نسخه شماره 3874 - 1394/07/18 -


سرمايه‌هاي برباد رفته شرکت پست


 سرمايه‌هاي برباد رفته شرکت پست 
نويسنده : ارسلان عبدالله‌پور ‌*

از ميان چهارنوع سرمايه مادي،‌ سرمايه‌‌ طبيعي يا فيزيكي، سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي، اين سرمايه انساني و اجتماعي است که روز‌به‌روز مورد توجه بيشتري قرار مي‌گيرد. بنا به عقيده جامعه شناسان بدون سرمايه اجتماعي هم ساير سرمايه‌ها اثربخشي خود را از دست مي‌دهند و هم پيمودن راه‌هاي توسعه و تکامل فرهنگي و اقتصادي ناهموار و دشوار مي‌شود. مي‌توان سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي را بخشي از ثروت ملّي به حساب آورد که بستر مناسبي براي بهره‌برداري از ساير سرمايه‌ها را فراهم نموده و راهي را براي نيل به موفقيت باز مي‌کند. پس مي‌توان اين سرمايه‌ها را يکي از مهمترين شاخصه‌هاي رشد و توسعه هر جامعه‌اي به شمار آورد به عبارت ديگر، سرمايه اجتماعي که مجموعه‌اي منسجم از هنجارها و ارزش‌هاي مادي و معنوي يک جامعه است از طريق مولفه‌هايي همانند اعتماد، صداقت، تعهد، مشارکت، تلاش مستمر و عدالت، قابل شناسايي و ارزيابي مي‌باشد. اگر سرمايه اجتماعي در يك جامعه از وضعيت مناسبي برخوردار باشد، اعتماد درون و برون نهادي و همچنين بين مردم و نهادها افزايش پيدا کرده و به دنبال آن کارايي نهادها بيشتر مي‌شود. اگر اين اعتماد و انسجام كمرنگ باشد، در روابط اجتماعي و عملكرد اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه اختلال به وجود مي‌آيد. در جامعه ما عموماً و در شبكه پستي كشور خصوصاً سرمايه‌هاي انساني دلسوز زيادي وجود دارند که مي‌توان با در نظر گرفتن ويژگي‌ها و استعدادهايشان، آنها را در توسعه جامعه شرکت داد. با تغيير دولت‌ها قاعدتاً هيات مديره شرکت پست به سرعت تغيير يافته و هيات مديره جديد سعي در اجرايي کردن برنامه‌هاي خود داشته‌اند.

ادامه در صفحه2