نسخه شماره 1734 - 1386/11/20 -


ساکنان خانه شيشه اي


رابطه با مصر، بايدها و نبايدها


ضرورت اجتهاد در انقلاب اسلامي


به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنيد


براي حقوق مردم هم نامه نگاري کنيد


انتخاب هشتم

رهبر معظم انقلا ب :
انسان هاي صالح در انتخابات از حقوق خود محروم نشوند

فرمانده کل سپاه:
حمايت از جريان اصولگرايي تکليفي الهي است

معاون سازمان بازرسي کل کشور:
دستگاه هاي سهل انگار در زمينه اجراي اصل 44 معرفي مي شوند

با ابلا غ معاون اول رييس جمهور:
شوراهاي عالي در کميسيون هاي دولت ادغام شدند


معاونين جديد وزارت خارجه معرفي شدند


ديپلماسي


احزاب سياسي و منافع مشترک ملت

سيدحسن خميني به ردصلا حيت هاي اخير:
متاسفم! تيغ رد صلا حيت بسياري از دوستان را مورد لطف قرار داده است


کوتاه از سياست


همشهري و مبين فردا در دادگاه مطبوعات

تحليل علي يونسي از چرايي وقوع انقلا ب اسلا مي:
در پيروزي انقلا ب همه جريان هاي سياسي مشارکت داشتند


مقدمه و اهداف


زاويه


 ساکنان خانه شيشه اي 
نويسنده : محسن گودرزي

همه ما ساکنان خانه هاي شيشه اي شده ايم. به اين دو رخداد توجه کنيد:
1- آقاي مهاجراني، وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي، مي گويد در زمان استعفاي بورقاني از تعبير چريک بازي استفاده کرده است. او همچنين يادآور مي شود که در يک مصاحبه مطبوعاتي اعلام کرده بود که من هم اگر جاي دادگاه بودم، اين روزنامه را (جامعه) توقيف مي کردم. آقاي مهاجراني در نوشته خود در باره بورقاني به تلويح اين سخنان را محصول مصلحت سنجي هاي آن زمان دانسته و با قرار دادن آن در برابر حقيقت، به طور ضمني خود را نقد کرده است.
اين سخنان در حافظه ماند تا با مرگ احمد بورقاني دوباره از خاطره فراخوانده شود و در متني ديگر، معنايي تازه بيابد. به رغم نقدي که ايشان بر خود کرده است، ذکر مکرر اين سخنان در نوشته ها نشان مي دهد که برخي مخاطبان هنوز قانع نشده اند.
2- برخي تصوير آقاي خاتمي را در مراسم تشييع قيصر امين پور در کنار تصويري از مراسم تشييع احمد بورقاني قرار داده اند که جاي ايشان در آن خالي است. اين دو تصوير در مقايسه با هم قصد بيان معنايي متفاوت دارد.
اين هر دو واقعه دلالت بر مخاطره اي دارد که جهان رسانه اي شده ايجاد کرده است.   
ما در جهاني رسانه اي شده زندگي مي کنيم. مقصودم اين است که کنش گران به ميانجي رسانه با هم مرتبط مي شوند، با هم سخن مي گويند و شناخت و تجربه شان از ديگري به واسطه رسانه شکل مي گيرد. به تعبير خلاصه تر، ما از طريق رسانه با ديگري سخن مي گوييم و سخن او را مي شنويم.
رسانه ها حال و آن ما را ذخيره مي کنند، فورا آن را به گذشته هميشه حاضر بدل مي کنند و اين نکته اي است که ساماندهي به حال و  اکنون ما را بحراني مي کند. گويي با جامعه اي مواجهيم که کمتر فراموش مي کند و در هر اقدام براي ساماندهي به حال، بايد فکري هم براي گذشته هاي هميشه حاضر و فراموش نشده بکنيم.
مثلا يک کانديدا در زمان رقابت هاي انتخاباتي در رسانه ظاهر مي شود و سخناني مي گويد که تابع همان موقعيت است. حضور در رسانه، حضور در زمان «حال» است اما اين حضور با وقوع خود به «گذشته» مي پيوندد و در آن انباشت مي شود.
 رشد رسانه ها موجب افزايش استفاده از آن شده در عين حال، به کاستن از شکاف بين «حال» و «گذشته» نيز منجر شده است. اتفاق شگرفي که با رشد اينترنت و نيز تکنولوژي هاي توليد فرهنگي (مثل دوربين هاي موبايل، دستگاه هاي ضبط ديجيتال صدا و...) رخ داده است، فراخواني و يادآوري اين گذشته به تناسب موقعيت و شرايط است. به اين معنا، تاريخ به ما نزديکتر شده و مقياس آن از قرن و دهه به روز و ساعت کوتاه شده است.
ذخيره اي که از «پيوستن حال به گذشته» شکل گرفته، خاطره اي است که از سوي افرادي بي شمار يادآورده مي شود. به اين معنا خاطره از حالت شخصي خارج و به امري عمومي تبديل شده است. به همين دليل، خاطره تنها فقط يک راوي (صاحب خاطره) ندارد بلکه راويان متعدد يافته است که هر يک، کل يا بخش هايي از آن را در طرح هاي روايت خود قرار مي دهند. بسته به اين که خاطره (يعني همان حضور ثبت شده رسانه اي) در کدام طرح قرار گيرند، معناي تازه مي يابند.
اکنون مي توان حس کرد که جهان رسانه اي شده تا چه حد کنش هاي ما را مخاطره آميز کرده است. ميل حضور در رسانه، هر چند ممکن است براي پيشبرد امورات امروز موثر باشد، اما بر ذخايري مي افزايد که به مدد رشد تکنولوژي هاي توليد فرهنگي مي تواند چندباره و چندباره بازخواني شود. حضور رسانه اي که تنها با ملاحظه موقعيت اکنوني و اينجايي انجام مي شود، بيشتر در معرض مخاطره گسستگي بين «حال» و «گذشته» است.
کنشگران تلاش ميکنند با عرضه روايتي پيوسته از «حال» و «گذشته» خود، تصويري سازگار و منسجم از هويت خود به دست دهند. به همين دليل، اختلال در پيوستگي و آشکار شدن گسستگي بين «حال» و «گذشته» فشار رواني و اجتماعي زيادي را بر کنش گران (اعم از فردي و جمعي) وارد مي کند.
روايت ما از هويت خود به نحوي فزآينده و مستمر در خطر شکسته شدن است. همه ما ساکنان خانه هاي شيشه اي شده ايم و آنها که بيشتر ميل به استفاده از رسانه دارند، شيشه هاي خانه شان، نازکتر و شفاف تر است. 
منبع: وبلاگ زاويه ديد


