تصميم گيري  بهتر مي شود

غلامعلي حداد عادل گفت: حضور مهندس موسوي بر رونق فضاي انتخابات رياست جمهوري خواهد افزود.
دکتر حداد عادل رييس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار قلم ضمن اشاره به تاثيرات حضور ميرحسين موسوي در عرصه سياسي کشور اظهار کرد: قطعا کانديداتوري مهندس موسوي در انتخابات باعث گرمي عرصه انتخابات مي شود.
رييس پيشين مجلس تصريح کرد که حضور مهندس موسوي در انتخابات موجب تصميم گيري هاي بهتر در اين عرصه خواهد شد.

مسجد جامعي:
مهندس موسوي از متخصصان
حوزه فرهنگ و هنر است

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دولت خاتمي گفت: مهندس ميرحسين  موسوي از متخصصان حوزه فرهنگ و هنر است و با توجه به علاقه اي که به اين حوزه دارم مي دانم ايشان از چهره هايي هستند که به عواطف، علايق انساني، نظام اخلاقي و ارزش هاي فرهنگي جامعه توجه دارند و آن را درک مي کنند.
احمد مسجد جامعي در حاشيه ديدار سال نو با مهندس ميرحسين موسوي اشاره کرد: در شرايط فعلي جامعه آنچه به عنوان اصلاح طلبي در ديدگاه آقاي خاتمي معرفي مي شود مي تواند به عنوان يک راه حل اساسي براي آينده نظام باشد.
وي اصلاح طلبي را در شرايط فعلي خارج از يک شعار سياسي عنوان کرد و افزود: اين موضوع يک فضاي عمومي را به خود اختصاص داده و گروه کثيري از علاقمندان به بهبود وضعيت فعلي را در بر گرفته است.
وي در مورد مهمترين چالش پيش روي دولت آينده در حوزه فرهنگ و هنر و اجتماع، گفت: در حال حاضر فرهنگ عمومي و اعتماد به صورت هاي مختلف در جامعه آسيب ديده است. توجه به اخلاق در سطوح مختلف مي تواند اين اعتماد را بازگرداند.
وي افزود: بايد شرايط گفت و گو در جامعه فراهم شود. تضادها کاهش يابد. طبقه بندي ها کم شود. خيلي فضاي حذف ديگران را به سطوح مختلف آسيب زده است. ما يک جامعه باسابقه هستيم و ظرفيت گفت و گو را داريم.

محجوب:
مملکت به موسوي احتياج دارد

دبير کل خانه کارگر گفت: مملکت ما نيازمند وجود مدير با سابقه اي است که بتواند همه جريانات سياسي را گرد خود جمع کند.
عليرضا محجوب در گفت وگو با خبرنگار قلم عنوان کرد: سابقه اي که مهندس ميرحسين موسوي در دوران جنگ تحميلي در سخت ترين شرايط از خود به جا گذاشته  است نشان مي دهد که کشور ما امروز بيش از هر دوره ي ديگري به وجود او به عنوان رييس جمهور احتياج دارد.
وي گفت: شايد خود مهندس موسوي احتياجي نداشته باشد که رييس جمهور شود اما کشور امروز به رياست جمهوري او احتياج و نياز دارد. امروز مملکت ما نيازمند وجود مدير با سابقه اي است که بتواند همه جريانات سياسي را گرد خود جمع کند که مهندس موسوي چنين پتانسيلي را دارد. کما اين که سخنان ايشان طي چند ماه اخير نشان مي دهد او همچنان جانبدار فقرا و مردم ضعيف کشور است و اين خصوصيت با ارزشي محسوب مي شود.