 رابطه با مصر، بايدها و نبايدها 
نويسنده : رحمن قهرمان پور

در اينکه مصر يک کشور مهم در جهان عرب است ترديدي نيست. مصر در دهه 1960 با هژموني خود بر جهان عرب بيشترين چالش ها را براي آمريکا و البته کشورهاي غيرعرب خاورميانه ايجاد کرد. مصر همواره يکي و شايد بتوان گفت پيشروترين کشورهاي جهان عرب از نظر توليد فرهنگي و علمي بوده است.
سابقه طولاني تمدني مصر آن را به تنها کشور عربي تبديل کرده که پيش از دوران جديد سابقه دولت داري داشته و از اين نظر مصر را در خاورميانه مي توان در رديف ايران و ترکيه قرار داد.
توليدات فرهنگي مصر اعم از فيلم، ادبيات، روزنامه و بحث هاي روشنفکري همواره الگوي بسياري از انديشمندان و متفکران عرب بوده است. تصادفي نيست که اخوان المسلمين منشا الهام براي بسياري از جنبش هاي اسلامي در جهان عرب است. حتي اسلام گرايان مصري هم معتقدند اول مصر سپس جهان عرب و امت عرب نتيجه آنکه در معادلات جهان عرب نمي توان کشور مهمي مثل مصر را ناديده گرفت.
اما اين همه داستان نيست. جمال عبدالناصر براي پرکردن شکم جمعيت فراوان مصر در مقايسه با ساير کشورهاي عربي با تهديد رهبران عرب به براندازي حکومتشان به عنوان حکومت غيرمردمي استفاده مي کرد. بسياري از دولت هاي عرب و از جمله عربستان براي رهايي از شر پان عربيسم به جمال عبدالناصر پول مي دادند. اما با افول پان عربيسم و احساسات ناسيوناليستي عربي در اواخر دهه 1960 و مشخصا پس از فروپاشي اتحاد مصر وسوريه در قالب جمهوري متحد عربي، انورسادات در وضعيت بدي از نظر اقتصادي گرفتار شد که شورش معروف  نان از جمله آنها بود. انورسادات که در شرايط سختي گرفتار آمده بود، راه مصالحه با اسرائيل را در نظر گرفت تا بتواند از اين طريق ضمن کاستن از فشارهاي سياسي و اقتصادي بر مصر، موقعيت خود را در داخل کشور نيز تحکيم بخشد. سفر غيرمنتظره وي به اسرائيل که حتي بدون اطلاع قبلي وزير خارجه وقت مصر بود، جهان غرب را شگفت زده کرد. مصر اين بار هم پيشرو شده بود، اما به شيوه اي ديگر. امضاي پيمان کمپ ديويد در سال 1979 مقدمه اي بود به انزواي مصر در جهان عرب و در پي همين امر بود که جمهوري اسلامي ايران روابط خود را با مصر قطع کرد.
با ترور سادات و قدرت گرفتن جانشين وي محمد حسني مبارک، تلاش مبارک معطوف شد به خروج از انزوا در جهان عرب و نيز ايفاي نقش ميانجيگري درمصر ميان غرب و کشورهاي عربي. حمله عراق به ايران و تبليغ جنگ عراق عليه ايران به عنوان جنگ اعراب با ايران به مصر اين فرصت داد تا با سوارشدن به اين موج و به کمک عراق راه خروج از انزوا در جهان عرب را در پيش بگيرد و بدين سان از قبل جنگ عراق به ايران مصر در اواخر دهه 1980 مجددا به صحنه جهان عرب برگشت، با اين تفاوت که اين بار علاوه بر مصر سه کشور ديگر عربي يعني عربستان، سوريه و عراق هم نقش خود را در تحولات جهان عرب افزايش داده بودند. با پايان جنگ سرد و فروپاشي شوروي مصر در دهه 1990 با چالش بنيادگرايي اسلامي و بنيادگرايان اسلام گرا مواجه شد که در حادثه کشتار توريست هاي خارجي در الاقصر در 1997 به اوج خود رسيد. در اين دهه ناکارآمدي سياست هاي آزادسازي اقتصادي توصيه شده از سوي صندق بين المللي پول و بانک جهاني نيز مشکلات مبارک را دوچندان کرد. بدون ترديد اگر کمک هاي کلينتون و برخي کشورهاي عربي نبود، وضعيت مبارک به مراتب بدتر مي شد. در سال هاي 95-1994 سازمان CIA به اين نتيجه رسيده بود احتمال فروپاشي حکومت جدي است.
حادثه يازدهم سپتامبر و حمله آمريکا به عراق در بهار 2003 نيز معضلات پيش روي رژيم مبارک را دوچندان کرد و پيروزي هاي پي درپي اخوان المسلمين نيز به وخامت اوضاع افزود.
غرض از ذکر مطالب فوق اين است که مصر 2008 با مصر دهه 1960 تفاوت هاي بسيار عميقي دارد. حتي استراتژيست هاي مصري اعتراف مي کنند امکان رهبري مجدد مصر بر جهان عرب بسيار کم است و مصر به جاي جهان عرب بايد بر زير منطقه درياي سرخ تمرکز کند تا حداقل در اين زيرمنطقه شاهد افول بيش از پيش قدرت خود نباشد. در کنار اين مشکلات، مساله جانشيني در مصر يک معضل جدي است. مبارک تنها رئيس جمهوري است که بعد از اسلاف خود معاوني براي خود انتخاب نکرده و از اين کار اجتناب مي کند. انتخاب فرزند وي جمال مبارک به عنوان رئيس حزب دموکراتيک ملي (NDP) که حزب حاکم مي باشد به اعتقاد بسياري از تحليل گران تلاشي است براي جاانداختن جانشيني جمال مبارک که نسل جديدي از نخبگان تجاري- سياسي را هدايت مي کند که مي توانند جانشيني براي نسل نظامي- سياسي نظير حسني مبارک و عمرسليمان و طنطاوي و افرادي نظير اينها باشند که عملا سابقه نظامي دارند.
در نقطه مقابل مصر، وضعيت ايران در منطقه خاورميانه از دهه1990 به صورت آهسته اما پيوسته در حال بهبود بوده و از حمله آمريکا به افغانستان و عراق اين روند به صورت قابل توجهي تشديد شده است. برخلاف مصر ايران نه تنها به يکي از زيرمناطق پيرامون خود محدود نشده بلکه در حال افزايش نفوذ خود در مناطقي غير از خاورميانه است. تلاش ايران براي برقراري مجدد روابط با مصر هم ريشه در رويکردهاي منطقه اي سياست خارجي آن دارد که از دو دهه پيش آغاز شده است. ايران با مصر به عنوان يک کشور مهم، فرهنگي و باسابقه تمدني نگاه مي کند و معتقد است نزديکي دو کشور به نفع ملت هاي جهان اسلامي، جهان عرب و مخصوصا فلسطين است.
در همين راستا بود که در سال هاي گذشته به برخي درخواست هاي مصر براي از سرگيري مجدد روابط سياسي پاسخ داده شد، هرچند در برخي موارد بهانه بودن اين درخواست ها تقريبا واضح بود، اما واقعيت آن بود که گويا اراده از سرگيري روابط از دست رهبران مصر خارج بود، هرچند آنها وجود چنين چيزي را منکر بوده و هستند. برخي تحليلگران معتقدند مصر نمي تواند بدون اجازه آمريکا روابط خود را با ايران از سربگيرد. دليل اين امر صرفا کمک هاي مالي سالانه آمريکا به مصر نيست، حسني مبارک براي حفظ حکومت خود و انتقال آن به جانشين خود (و به احتمال زياد) جمال مبارک نياز به حمايت آمريکا دارد. همين امروز اگر انتخابات آزادي در مصر برگزار شود بي ترديد برنده آن اخوان المسلمين خواهد بود و اين يعني وسوسه شدن آمريکا براي نزديکي به گروهي که همانند حزب عدالت و توسعه در ترکيه هم مشروعيت و حمايت مردمي را دارد، هم اسلام گراست و هم روابط خوبي با غرب و آمريکا دارد. اگر در 1979 حاکمان سکولار مصر پيمان کمپ ديويد را به آمريکا هديه دادند، اخوان المسلمين مي تواند در مقطع فعلي کاهش آمريکاستيزي در جهان عرب را به آمريکا هديه بدهد و اين چيز کمي براي واشنگتن نيست.
اما طنز داستان در اينجاست که مقامات مصري در برابر اظهارات و اقدامات مثبت جمهوري اسلامي ايران براي ازسرگيري مجدد روابط آن طور که بايد و شايد مثبت و فعال برخورد نمي کنند و گاه چنين تصور مي شود که به نوعي در حال وقت کشي و برخورد از موضع بالا مي باشند که در شان ايران نيست. به صورت طبيعي روابط کشورها در عرصه بين المللي آميزه اي از تعامل و رقابت است و نمي توان يکي از اين دو را به نفع ديگري ناديده گرفت. نخبگان مصري هم واقف اند که با آغاز مجدد روابط ايران و مصر نه مشکلات مصر و نه مشکلات ايران يک شبه حل نخواهد شد.


 ضرورت اجتهاد در انقلاب اسلامي 
نويسنده : دکتر عماد افروغ

فهم اصول ثابت انقلاب اسلامي به رغم آنکه خيلي ها با آن برخورد ساده و سطحي مي کنند، چندان هم آسان نيست.
روشنفکران، عالمان و فرهيختگان ما بايد تفکر انقلاب اسلامي را بسط دهند; يعني به لحاظ فلسفي محض، فلسفي عملي و دلالت هاي سياسي و اجتماعي بايد آن را گسترش دهند.
چون اگر اين را رها کرده و بسط ندهيم، ممکن است دچار کج سليقگي ها و روزمرگي ها شويم و يک باره نگاه کنيم که خداي ناکرده انقلاب اسلامي با فاجعه روبه رو شده است.
از همين جهت است که به يک معنا اجتهاد در انديشه امام(ره) و حتي در انقلاب اسلامي را بايد در دستور کار خود قرار دهيم چرا که به عقيده من اجتهاد در پديده انقلاب اسلامي، باعث نجات جمهوري اسلامي و بازتوليد آن مي شود.
همچنين نبايد انقلاب اسلامي را به عنوان يک حادثه سياسي صرف که در دهه فجر اتفاق افتاد، محدود به شرايط جغرافيايي ايران تعريف کرد و شايد يک معنا از اجتهاد در انقلاب اسلامي، فهم اين لايه هاي نظري و فلسفي عميق انقلاب اسلامي باشد.
وجه ديگر انقلاب اسلامي، حاکم شدن نظام مبتني بر مردم سالاري ديني است.
مردم سالاري ديني هم توجه به اسلاميت و هم به جمهوريت است و همين باعث اشتراک بسياري از گروه هاست، به شرطي که در عمل وقتي گروه ها قدرت را به دست مي آورند دچار منفعت گرايي ها و مصلحت گرايي هاي کاذب نشوند و به حذف رقيب اهتمام نکنند، چون اين حذف، نهايتا به حذف خود آنها هم خواهد انجاميد و انقلاب اسلامي را با چالش جدي روبه رو خواهد کرد.
از سوي ديگر بايد معيارها و اصول انقلاب اسلامي را تعريف و تلاش کرد که به طور جامع تحقق يابد و بعد سنجيد که چه گروه و حزبي به آن نزديک تر و چه گروهي از آن دورتر است، چرا که انقلاب اسلامي و اصول آن به حد کافي از ظرفيتي برخوردار است که گروه هاي مختلف با وجود اختلاف سليقه در داخل اين ظرفيت، چالش و مقابله کنند و البته مراقب باشند که اين رقابت به آن اصول، آسيبي وارد نکند.
تاکيد ديگري که نبايد مغفول بماند اين است که به هيچ وجه نبايد اصول را فداي فروع کرد، لذا بايد حتي در برخي مواقع که مجبوريم از اصول خود چشم پوشي کنيم، آن زمان و مکان بايد به طور قاعده مند و روشمند تعريف شود، از آن جهت که براي ما مصلحت اصل نيست; يعني حتي آن زماني که مجبور هستيم بنا به مصالحي يک تصميم موقت بگيريم بايد دقت کنيم که اين تصميم موقت است و همواره بايد چاره انديشي کنيم که از اين تصميم قطعي و موقت خارج شويم.
در اينجا اين هشدار را هم بايد طرح کرد که مبادا مصلحت در پي مصلحت مطرح شود و نهايتا اين تصميمات ثانيا و بالعرض تبديل به تصميمات اولا و بالذات شود و در پايان نگاه کنيم و ببينيم که هيچ چيز از آن تصميمات حقيقي باقي نمانده است.
همواره بايد مراقب بود که مصلحت افراد، اشخاص، گروه ها و جناح ها به جاي مصلحت نظام به خورد ملت داده نشود، چراکه مصلحت کلان نظام، جايگاه، تعريف، قاعده، روش و محدوديت زماني و مکاني خود را دارد.
از اين روست که امروز يکي از نگراني ها، غفلت از ارکان رکين و اصول انقلاب اسلامي و تن دادن به مصلحت گرايي هاي کاذبي است که هيچ نسبتي با حقايق نظام ندارد و بايد نسبت به آنها هوشيار بود.
منبع : فردا


 به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنيد 
نويسنده : فريد اديب هاشمي