حميد قزويني:
حضور مهندس موسوي وحدت ملي را تقويت مي کند 

عضو مجمع نيروهاي خط امام (ره) با تاکيد بر اينکه حضور مهندس موسوي باعث تقويت وحدت ملي مي شود ، خاطرنشان کرد: ظرفيت بالاي مهندس موسوي در همراهي همه جناح ها سبب تقويت وحدت ملي مي شود.
حميد قزويني در گفت وگو با ايلنا، با بيان اينکه موافق تحليل سکوت ميرحسين موسوي در 20 سال گذشته نيستم ، اظهار داشت: مهندس موسوي شايد به لحاظ رسانه اي کمتر ظهور و بروز داشته است ، اما عملا فعال بوده و طي 20 سال گذشته در کار تدريس و فعاليت دانشگاهي و فرهنگستان هنر به صورت جدي حضور داشته است، علاوه بر اينکه عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز بوده، در جلسات مشورتي مختلف در سطوح بالاي نظام نيز فعاليت  کرده است.
وي ادامه داد: فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي مهندس موسوي در مورد مباحث توسعه سياسي و بين المللي همچنان ادامه دارد.

 


  يک کلمه... 
نويسنده : محمدرضا تاجيک

 

قانون، منشور عمومي يک ملت است که به رفتار، کردار و گفتار آحاد جامعه، معنا، جهت، ارزش، حدود و هويت مي بخشد. به بيان ديگر، تنها ايستارها و هنجارهاي قانوني از اين استعداد و اقتدار برخوردارند که "گزاره هاي" خود را "جدي" تعريف نموده و گفتمان خود را بر سراسر جامعه مسلط گردانيده; فراگيرترين، مقبول ترين و عبورناپذيرترين اصول، چارچوب ها، مرزها، هنجارها و قواعد را به يک جامعه تحميل نموده; منطق نظم و سامان خود را بر سر هر کوي و برزن پرتوافکن نمايند; حق و حقوق شهروندان را بر در و ديوار شهر حک نمايد و حدود وظايف و اختيارات صاحبان و فاقدان قدرت را مشخص نمايد.
قانون، نتيجه  اراده  اجماعي و معطوف به آگاهي و رشادت و مدنيت يک ملت است. بالمآل، قانون مشروعيت و مقبوليت خود را هم مديون نظام دانايي- معرفتي و نظام ارزشي-هنجاري و هم وام دار آگاهي، رشادت و اراده  يک ملت است. بنابراين، فقدان قانون يا ضعف قانون گرايي در يک جامعه، نشان از نوعي نابالغي و "توسعه نايافتگي" انساني  اجتماعي دارد; دلالت بر زيست و حياتي ماقبل مدنيت دارد; اشارت بر روابط و مناسبات آنارشيک (جنگ همه عليه همه) در ميان مردمان آن جامعه و نشان از عدم امکان تحقق عدالت و برابري دارد.
متاسفانه در ميان ايرانيان، قانون، هيچ گاه مجال و فرصتي تاريخي براي استقرار در جايگاه شايسته و کسب منزلت و شان بايسته خود نيافته است. از ديرباز، مشکل اساسي ما ايرانيان "يک کلمه" بوده است; "قانون". بي ترديد، علل و عوامل بسيار متنوع و پيچيده  تاريخي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و... بسترساز قانون گريزي/ستيزي ايرانيان بوده اند که ضرورتا در يک تامل آسيب شناختي مي بايد به گونه اي علمي بدانان پرداخت. اما در جامعه  امروز ما مهم ترين عوامل زمينه ساز عبور از حريم هاي قانوني و بي حرمت کردن بايد ها و نبايدهاي قانوني عبارتند از:
1- سياست زدگي مفرط فضاي عمومي جامعه
2- تفسيرها و قرائت هاي سياسي  جناحي از مفاد و مواد منشور ملي
3- نگاه ابزاري به قانون
4- فقر فرهنگ قانون گرايي