خبر را شنبه شب شنيدم. تازه از سرکار آمده بودم که همسرم با هزار ترس و دلهره بالاخره مرا از واقعه خبر دار کرد.  باور کردنش راحت نبود اما واقعيت داشت. نه تنها بي بي سي که ديگر سايت هاي فارسي زبان هم در باره  احمد بورقاني و مرگ ناباورانه اش نوشته بودند. حالم خيلي گرفته شد. واقعا حيف شد که جامعه  مطبوعاتي و رسانه اي ايران اين قدر زود چنين آدمي را از دست داد. حضورش، چه درآن دوره  کوتاه در معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد و چه در بيرون از حوزه قدرت، براي روزنامه  نگاران همواره مايه دلگرمي بود.
اين را نه به عنوان تعارف مي گويم و نه قصد مديحه و مرثيه سرايي دارم. من واقعا بر اين باورم که معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد در عمر سي ساله خود، کمتر شاهد حضور کساني چون احمد بورقاني بوده است. او نه فقط به دنبال ارشاد مطبوعات نبود بلکه خود را موظف مي دانست که چون سدي در برابر موج هاي سياسي بايستد تا مبادا اثرات ويرانگرشان، نهال هاي تازه سبز شده در باغ مطبوعات را ريشه کن کند.
متاسفانه ساختار قدرت در ايران به گونه اي است که اجراي دستورات و برنامه هاي حکومتي، معمولا نيازمند موج هايي است که معمولا از لايه هاي بالايي هرم قدرت سرچشمه مي گيرند و بايد با کمک رسانه ها با سرعت هرچه بيشتر در لايه هاي پاييني جامعه جاري شوند.
ساختار سازمان هاي رسانه اي در ايران و رابطه نزديک آنها با کانون هاي قدرت به گونه اي طراحي مي شود تا صرفا کارکردي در حد تشديد کننده  امواج و انتقال دهنده  آنها به لايه هاي مختلف جامعه داشته باشند. در اين ميان اگر تحريريه ها  که مغز متفکر سازمان هاي رسانه اي اند بخواهند به جاي انتقال موج، به مقاومت در برابر آن بپردازند، نتيجه همان خواهد شد که تا به حال ديده ايم، تغييرات پي در پي در تحريريه ها و يا تعطيلي روزنامه ها و نشريات به هزار دليل يا بهانه  قانوني.
اما احمد بورقاني که خود با موج اصلاحات، به معاونت مطبوعاتي ارشاد رسيده بود، تعريف ديگري از نقش قدرت در جامعه از يکسو و کارکرد مطبوعات از سوي ديگر داشت. پافشاري بورقاني بر درستي ديدگاهش درباره  مطبوعات هرچند «بهار» ديگري براي اهل قلم به ارمغان آورد اما «تنهايي» ، او را در برابر موج هاي پي در پي اي که از سوي کانون هاي قدرت ايجاد مي شد، شکننده کرد و نهايتا با سخناني فراموش نشدني از اين سمت استعفا داد و رفت. البته رفتن بورقاني، «خزان» ديگري را براي مطبوعات ايران به دنبال آورد که هنوز هم ادامه دارد.
دکتر عطا»الله مهاجراني، وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي که بورقاني معاون او در امور مطبوعاتي بود، دراين باره نوشته است: «اصلا از عمر مديريت او کمتر از دوماه گذشته بود، که علاي  استعلا فرمان داد تا بورقاني کنار رود. در آن مقطع توانستم بورقاني را نگهدارم تا...  گفتم احمد، جاده آزادي، مثل جاده چالوس است. هزار پيچ دارد، ما هم بلور آزادي را بر سر گرفته ايم تا به  مقصد برسانيم. احمد! با شتاب نه تنها به مقصد نمي رسيم بلکه اين جام بلور مي شکند. نامه حيدري روزنامه  نگار با سابقه را نشانش دادم; نوشته بود من نگران اين آزادي و شکفتگي با اين شتاب هستم. اين بهار سرماي  سختي را در پي خواهد داشت... »
نکته مورد اشاره دکتر مهاجراني، از همان روزهاي قبل از استعفاي آقاي بورقاني، بين روزنامه نگاران به يک بحث جدي تبديل شد که هنوز هم ادامه دارد. برخي، تمامي فشار ها و بحران هاي ايجاد شده عليه جنبش اصلاحات را نتيجه  تکثر و تندروي هاي مطبوعات مي دانستند و هنوز هم بر اين باورند. آنها بورقاني و سياست هايش در معاونت مطبوعاتي ارشاد را عامل اصلي محدوديت ها و فشارهاي ايجاد شده براي روزنامه نگاران مي خواندند و مي خوانند. برخي ديگر نيز به ضرورت گسترش آزادي هاي مدني و مطبوعاتي به عنوان بخش محوري جنبش اصلاح طلبي تاکيد داشتند و دارند و عدم ايستادگي و مقاومت کساني همچون دکتر مهاجراني در برابر فشارها را عامل تبديل بهار مطبوعات به خزان و زمستان اهل قلم مي خواندند و مي خوانند.
شايد هم مشکل اصلي در نگرش صاحبان قدرت به رسانه هاست. اين همان نکته اي است که در سال 77 آقاي خاتمي در اولين ديدار خود به عنوان رئيس جمهوري با مديران و سردبيران مطبوعات بيان کرد: «به علت يک بيماري تاريخي، برخي معتقدند که مطبوعات يا وابسته به دولت و حکومتند  يا وابسته به بيگانه. اگر روزنامه اي از انقلاب و ارزش ها و موازين دفاع کرد مي گويند وابسته به دولت است و اگر از دولتش انتقاد کند مي گويند وابسته به بيگانه است».
اما بورقاني به چند صدايي معتقد بود وآنرا لازمه  توسعه  سياسي مي دانست که براي امنيت دولت ها حياتي است. احمد بورقاني درهمان جلسه گفته بود که: «ما معتقديم که توسعه  مطبوعات به لحاظ کيفي و کمي يک ضرورت است و در دنياي پرشتاب امروز، توسعه امري اجتناب ناپذير است و به ضرورت امنيت و بقاي دولت ها تبديل شده است. البته توسعه متوازن و پايدار، چرا که توسعه  نا متوازن محکوم به شکست است».
تعريف بورقاني از مطبوعات، يک نهاد غير دولتي و يک ضرورت حتمي براي اسقرار جامعه  مدني بود. او معتقد بود که مطبوعات نمي توانند و نبايد پر کننده جاي خالي احزاب باشند: «نبايد فراموش کرد که رشد و توسعه مطبوعات از نتايج توسعه  سياسي است و توسعه  سياسي است که به شکل گيري مطبوعات قانونمند کمک مي کند. اين باور غلط است که مطبوعات به تنهايي مي توانند توسعه  سياسي بيافرينند و بار احزاب را به دوش بکشند... وقتي مطبوعات کار احزاب سياسي را انجام مي دهند، کمتر به منافع بلند مدت خود و جامعه مي انديشند و اين واقعيت تلخي است که عمر متوسط فعاليت حزبي و احزاب در جامعه  ما کوتاه بوده است. حال اگر روزنامه و روزنامه نگاري بخواهد جانشين احزاب شود، به ناچار افق زماني کوتاهي را نزد خود تصوير مي کند... شايد همين امر موجب مي شود که نيروي انساني زبده به علت برتري هزينه بر فايده از اين حوزه بگريزد و حتي آموزش ديدگان حوزه  مطبوعات ترجيح مي دهند در عرصه هاي ديگر فعاليت کنند و اين نيز از دشواري هاي کار در مطبوعات امروز است».
بورقاني از لحاظ شخصيتي هم با بقيه فرق داشت. هيچ وقت گرفتار رفتارهاي جاري در دستگاه هاي دولتي نشد. به راستي خود را خادم مردم مي دانست. در جلسه  توديعش به روشني و در قالب داستان آن ژوليده، نشان داد که چه قدر با ديگران در نگرش به مقوله  «حق» و «نشر» تفاوت دارد. او، نشر عقيده را «حق» فرد مي دانست نه «امتيازي» که دولت به برخي مي دهد و از برخي دريغ مي دارد. اي کاش حافظه ام ياري مي کرد تا آن نثر شعر گونه را که بورقاني در آن مراسم خواند، به ياد مي آوردم: «آن را که در اين جهان به جاني ارزد، در اين سراي به ناني ...» حتما آنها که آن روز در معاونت مطبوعاتي در چهار راه مهناز حضور داشتند آن جملات را فراموش نخواهند کرد.
آقاي ابطحي در سايت خود نوشته است «وقتي بعد از دوم خرداد آقاي مهاجراني وزير ارشاد شد معاونت مطبوعاتي که مهمترين جاي سياسي آن وزارتخانه بود، کانديداهاي فراواني داشت. مهاجراني احمد را انتخاب کرد. همه هم ساکت شدند و هم راضي».
اما انگار اين «مهمترين جاي سياسي»، بايد به يک «سياسي کار حرفه اي» سپرده مي شد ، نه بورقاني اي که شخصيت بزرگوار و والامنش او فرسنگ ها با اين حرف ها فاصله داشت. آقاي مهاجراني او را از تبار حقيقت مي داند و بي پرده در باره  او نوشته است که: «سياست، هيچ نسبتي با حقيقت ندارد. اگر مقام و موقعيتي پائين دست داشتي، در معرض انواع و اقسام تعرض ها قرار مي گيري تا دريابي که: اگر هم روز را گويد شب است اين ببايد گفت اينک ماه و پروين!»
آنچه ما آن دوران و بعد از آن از احمد بورقاني ديديم، پايداري و ايستادن بر سر اصول و «نه» گفتن به قدرت و سياست و سياسي کاري هايي بود که خيلي ها آن را توصيه مي کردند. او به راستي آزاده بود و آزاده زيست و حق است که به روز واقعه، تابوت او را ز سرو کنيم.


 براي حقوق مردم هم نامه نگاري کنيد  

شما خوانندگان روزنامه مردم سالاري نيز مي توانيد از طريق ارسال پيامک يا گذاشتن کامنت در وبلاگ يا ارسال فکس براي روزنامه، مطالبات، سوالات و درخواست هاي خود از آقاي رئيس جمهور را مطرح کنيد.
عطا - از آقاي احمدي نژاد يا رياست محترم مجلس جناب آقاي حداد عادل که نامه نگاري مي کنند سوال مي کنمآيا واقعا فقط براي حفظ منافع مردم است؟ يا تبليغات  جناحي و سياسي!؟، 2 هفته پيش در همين روزنامه مردم سالاري در مورد معاف شدگان چاقي لاغري نقدي نوشته شده بود که بيش از 1 سال است که زندگي آنها به همراه خانواده شان که نزديک به پنجاه هزار نفر مي باشد، به هم ريخته شده که حتي براي  معاف شدگان سال 85 هنوز کارت کامپيوتري صادر نشده است و کسي هم پاسخگوي اين موضوع نيست. اگر واقعا به فکر منافع مردم هستيد يک بار هم براي منافع مردم نامه نگاري فرمائيد.


 انتخاب هشتم 

شکايات داوطلبان ردصلاحيت شده
در شوراي نگهبان در حال بررسي است

شوراي نگهبان، بررسي شکايات داوطلبان ردصلاحيت شده يا عدم احراز صلاحيت شده در هيات هاي نظارت استاني را شروع کرده است.
به گزارش ايسنا، پس از پايان فرصت شکايت از نتايج بررسي صلاحيت ها در هيات هاي نظارت استان، شوراي نگهبان به مدت 20 روز از 14 بهمن تا سوم اسفندماه براي بررسي تصميمات هيات مرکزي فرصت دارد. افرادي که صلاحيت شان در هيات اجرايي، تاييد ولي با نظر هيات استان و مرکزي ردصلاحيت شده باشند، مي توانند درخواست بررسي را از شورا در اين تاريخ داشته باشند.  همچنين اگر صلاحيت افرادي در شوراي نگهبان رد شود اين افراد از چهارم تا ششم اسفند ماه به مدت سه روز مي توانند درخواست بررسي مجدد از شوراي نگهبان داشته باشند.
به گفته کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان آمار کل داوطلبان ثبت نامي حدود 7 هزار و 500 نفر است و از اين تعداد، صلاحيت حدود 30 درصد از آنان در هيات هاي نظارت استاني تاييد نشده است که در اين 30 درصد، هم آمار هيات اجرايي و هم آمار هيات نظارت وجود دارد.
در اين مرحله شوراي نگهبان تا 14 اسفند فرصت دارند تا با بررسي شکايات داوطلبان، نسبت به رد يا تاييد صلاحيت آنها تصميم بگيرند. پس از اعلام فهرست نهايي تاييدصلاحيت شدگان از سوي شوراي نگهبان، وزارت کشور نسبت به ابلاغ آن به داوطلبان اقدام خواهد کرد.
پس از اين مرحله، داوطلبان وارد مهلت تبليغات انتخاباتي مي شوند و مطابق قانون، فعاليت تبليغات انتخاباتي نامزدهاي نمايندگي 8 روز قبل از روز اخذ راي آغاز و تا 24 ساعت قبل از اخذ راي ادامه خواهد داشت.
در روز 24 اسفندماه، انتخابات مجلس شوراي اسلامي با در نظر گرفتن 45 هزار صندوق ثابت و سيار اخذ راي برگزار خواهد شد.

مجيد انصاري انصرافش را تکذيب کرد 

حجت الاسلام مجيد انصاري عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر استعفاي خود از انتخابات مجلس هشتم را تکذيب کرد.
 انصاري عضو مجمع روحانيون مبارز به مردمي نيوز گفت: از حضور در انتخابات مجلس هشتم علي رغم شرايط موجود ردصلاحيت ها استعفا نکرد ام.
او متذکر شد که از رايزني هاي انجام شده توسط بزرگان نظام در خصوص وضعيت فعلي انتخابات و اقدامات جناح هاي اصلاح طلب در مواجهه با شرايط موجود اطلاع دقيقي ندارد.

علي رغم تکذيب شخصي و با اعلام روابط عمومي
 جبهه متحد اصولگرايي
 حسينيان انصراف داده شد!؟

با وجود اخبار ضد و نقيض در مورد انصراف روح الله حسينيان از شرکت در انتخابات مجلس هشتم هنوز تصميم وي براي شرکت يا انصراف از ليست اصولگرايان در تهران در پرده ابهام است.
صبح ديروز خبري از سوي سايت رجانيوز منتشر شد مبني بر اينکه «2 تن از نامزدهاي اصولگرايان به زودي انصراف خواهند داد.
 بنا بر اين گزارش، سيد رضا تقوي و روح الله حسينيان جزو انصراف دهندگان خواهند بود. حجت الاسلام تقوي رئيس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه که به منظور شرکت در فعاليت هاي انتخاباتي از اين مقام استعفا داده اما با استعفاي وي موافقت نشده است. انصراف تقوي از کانديداتوي در انتخابات قطعي شده است.
 تاکنون از دلايل استعفاي حسينيان خبري منتشر نشده است. گفته مي شود در صورت قطعي شدن استعفاي حسينيان، حميد رسايي جايگزين وي خواهد شد.»  چند ساعت پس از درج اين خبر در سايت رجانيوز متعلق به فاطمه رجبي، همسر غلامحسين الهام، سخنگوي دولت نهم، سايت مرکز اسناد انقلاب اسلامي با اشاره به اطلاعيه اي که از سوي دفتر حسينيان منتشر شده اين خبر را تکذيب کرد.
 در اين اطلاعيه تصريح شده: «حجت الاسلام روح الله حسينيان همچنان به عنوان کانديداي مجلس هشتم از تهران در ليست اصولگرايان حضور دارند.»
کمي پس از انتشار اين خبر در سايت مرکز اسناد، رجانيوز در خبر تکميلي از تماس حسينيان با دفتر اين سايت خبر مربوط به انصراف وي را تکذيب کرد.
با اين حال، علي رغم تکذيب خبر انصراف حسينيان از کانديداتوري توسط دفتر وي، واحد مرکزي خبر به نقل از روابط عمومي جبهه متحد اصولگرايان گزارش داد روح الله حسينيان و سيد رضا تقوي صبح ديروز با حضور در ستاد مرکزي انتخابات از نامزدي انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي انصراف دادند.
 تاکنون محمدرضا باهنر و سيد کمال سجادي در گفت وگوهايي جداگانه خبر انصراف روح الله حسينيان را از نامزدي انتخابات مجلس هشتم تاييد کرده اند.   با توجه به اينکه روح الله حسينيان خود رئيس مرکز اسناد انقلاب اسلامي بوده و اطلاعيه رسمي از سوي دفتر وي و در سايت متعلق به اين مرکز درج شده و نيز تماس وي با رجانيوز و تکذيب اين خبر اقدام باهنر و سجادي در تاييد انصراف حسينيان موجب شگفتي است.
حسينيان هنوز به تاييد خبر انصراف خود واکنش نشان نداده است.

تبليغ رايحه خوش خدمت؟!

در حالي که طبق قانون، استفاده از رسانه هاي دولتي براي تبليغ کانديداهاي مجلس شوراي اسلامي ممنوع است، روزنامه دولتي به عنوان ارگان رسمي دولت، در شماره اخير خود با چاپ عکس ها و مصاحبه هايي با کانديداهاي رايحه خوش خدمت که اسامي آنها پيشتر در فهرست جبهه متحد اصولگرايان اعلام شده است، عملا به تبليغ و چهره سازي از اين افراد پرداخته است.
در صفحه اول اين روزنامه، عکسي از علي مطهري و در صفحه 16 نيز گفت و گوي مفصلي با او که بيش از نصف صفحه را به خود اختصاص داده، منتشر شده است. همچنين نويسنده ستون گزارش روز - صفحه 3- اين روزنامه با اين عنوان سوال «يک نماينده چه ويژگي هايي بايد داشته باشد؟» به سراغ «کارشناسان سياسي» رفته و نظرات آنها را جويا شده است که از قضا و به طور کاملا اتفاقي هر سه کارشناسي که روزنامه دولتي- و قاعدتا فراجناحي (!) - ايران با آنها به گفت و گو نشسته، همگي کانديداي رايحه خوش خدمت هستند!
محمد کوثري، زهره الهيان و علي اصغر زارعي اين سه کارشناسي هستند که روزنامه ايران در کنار عکس هاي رنگي شان، مختصات يک نماينده خوب را از زبان آنها تبيين کرده است.
در همان صفحه و زير همان ستون نيز خبري از نسرين سلطانخواه کانديداي ديگر رايحه خوش خدمت ذکر شده که استثنئا عکسي از وي چاپ نشده است. روزنامه هاي ايران، همشهري، کيهان، جام جم و اطلاعات، مهم ترين موسسات اطلاع رساني کشور هستند که از بودجه عمومي ارتزاق مي کنند و تبليغات يک سويه جناحي توسط آنها خلاف قانون است.