5- فقر تمايلات و گرايش هاي اجماعي (در سطح ملي) و به تبع آن، مقدم بودن منافع و ملاحظات فردي، گروهي، جناحي، قبيله اي و... بر منافع و ملاحظات ملي
6- انحصاري کردن (جناحي کردن) ارائه  تفسير نهايي از مواد قانوني
7- خدشه دار شدن خصيصه  ضمانت اجراي قوانين.
اما امروز شخصيت هايي هم چون ميرحسين موسوي، يک بار ديگر ما را به گرد آمدن پيرامون همين "يک کلمه"، و رهانيدن خود از چنبره  بي هنجاري هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي فرامي خوانند. ميرحسين به تجربه  تاريخي و سياسي، بدين نتيجه نائل آمده  که قانون، همان اکسير شفابخش و سامان بخشي است که مي تواند در ميان پراکندگي و کثرت، انتظام و وحدت بيافريند; مي تواند روايت "فصل"ها و "گسست"ها را به روايت "وصل"ها و "پيوست"ها تبديل کند; مي تواند "جان هاي از هم جدا" را هم نشين و جانشين هم سازد; مي تواند در کالبد رقابت ها و چالش هاي سياسي روحي زيبا و پرنشاط بدمد; مي تواند مدنيت و عدالت را براي ما به ارمغان بياورد; مي تواند بسترساز جامعه  امن و آزاد باشد  و باز در يک کلمه مي تواند به چرخه  ديرينه  ايرانيان، يعني چرخه  استبداد-آنارشي خاتمه دهد و براي تحقق اين همه بايد;
1- بپذيريم که قانون "اولين کلمه" و "آخرين کلمه" در عرصه  سامان اجتماعي است.
2- بپذيريم که اقتدار قانون، بالاترين و والاترين اقتدار تعيين کننده و جهت دهنده در تمامي عرصه هاست.
3- بپذيريم که حريم هاي قانوني، نفوذناپذيرترين و مرزهاي قانوني، عبورناپذيرترين حريم ها و مرزها در تمامي عرصه هاي زندگي اجتماعي هستند.
4- بپذيريم که گفتمان سياسي خود را در متن گفتمان قانوني تعريف کنيم نه بالعکس. به بيان ديگر، بپذيريم که گزاره هاي قانوني جدي تر از گزاره هاي سياسي ما هستند.
5- بپذيريم که همگان در برابر قانون برابريم و هيچ کس از رانت قانوني برخوردار نيست.
6- بپذيريم که قانون هم ضامن مانايي و هم عامل پويايي يک جامعه  سياسي است.
7- بپذيريم که چهره  عملياتي و نهادينه بخشيدن به اين "يک کلمه" مستلزم اراده  اجماعي و معطوف به آگاهي تمامي آحاد جامعه  ما و ممارست و هم نشيني دائمي و مسالمت آميز با قانون است.
8- بپذيريم که در شرايط کنوني، نبايد در پس نارسايي هاي قانوني لانه گزيد، بلکه مي بايد با فعال کردن ظرفيت هاي مسکوت مانده  قانوني فضا را براي قانون مند کردن بيشتر رفتارهاي اجتماعي و سياسي فراهم آورد.
9- بپذيريم که در چارچوب قانون، خودي و ناخودي و يا شهروند درجه اول و شهروند درجه دوم وجود ندارد وتحديد و تهديد کنش ها و واکنش هاي سياسي را جز به نام قانون و در پرتو قانون جايز نشمريم.
10- بالاخره بپذيريم که رعايت قانون برترين منفعت و خير عمومي است.
بنابراين در شرايط کنوني بايد:
1- در هرچه شفاف تر و روشن تر کردن مواد قانوني بکوشيم. 2- تمهيداتي براي تضمين ثبات، مانايي و پويايي قانون بينديشيم. 3- از سياست زدگي و عاطفه زدگي قانون پرهيز کنيم. 4- منطقه الفراغ هاي قانوني را تحديد و تخريب نکنيم. 5- به خطوط قرمز ماوراي قانون نينديشيم. 6- تلاش کنيم فرهنگ قانون گرايي را در ميان خود رايج و نهادينه نماييم.