 رهبر معظم انقلا ب :
 انسان هاي صالح در انتخابات از حقوق خود محروم نشوند 

رهبر انقلاب مسئله اصلي در انتخابات را حضور مردم دانستند و نيز بر حضور گسترده مردم در راهپيمايي 22 بهمن تاکيد کردند و افزودند: راهپيمايي روز 22 بهمن مظهر اقتدار، اراده و عزم ملي است.
به گزارش فارس حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي روز گذشته در ديدار جمعي از فرماندهان و کارکنان نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي، ايستادگي و حرکت مستمر و رو به جلوي ملت ايران در 28 سال گذشته را عامل عزت نظام اسلامي دانستند و با اشاره به راهپيمايي 22 بهمن به عنوان عرصه پرشور حضور مردمي در مقابل نگاه هاي جهاني، تصريح کردند: راهپيمايي روز 22 بهمن مظهر اقتدار، اراده و عزم ملي است.
در اين ديدار که در سالروز بيعت تاريخي کارکنان نيروي هوايي ارتش با امام خميني (ره) در 19 بهمن سال 57 برگزار شد، رهبر انقلاب اسلامي در خصوص اهميت راهپيمايي روز 22 بهمن تاکيد کردند: مراسم سالگرد انقلاب در ايران بر خلاف اکثر کشورها، يک مراسم کاملا مردمي است که مردم در هر شرايطي در صحنه حاضر مي شوند و امسال نيز مردم ايران با حضور گسترده و حتي پرشورتر از سالهاي گذشته، عزم و اراده و دلبستگي خود به انقلاب اسلامي را به رخ جهانيان خواهند کشيد.
حضرت آيت الله خامنه اي خاطرنشان کردند: در روز 22 بهمن، آنهايي که بايد متوجه شوند ملت ايران از لحاظ عزم و اراده و دلبستگي به انقلاب در چه روحيه و وضعيتي قرار دارند، متوجه خواهند شد و به همين علت حضور در راهپيمايي 22 بهمن بسيار مهم است.
حضرت آيت الله خامنه اي از تفکر صحيح، هوشمندانه و همراه با ايمان شورانگيز و شجاعت در اقدام به عنوان عناصر اصلي عزت بخش ملت ايران در طول دوران انقلاب اسلامي ياد و خاطرنشان کردند: انقلاب اسلامي عزت را جايگزين تحقير بيگانگان، استقلال را جايگزين وابستگي تلخ و ذلت بار دوران طاغوت، و ايستادگي و اقتدار را جايگزين تسليم محض در مقابل بيگانگان کرد.
ايشان با اشاره به شکل گيري هويت جديد براي کشور بعد از پيروزي انقلاب اسلامي افزودند: انقلاب اسلامي با ساقط کردن حکومت مطلقه موروثي و بي منطق سلطنت، بناي يک حکومت مردم سالاري و مبتني بر ارزشهاي انساني را پايه گذاري کرد و با استقرار نظام اسلامي، ملت ايران راه پيشرفت خود را يافت.
رهبر انقلاب اسلامي با تاکيد بر اينکه ملت ايران هزينه هاي رسيدن به پيشرفت و اوج را نيز پرداخت کرده است، تصريح کردند: امروز به برکت انقلاب اسلامي، ملت ايران ملتي عزيز و الهام بخش است و نظام جمهوري اسلامي نيز نظامي مقتدر است که همه قدرتهاي منطقه اي و فرامنطقه اي چاره اي جز اعتراف به عظمت آن ندارند.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به اراده مصمم ملت ايران براي ادامه راه پيشرفت تاکيد کردند: برآيند تحرکات گوناگون و مسووليت هاي مختلف در دوره هاي 28 سال گذشته، حرکتي منظم رو به جلو براي ملت ايران بوده است که با وجود همه تلاش هاي دشمن، اين حرکت متوقف نشد و در آينده نيز متوقف نخواهد شد.
ايشان لحن ستايش مراکز قدرت جهاني از ملت ايران را نتيجه ايستادگي و عزم و اراده براي ادامه مسير پيشرفت ارزيابي و خاطرنشان کردند: البته برخي مراکز تصميم سازي و تصميم گيري دنيا به صورت خصمانه، کينه توزانه و همراه با حسادت و برخي هم با خرسندي لحن ستايش خود را بيان مي کنند اما در مقابل، ملتهاي مسلمان و حتي برخي ملتهاي غيرمسلمان، همه با شيفتگي تمام از ايستادگي ملت ايران تجليل مي کنند.
حضرت آيت الله خامنه اي انتخابات را يکي از عرصه هاي حساس و تعيين کننده دانستند و در تبيين اهميت آن افزودند: بررسي هر دوره از انتخابات در مقاطع مختلف نشان مي دهد، تلاش تبليغات خصمانه استکبار جهاني بر کاهش حضور و انگيزه مردم براي انتخابات متمرکز بوده است که همواره هم به نتيجه نرسيده اند و اين مسئله نشان دهنده اهميت انتخابات است.
ايشان با اشاره به درماندگي دشمنان در مقابل مردم سالاري ملت ايران خاطرنشان کردند: کساني که به بهانه دموکراسي و دفاع از نظام هاي مردمي، کشور گشايي، فاجعه آفريني و کشتار مي کنند و حتي از رژيم هاي کودتايي و موروثي نيز حمايت مي کنند، ناچارند در مقابل مردم سالاري ملت ايران دم از نبود آزادي در انتخابات، يا نبود انگيزه مردم براي شرکت در انتخابات بزنند و يا براي تعطيلي انتخابات تلاش کنند که در برهه اي نيز به وسيله برخي عناصر فريب خورده اين تلاش را کردند ولي به اهداف خود نرسيدند.
رهبر انقلاب اسلامي شرکت در انتخابات را فريضه و وظيفه اي ملي برشمردند و تاکيد کردند: اين وظيفه با روي کار بودن دولتهاي گوناگون يا جريان هاي سياسي مختلف تغيير نمي کند و همه بايد خود را موظف به شرکت در انتخابات بدانند و در اين مسير نيز بهانه جويي نکنند.
حضرت آيت الله خامنه اي انتخابات در نظام اسلامي را در مقايسه با ساير کشورها جزو سالم ترين انتخابات ارزيابي کردند و افزودند: من به دست اندرکاران انتخابات توصيه کرده ام که بايد قانون به شدت رعايت شود و همه نيز بايد الزامات قانوني را بپذيرند و تسليم قانون باشند، زيرا قانون حد فاصل حق و باطل است و قانون را نبايد دور زد.
ايشان در همين خصوص خاطرنشان کردند: بايد مراقب بود به کسي ظلم نشود و در مقابل حق مردم نيز تضييع نشود و با لحاظ قانون بايد رعايت کرد که افراد ناصالح معرفي نشوند و انسانهاي صالح هم از حقوق خود محروم نشوند.
رهبر انقلاب اسلامي مسئله اصلي در انتخابات را حضور مردم دانستند و تاکيد کردند: کساني که به نحوي دست اندرکار انتخابات اعم از سياستگذاري، اجرا و موارد ديگر هستند بايد با توجه به اهميت حضور مردم، وظيفه خود را انجام دهند.
حضرت آيت الله خامنه اي در بخش ديگري از سخنان خود ضمن تبريک نوزدهم بهمن به کارکنان نيروي هوايي ارتش و ملت ايران، حرکت تاريخي جمعي از کارکنان نيروي هوايي ارتش در نوزدهم بهمن سال 57 را نقطه عطف و حرکتي شجاعانه، هوشمندانه، به هنگام و برخاسته از ايمان توصيف کردند و افزودند: اين حرکت در واقع برآيندي از مجموعه احساسات و ذهنيات نيروي هوايي ارتش در آن زمان بود.
فرمانده کل قوا با اشاره به هويت جديد و اقتدار و عزت ارتش بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، به سربلندي نيروي هوايي در آزمون دفاع مقدس و کارهاي بزرگ اين نيرو بعد از دوران دفاع مقدس اشاره و خاطرنشان کردند: نيروي هوايي بايد مسير پيشرفت خود را با شتابي مضاعف ادامه دهد و در اين مسير همچون گذشته علاوه بر اتکا به ابزارهاي مادي، در جهت تقويت بيش از پيش ايمان و اراده گام بردارد.
رهبر انقلاب اسلامي همچنين با اشاره به مسئله فلسطين و محاصره و کشتار مردم غزه، آنرا نتيجه سياست خاورميانه اي غلط آمريکا و کنفرانس ننگين پاييزي دانستند و تاکيد کردند: دولتهاي اسلامي بايد محاصره غزه را بشکنند و دولت و ملت مصر در اين خصوص وظيفه بزرگي دارند و همه ملتهاي مسلمان بايد به دولت و ملت مصر براي انجام اين وظيفه کمک کنند.
حضرت آيت الله خامنه اي تصريح کردند: در شرايطي که مردم غزه در آتش و خون هستند و اين فاجعه آفريني نتيجه سفر رئيس جمهور آمريکا به منطقه است، مذاکره کشورهاي منطقه با آمريکا و رژيم غاصب صهيونيستي هيچ فايده اي ندارد.
ايشان افزودند: دولت هاي عربي بايد مراقب باشند تا از آنها يا عناصر ديگري از فلسطيني ها برضد مردم غزه استفاده نشود زيرا ننگ اين مسئله تا ابد بر پيشاني آنها خواهد ماند.
رهبر انقلاب اسلامي تنها راه نجات ملت فلسطين را مقاومت و ايستادگي دانستند و افزودند: ايستادگي مردم فلسطين و غزه در مقابل فشار عظيم اقتصادي و تهاجم و کشتار تحسين برانگيز است و مردم فلسطين بايد مراقب توطئه دشمنان براي ايجاد جدايي ميان ملت و دولت منتخب فلسطين نيز باشند.
در اين ديدار اميرسرتيپ ميقاني فرمانده نيروي هوايي ارتش در سخناني با اشاره به بيعت تاريخي کارکنان نيروي هوايي با امام خميني (ره) در سال 57، تاکيد کرد: کارکنان اين نيرو امروز نيز ضمن تجديد بيعت با فرماندهي کل قوا، با تمام توان آماده دفاع از منافع ملي و مرزهاي آسماني ميهن اسلامي است.