 


 سهيلا جلودارزاده خبر داد:
 پيوستن چهل حزب و تشکل سياسي به ائتلا ف مردمي حاميان ميرحسين 

مهندس سهيلا جلودارزاده سخنگوي ائتلاف مردمي حاميان ميرحسين موسوي در گفت وگويي از عضويت چهل حزب و تشکل سياسي در اين ائتلاف خبر داد.
وي با اشاره به اينکه اين ائتلاف با محوريت جبهه تحکيم دموکراسي شکل گرفته و اعضاي آن غير از احزاب عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلا حات مي باشند گفت: خوشبختانه استقبال احزاب، تشکل هاي سياسي و مراکز مردم نهاد (NGO) ها در دومين نشست شوراي هماهنگي ائتلاف مردمي حاميان ميرحسين بسيار چشمگير بود.
 در اين نشست ابتدا دکتر کواکبيان رئيس ائتلاف از آخرين ارزيابي ها و نظرسنجي ها و ديدگاه نمايندگان محترم مجلس هشتم و نکات مورد تاکيد آقاي مهندس ميرحسين موسوي در اولين کنفرانس مطبوعاتي سخن گفت و از نهايي شدن اسامي مسوولان اين ائتلاف در استان هاي سراسر کشور خبر داد آنگاه هر يک از اعضا پيشنهادات تازه اي براي مشارکت حداکثري مردم و لزوم صيانت از آراي آنان در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و همچنين گسترش فعاليت هاي ائتلاف و هماهنگي بيشتر کميته هاي 22 گانه آن با کميته هاي ستاد ميرحسين موسوي ارائه داده اند.
سهيلا جلودارزاده در پايان افزود: با پيوستن 10 تشکل سياسي جديد به اين ائتلاف تاکنون چهل حزب و تشکل سياسي به ائتلاف مردمي حاميان ميرحسين پيوسته اند که به زودي اسامي آنها در سايت متعلق به اين ائتلاف يعني همان سايت مردمي نيوز اعلام خواهد شد.
وي همچنين خواستار ارائه پيشنهادات مردمي از طريق نمابر 44008130 شد.

 


 گمانه زني هاي اصولگرايانه براي عبور از احمدي نژاد  

گروه سياست: کناره گيري قاليباف از انتخابات رياست جمهوري اردوگاه اصولگرايان را بيش از گذشته با تشتت و اختلاف نظر درباره حمايت از احمدي نژاد روبه رو کرده است.
برخي از گروه هاي اصولگرا در انتظار ورود کانديدايي جديد به عرصه انتخابات هستند تا بار حمايت اجباري از احمدي نژاد را از دوش خود بردارند. با توجه به اين تشکل هايي مانند جامعه روحانيت مبارز همچنان از گمانه زني درباره نامزد نهايي اصولگرايان خبر مي دهند و بر همين مبنا پيش بيني مي شود که تا پايان مهلت قانوني ثبت نام کانديداها اصولگرايان منتقد دولت گزينه هاي ديگري را به عرصه انتخابات رياست جمهوري معرفي کنند.
از يک سو امکان دارد محسن رضايي به ترديدهاي خود براي حضور در انتخابات پايان داده و با حمايت بخشي از اصولگرايان منتقد دولت وارد انتخابات  شود. البته برخي تحليل گران معتقدند که حضور رضايي در انتخابات چندان جدي نيست و تنها در جهت کسب امتياز از کانديداي اصلي اصولگرايان نام وي مطرح شده است.
حسن روحاني دومين گزينه اي است که گفته مي شود با پشتيباني بخشي از جريان اصولگرا قصد ورود به انتخابات را دارد.
اصولگرايان منتقد دولت در مجلس هفتم نيز در تلاش هستند که قاليباف را به عرصه انتخابات باز گردانند و افرادي مانند خوش چهره و افزوغ تلاش هاي خود را براي احياي کانديداتوري شهردار تهران آغاز کرده اند.
ضرغامي، حداد عادل، محمد جهرمي و مصطفي پورمحمدي گزينه هاي ديگري هستند که به عنوان کانديداي احتمالي جريان اصولگرا مطرح مي شود. مطرح شدن اين نام ها کافيست که بخش تاثيرگذار جريان اصولگرا همچنان از احمدي نژاد به عنوان گزينه نهايي خود نام نبرد. در همين باره يک عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز گفت: هنوز مشخص نيست نامزد نهايي اصولگرايان چه کسي است و گمانه زني ها در اين ارتباط در حال انجام است.
حجت الاسلام والمسلمين سالک درباره اين که نامزد نهايي اصول گرايان کدام يک از گزينه هاي مطرح است؟ گفت: هنوز مشخص نيست و گمانه زني هاي مختلفي در اين باره در حال انجام است.
اين عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز، هم چنين درباره احتمال نهايي بودن اعلام نام محمود احمدي نژاد به عنوان کانديداي نهايي اصول گرايان اظهار کرد: اگر مي خواهيم در اين باره ارزيابي دقيقي داشته باشيم بايد منتظرآينده باشيم و جامعه روحانيت مبارز نيز موضع نهايي خود را اعلام خواهد کرد.
سالک هم چنين درباره اين که آيا ممکن است برخي اصول گرايان در راه حمايت از ميرحسين موسوي گام بردارند، گفت: من نسبت به اين موضوع ارزيابي خاصي ندارم.
يک عضو موسس حزب نوانديشان ايران اسلامي گفت: منتظر تصميم اصول گرايان درباره انتخابات رياست جمهوري هستيم.
امير محبيان اظهار کرد که در مورد انتخابات رياست جمهوري ما به نتيجه و تصميم گيري اصول گرايان توجه مي کنيم و اگر آن نتيجه و حرکت مورد تاييدمان باشد بر آن اساس حرکت مي کنيم، وگرنه تصميم مستقلي خواهيم گرفت.
وي گفت: با توجه به اين که هنوز اصول گرايان تصميمي نگرفته اند ما منتظر تصميم آن ها هستيم تا بر آن اساس تصميم گيري کنيم.
البته دبير شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب به اصولگراياني که  مخالف حضور احمدي نژاد هستند،  طعنه زد که جايگاه قابل قبولي در جريان اصولگرا ندارند.
علي اسفندياري با تاکيد بر اينکه بر اساس آخرين بيانيه شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب همچنان گزينه اصلي ما براي انتخابات دهم رياست جمهوري احمدي نژاد است، ادامه داد: در آخرين تصميم شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب علي محمدي از اعضاي شوراي مرکزي و هيات اجرايي به عنوان مسوول ستاد تبليغات و انتخابات شوراي هماهنگي انتخاب شدند.
وي درمورد گروه هاي منتقد دولت در جريان اصولگرا نيز گفت: معتقدم گزينه اصلي بيشترگروه هاي اصولگرا در انتخابات آينده احمدي نژاد خواهد بود و کساني که مخالف اين انتخابند گروه هاي مطرحي در جريان اصولگرا نيستند و جايگاه قابل قبولي ندارند.

 


 اخبار کوتاه 

احمدي نژاد نقدا به دانشجويان عيدي مي دهد

پس از آنکه بازديد شبانه محمود احمدي نژاد از خوابگاه فاطميه کوي دانشگاه تهران بازتاب گسترده اي در محافل خبري داشت، ديروز صبح خبر رسيد هيات دولت مصوبه اي را براي پرداخت عيدي به دانشجويان دختر ساکن کوي دانشگاه تهران به تصويب رسانده است. اين اقدام در شرايطي صورت مي گيرد که در روزهاي پاياني سال گذشته توزيع مبلغ نقدي ميان تعدادي از ساکنان خوابگاه دانشگاه علم و صنعت با اعتراض هايي روبه رو شد که دولت نهم را به سو»استفاده از امکانات و اعتبارات دولتي براي تبليغ در انتخابات رياست جمهوري پيش رو متهم مي کرد

مجوز انتشار 10 نشريه صادر شد

هيئت نظارت بر مطبوعات در اولين جلسه خود در سال 88 با انتشار 10 نشريه موافقت کرد.  هفته نامه هاي "مبشر" "دريابار" و "کرمانشاه فردا" و همچنين دو هفته نامه "پيام ولايت"  و ماهنامه هاي "مهندسي کشاورزي" و "خانواده مطهر" و "خورشيد کوير" و فصلنامه هاي "دنياي واليبال" و "خط زندگي" مجوز نشر گرفتند.