 فرمانده کل سپاه:
 حمايت از جريان اصولگرايي تکليفي الهي است  

فرمانده کل سپاه گفت: براي تداوم راه انقلاب اسلامي، حمايت از جريان اصول گرايي ضرورتي قطعي، اجتناب ناپذير و تکليف الهي نيروهاي انقلابي و ارزشي کشور به شمار مي آيد.
به گزارش ايسنا، سردار سرلشگر محمدعلي جعفري طي سخناني در همايش «دانشجو، انتخابات، مشارکت حداکثري و اتحاد ملي» با حضور مسوولان بسيج دانشجويي يک صد دانشگاه کشور و مسوولان فرهنگي و سياسي اين تشکل در دانشگاه تربيت معلم تهران، افزود: بسيج به عنوان بخشي از جامعه بايد بداند که در رابطه با انتخابات چه طور کار و حرکت کند.
وي ادامه داد: امروز مرزبندي هاي سياسي گذشته به هم ريخته است; به گونه اي که در هر مقطع از انتخابات شاهد تغيير و تحولات عمده اي در کشور هستيم. زماني صحبت از چپ و راست، زماني ديگر صحبت از جبهه ارزشي و غيرارزشي بوده و امروز مي بينيم اين تقسيم بندي، تقسيم بندي کامل تري است و به جرياني به نام جريان اصولگرايي رسيده است که به نوعي مي توان گفت انقلابي در انقلاب، توسط مردم و بسيجي ها بود.
جعفري خاطرنشان کرد: بايد از اين جريان مراقبت و آن را کامل و ضعف ها را برطرف کنيم. جريان اصول گرايي بعد از گذشت 25 سال از انقلاب دوباره زنده شده است و اکنون در حاکميت دو قوه از سه قوه کشور قرار گرفته; البته قوه قضاييه حسابش جداست و ان شا»الله همين اصول گرايي را دنبال کند.
وي تاکيد کرد: امروز در قوه مجريه و مقننه جريان اصول گرايي حاکم است; از اين رو اگر بسيج مي خواهد در اين رابطه کاري کند، ابتدا بايد از اين جريان مراقبت و در حفظ، توسعه و پيشرفت آن و برطرف کردن نقاط ضعفش تلاش کند.
فرمانده کل سپاه در ادامه از آفت هاي جريان اصول گرايي را بي توجهي به بحث هاي مديريتي و هماهنگي و اختلاف نظرها خواند و تاکيد کرد: البته اين اختلاف نظرها طبيعي است و همانطور که امام (ره) مي فرمودند اختلاف نظرها رحمت و نعمت است و مطمئنا اين اختلاف عقيده ها نيز چنين است; بنابراين همه بايد در جهت پويايي اين جريان حرکت کنيم.
جعفري با بيان اين که امروز شاهد وحدت تشکيلاتي در بين جريان اصول گرا هستيم گفت: با وجود اين که نتايج کارهاي اين جريان مشخص است اما اين جريان آسيب پذيري نيز دارد که بايد از آن مراقبت و حمايت کنيم; از اين رو با توجه به مشکلات موجود وظيفه قشر جوان و دانشجو اين است که به اين جريان توجه کنند; البته در بين اقشار مختلف بسيج قشر دانشجو تکليف خاصي بر دوش دارد و مي تواند جنبه هاي راهبردي اين جريان را تبيين کند.
وي با تاکيد بر در نظر گرفتن اتحاد جريان اصول گرايي افزود: تا کنون وحدت بين جريان اصول گرايي که مساله استراتژيک و مهم اين جريان نيز به شمار مي آيد، حفظ شده است و بايد تلاش کنيم که اين وحدت هم چنان حفظ شود و هر جرياني از بسيج بايد در اين راه تلاش کند.
فرمانده کل سپاه اضافه کرد: جرياني که مقابل جريان اصول گرايي قرار دارد اکنون براي شما خيلي شفاف تر از گذشته است; اما اين موضوع براي اقشار ديگر به اين روشني نيست; از اين رو اميدواريم خداوند متعال کمک کند که به وظيفه انقلابي و بسيجي خود عمل کنيم.


 معاون سازمان بازرسي کل کشور:
 دستگاه هاي سهل انگار در زمينه اجراي اصل 44 معرفي مي شوند 

اسلامي گفت: دستگاه هايي که در زمينه اجراي اصل 44 کوتاهي انجام دهند، از سوي سازمان بازرسي کل کشور معرفي مي شوند.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي کل کشور قوه قضائيه،  اسلامي معاون امور اقتصادي در اين سازمان با بيان اين مطلب افزود: وزارت نيرو در ايجاد تسهيلات لازم براي اجراي اصل 44 قانون اساسي اقدامات در خور تحسيني انجام داده و پيشتاز بوده است.
معاون امور اقتصادي سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به برنامه هاي ويژه سازمان بازرسي کل کشور در راستاي تحقق انقلاب اقتصادي با تسريع در اجراي اصل 44 قانون اساسي گفت: جهت گيري برنامه هاي نظارت و بازرسي سال 87 سازمان بازرسي کل کشور نظارت بر تسريع در اجراي سياست هاي اصل 44 و انجام به موقع تکاليف دستگاه ها در قبال سياست هاي ابلاغي اصل 44 که ضرورت انکارناپذير اقتصاد کشور است مي باشد.
اسلامي معاون امور اقتصادي سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به مشخص بودن تکاليف دستگاه ها در زمينه اجراي اصل 44 و فراهم نمودن تسهيلات لازم براي سرمايه گذاري در کشور گفت: با جديت انجام تکاليف قانوني دستگاه درقبال برنامه آزادسازي اقتصادي، واگذاري ها و خصوصي سازي مطالبه و نظارت مي کنيم و درصورت کوتاهي و سهل انگاري هريک از دستگاه ها مراتب به مقامات ذي صلاح گزارش مي شود.
وي تاکيد کرد: بيشتر توجه ها معطوف به بحث واگذاري ها و بند«ج» سياست هاي اجراي اصل 44 شده است در حالي که مهمترين بخش اين سياست ها آزادسازي اقتصادي و خروج دولت از فعاليت هاي اقتصادي مندرج در بند«الف» اين سياست ها است و سازمان بازرسي کل کشور تمامي توان خود را جهت پيگيري اجراي تمامي مفاد سياست هاي اصل 44 به خصوص بند «الف» آن بسيج نموده است.


 با ابلا غ معاون اول رييس جمهور:
 شوراهاي عالي در کميسيون هاي دولت ادغام شدند  

با ابلاغ مصوبه هيات وزيران از سوي پرويز داوودي معاون اول رييس جمهور، ضمن ادغام کميسيون هاي زيرمجموعه شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي و شوراي عالي آموزش، پژوهش و فن آوري در کميسيون هاي هيات وزيران، کميسيون جديدي تحت عنوان کميسيون علمي، تحقيقاتي و فن آوري در هيات وزيران تشکيل شد.
به گزارش ايسنا، در پي اعلام نظر شوراي نگهبان در مورد مصوبه مجلس درباره طرح مصوب نمايندگان مجلس براي احيا و ادغام شوراهاي عالي، رييس جمهور يکشنبه گذشته در نامه اي به معاون اول خود دستور داد نسبت به اجرايي کردن نظر شوراي نگهبان درباره تطبيق وضع شوراها با قانون اساسي اقدام کند.
بر اين اساس و با مصوبه هيات وزيران کميسيون هاي «پول و اعتبار»، «سرمايه گذاري»، «توسعه تجارت، توليد و مناطق آزاد تجاري  صنعتي و ويژه اقتصادي» و «خدمات اقتصادي و يارانه ها» از زيرمجموعه شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي در کميسيون اقتصاد دولت ادغام شدند و شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي منحل شد.
همچنين کميسيون استانداردسازي شوراي عالي آموزش، پژوهش و فن آوري در کميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست دولت و کميسيون هاي علوم و تحقيقات، فن آوري اطلاعات، آموزش و پرورش از شوراي عالي آموزش، پژوهش و فن آوري در کميسيون تازه تاسيس «علمي، تحقيقاتي و فن آوري» دولت ادغام و شوراي عالي آموزش، پژوهش و فن آوري منحل شد.
بر اساس اين مصوبه هيات وزيران، ترکيب اعضا و شرح وظايف کميسيون علمي، تحقيقاتي و فن آوري از سوي معاون اول رييس جمهور تعيين و ابلاغ خواهد شد.
شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي در راستاي اجراي تکليف برنامه چهارم توسعه کشور و ادغام شوراهاي عالي براساس مصوبه شوراي عالي اداري، مردادماه امسال از ادغام «شوراي اقتصاد»، «شوراي عالي اشتغال»، «شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي»، «شوراي عالي صادرات»، «شوراي عالي هماهنگي صادرات خدمات فني و مهندسي»، «شوراي عالي مناطق آزاد تجاري  صنعتي»، «هيات امناي صندوق ذخيره ارزي»، «شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي»، «شوراي پول و اعتبار»، «شوراي عالي بيمه» و «شوراي عالي الگوي مصرف» تشکيل شده بود.
هم چنين شوراي عالي آموزش، پژوهش و فن آوري نيز براساس تکليف برنامه چهارم توسعه کشور و مصوبه شوراي عالي اداري از ادغام «شوراي علوم، تحقيقات و فن آوري»، «شوراي عالي فن آوري اطلاعات»، «شوراي عالي اطلاع رساني»، «شوراي عالي فضايي»، «شوراي انرژي اتمي»، «شوراي عالي امنيت فضاي تبادل اطلاعات کشور»، «شوراي عالي آموزش و پرورش»، «شوراي عالي پشتيباني نهضت سوادآموزي»، «شوراي عالي انفورماتيک»، «شوراي عالي علمي کاربردي»، «شوراي عالي زيست فن آوري»، و «شوراي عالي استاندارد»، ايجاد شده بود. 