 


 پشت پنجره 

کردان کتاب استيضاح مي نويسد

علي کردان اقدام به نوشتن جزئيات استيضاح خود مي کند.
يکي از نزديکان علي کردان وزير سابق کشور گفته است که در اين مجموعه که جمع آوري اطلاعات و مستندات آن از مدتي قبل آغاز شده نکات مهمي از مسائل علني و پشت صحنه اين رويداد سياسي که تا کنون براي مردم و چهره هاي سياسي پنهان مانده است به تفصيل بيان شده است.
زندگي سياسي و اجتماعي، خاطرات دوران مديريت در صدا و سيما و وزارت نفت و چگونگي انتخاب وي بعنوان وزير کشور از ديگر موضوعات اين کتاب است.
وي گفت: مهمترين بخش اين کتاب استيضاح وزير کشور دولت نهم به بيان سوابق برخي نمايندگان استيضاح کننده و به همراه مستندات آن مي پردازد. علي کردان وزير معزول دولت نهم به دليل فاش شدن جعلي بودن مدرک دکترايش توسط مجلس اصولگرا برکنار شد.

دليل برکناري ناگهاني مديرعامل ايران خودرو

گفته مي شود که دليل اصلي برکناري "منوچهر منطقي" مدير عامل سابق شرکت ايران خودرو از اين سمت ديدار نوروزي منطقي با مهندس ميرحسين موسوي بوده است که در ايام تعطيلات با حضور مهندس اسحاق جهانگيري وزير سابق صنايع و معادن در دولت اصلاحات صورت گرفته است.
گفتني است "منطقي" پس از بر کناري از اين سمت طي حکمي به عنوان مشاور ارشد وزير و مسئول طراحي و توليد هواپيما هاي پهن پيکر در کشور منصوب شد. همچنين درجلسه معارفه جانشين وي مدير عامل سابق حضور نداشت.شايان ذکر است پيش از اين نيز شاهد برخي تغيير و تحولات مديريتي به خاطر رفتار سياسي مديران صنعتي از سوي دولتمردان دولت نهم بوده ايم.

چرا قطبي انتخاب نشد؟

گفته مي شود مصاحبه اخير افشين قطبي با شبکه تلويزيوني فارسي زبان بي.بي.سي يکي از دلايل اصلي حذف افشين قطبي از کانديداهاي تصدي سرمربي گري تيم ملي فوتبال بود. قطبي چندي پيش با تلويزيون بي.بي.سي فارسي مصاحبه اي کرد و طي آن اظهاراتي را درباره نقش پشت پرده مقامات و برخي مديران جوان خودروساز در تعيين علي دايي به عنوان سرمربي تيم ملي فوتبال بر ملا کرد.
اين مصاحبه به دولتمردان گران آمد و آنان قطبي را از رسيدن به مقام سرمربي گري محروم کردند.

يک تبعه ايراني در آمريکا بازداشت شد

وزارت دادگستري آمريکا با صدور بيانيه اي اعلام کرد که "بکتاش فتاحي"، يک تبعه ايراني در آمريکا بازداشت شده است.
پايگاه اطلاع رساني العالم گزارش داد که وزارت دادگستري آمريکا ادعا کرده است که فتاحي به ارسال قطعات يدکي هواپيماها و يا هلي کوپترهاي نظامي ساخت آمريکا به ايران اقدام کرده است.
وزارت دادگستري آمريکا در اين بيانيه تامل برانگيز و عجيب خود آورده است: "هواپيماها و هلي کوپترها توسط ارتش ايران استفاده مي شوند و تمام قطعات آنها از تجهيزات دفاعي محسوب مي شود."
دادگستري آمريکا در حالي دست به اين اقدام زده است که دولت جديد اين کشور مدعي تغيير سياست هاي گذشته شده و "باراک اوباما"، رئيس جمهوري ايالات متحده اعلام کرده است که اين کشور دست خود را به سوي ايران دراز  مي کند.
فتاحي که به طور قانوني در آمريکا زندگي مي کند سوم آوريل گذشته در منزل خود بازداشت شد.
وي به همراه چهار ايراني و يک هندي و همچنين سه شرکت فعال در ايران و 2 شرکت مستقر در دبي در دادگاه فدرال ميامي واقع در ايالت فلوريدا در جنوب شرقي آمريکا به اقدام براي صادرات قطعات يدکي هواپيما و يا هلي کوپترهاي ساخت آمريکا به ايران و ناديده گرفتن تحريم هاي اعمال شده عليه ايران متهم شده اند.
بکتاش فتاحي و ديگر متهمان اين پرونده در صورت اثبات اتهام ها، ممکن است به 10 تا 20 سال زندان و پرداخت يک ميليون دلار جريمه نقدي محکوم شوند.

انگليس و زير سوال بردن تماميت ارضي ايران!

انگليس با حمايت از رويکرد امارات در قبال جزاير سه گانه ابوموسي، تنب بزرگ و تنب کوچک، حاکميت ارضي ايران بر اين سه جزيره را زير سوال برد.
روزنامه اماراتي گلف نيوز گزارش داد، "عبدالعزيز الغرير"، رئيس مجلس امارات پس از ديدار با يک مقام انگليسي گفت: "بريتانيا از يافتن راه حلي صلح آميز در مناقشه برسر سه جزيره اشغال شده اماراتي! حمايت مي کند."
وي که پس از برگزاري نشستي با مايکل مارتين، رئيس مجلس عوام انگليس در ابوظبي سخن مي گفت به خبرنگاران اظهار داشت: "وزارت خارجه انگليس از درخواست امارات براي يافتن يک راه حل صلح آميز در مشاجره برسر سه جزيره ابوموسي، تنب بزرگ و تنب کوچک حمايت کرده است."
براساس اين گزارش در ماه ژانويه هياتي از مجلس امارات به سرپرستي الغرير در سفري چهارروزه عازم لندن شد که در جريان اين سفر شماري از نمايندگان پارلمان انگليس از ادعاي امارات براي گرفتن جزاير سه گانه حمايت کردند.
در آن زمان يک نماينده ارشد انگليسي موضوع جزاير سه گانه را که به ادعاي امارات در اشغال ايران قرار دارد در مجلس عوام اين کشور مطرح کرد و اين مساله به وزارت خارجه انگليس ارجاع شد.

عيدي 100 هزارتوماني رييس جمهور
 در يک سخنراني

احمدي نژاد در جريان بازديد نوروزي خود از وزارت امور خارجه، به حاضران در سخنراني خود نفري يکصدهزارتومان عيدي اهدا کرد.
سايت الف  که متعلق به احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس است گزارش داد: در اين بازديد که روز سه شنبه يازدهم فروردين ماه در محل ساختمان وزارت امور خارجه انجام گرفت، به هريک از کارکنان و مديران حاضر در سخنراني نفري يک برگ ايران چک يکصدهزارتوماني پرداخت شده است.
تعداد حاضرين در جريان اين بازديد، 120 نفر تخمين زده مي شود. در روزهاي اخير ميان کارکنان وزارت امور خارجه اين موضوع محل بحث است که آيا عيدي ويژه رييس جمهور به همه کارکنان وزارت خارجه از جمله کساني که در روز يازدهم فروردين ماه در محل ساختمان مرکزي وزارت خارجه حضور نداشته اند هم تعلق مي گيرد يا خير.

 


 ديدار مهندس موسوي با رهبر معظم انقلا ب 

مهندس ميرحسين موسوي با حضرت آيت الله خامنه اي ديدار و گفت و گو کرد.
به گزارش قلم نيوز، مهندس ميرحسين موسوي با حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب ديدار و در مورد مسائل مهم داخلي و خارجي و انتخابات رياست جمهوري با ايشان گفتگو کرد.
هنوز از جزئيات اين ديدار خبري منتشر نشده است.
رهبر معظم انقلاب در سخنراني اول فروردين ماه جاري در مشهد اعلام کردند در انتخابات به هيچکس نمي گويم به چه کسي راي بدهد و به چه کسي راي ندهد.