 معاونين جديد وزارت خارجه معرفي شدند 

وزارت امور خارجه با انتخاب معاونين اروپا، آسيا و اقتصادي شاهد سه انتصاب جديد بود.
به گزارش فارس به نقل از اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، مهدي صفري طي حکمي به سمت معاونت اروپا منصوب شد.
وي پيش از اين در سمت هاي معاونت آسيا و اقيانوسيه، نماينده ويژه در امور خزر، مديرکل مشترک المنافع و قفقاز وزارت امور خارجه و سفير جمهوري اسلامي ايران در مسکو انجام وظيفه کرده است.
همچنين طي حکمي ديگر سيد محمد علي حسيني به سمت سرپرست معاونت آسيا با حفظ سمت دستيار ويژه و سخنگوي وزارت امور خارجه منصوب شد.
وي پيش از اين در سمت هاي مديرکل ارزيابي و مسووليت هاي مديريتي در حوزه هاي خاورميانه، خليج فارس و آسياي ميانه انجام وظيفه نموده است.
محسن طلايي نيز به عنوان معاونت اقتصادي وزارت خارجه منصوب شد.
وي پيش از اين در سمت هاي سفير جمهوري اسلامي ايران در توکيو و دبير شوراي راهبردي وزارت امور خارجه مشغول انجام وظيفه بوده است.


 ديپلماسي 

آغاز ساخت دومين نيروگاه اتمي در ايران

سفير جمهوري اسلامي ايران در مسکو ديروز خبر داد که ايران ساخت دومين نيروگاه اتمي را براي برطرف کردن نيازهاي انرژي خود آغاز کرده است.
به گزارش مهر به نقل از ايتارتاس، «غلامرضا انصاري» اين اظهارات را امروز طي يک کنفرانس مطبوعاتي در مسکو با موضوع بيست و نهمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران ايراد کرد. وي همچنين در اين کنفرانس خبري درباره اوضاع کنوني کشورمان، برنامه هستهاي صلحآميز و دورنماي توسعه روابط تهران و مسکو صحبت کرد.
انصاري همچنين با صلحآميز خواندن برنامه هسته اي ايران گفت: ايران نيروگاه دوم خود را هم آغاز کرده و حال ما بايد به تهيه سوخت براي آن فکر کنيم.
اين نيروگاه پس از نيروگاه اتمي بوشهر که اخيرا ارسال سوخت از سوي روسيه به آن پايان يافته دومين نيروگاه براي توليد برق جمهوري اسلامي ايران به شمار مي رود.

مرکل خواستار همکاري بيشتر ايران
 درباره مساله هسته اي شد

با وجود همکاري کامل و سازنده ايران با آژانس، صدر اعظم آلمان خواستار همکاري بيشتر ايران با جامعه بين المللي درباره مساله هسته اي خود شد.
به گزارش مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان در پي ديدار با شيخ محمد بن راشد آل مکتوم معاون رئيس امارات عربي متحده در شهر برلين در کنفرانس مطبوعاتي درباره مساله هسته اي ايران گفت: ايران بايد با مطالبات بين المللي درباره پرونده هسته اي خود با شفافيت تعامل کند.
برپايه اين گزارش، مرکل از دولت ايران خواست تا همکاري بيشتري با جهان داشته باشد و گفت: تهران بايد از امکانات خود براي رشد و توسعه مناطق خود و جست وجوي منافع ملت خويش استفاده کند و اتحاديه اروپا تا اين لحظه پاسخ هاي وافي از تهران دريافت نکرده است. لازم به ذکر است که محمد البرادعي مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي در گزارشات متعدد خود همکاري ايران با اين نهاد را سازنده و کامل دانسته است. از سوي ديگر، شيخ محمد بن راشد آل مکتوم تاکيد کرد که کشورش مخالف راه حل نظامي عليه ايران است و گفت: من شخصا معتقدم که جهان به راه حلي با ايران دست خواهد يافت.
معاون رئيس امارات عربي متحد گفت که وي شخصا معتقد است، بارقه اي درخصوص حل بحران هسته اي ايران وجود دارد.
صدر اعظم آلمان و معاون رئيس امارات عربي متحده در ديدار ديروز خود اوضاع سياسي منطقه، برنامه هسته اي ايران و مواضع دوطرف در قبال اين مساله، تقويت روابط دوجانبه، اوضاع لبنان، افغانستان و مساله فلسطين را بررسي کردند.

آمريکا مي خواهد مانع پيشرفت ايران
 در زمينه تکنولوژي شود

علامه محمد حسين فضل الله در ديدار با سفير ايران در لبنان به بررسي آخرين تحولات لبنان و منطقه و نيز پيشرفت علمي ايران با توجه به اعلام پرتاب راکت کاوشگر به فضا پرداخت.
به گزارش ايسنا به نقل از دفتر اطلاع رساني علامه محمد حسين فضل الله در ديدار با محمد رضا شيباني، سفير جمهوري اسلامي ايران در لبنان اظهار داشت: پيشرفت علمي و تکنولوژيکي ايران به ويژه در زمينه پرتاب راکت مايه افتخار جهان اسلام است.
وي تاکيد کرد: کشورهاي اسلامي مي توانند به نهايت پيشرفت علمي دست يابند و اقتصاد خود را شکوفا کنند و امکانات خود را بالا ببرند و به اين ترتيب از دايره نياز مداوم به کشورهاي توسعه يافته در زمينه هاي علمي و صنعتي خارج شوند.
وي اظهار داشت: موضع گيري منفي آمريکا در قبال پرتاب راکت کاوشگر ايراني به فضا نشان دهنده موضع گيري منفي آمريکا در قبال مساله هسته اي ايران و تلاش مداوم اين کشور جهت جلوگيري از دستيابي ايران به تکنولوژي بوده است. آمريکا همواره نگران است ايران تبديل به يک قدرت هسته اي نظامي شود. در حالي که آمريکا و بسياري از کشورهاي غربي يقين دارند که ايران در اين راستا هيچ تلاشي نمي کند. اما با اين وجود تلاش مي کنند تا مانع از پيشرفت در زمينه تکنولوژي و پيشرفت هاي علمي اين کشور شوند.  علامه فضل الله درخصوص اوضاع داخلي لبنان تاکيد کرد: آمريکا ريشه اصلي بحران لبنان است و نمي خواهد لبنان هر چه سريعتر به راه حل دست يابد از اين رو همواره مانع از اجراي طرح ها و راه حل هاي واقعي مي شود.
وي نسبت به ديدارها و طرح هايي که در راستاي بحران زايي در لبنان است و دخالت هاي برخي گروه هاي خارجي ابراز نگراني کرد.

ايران در نطنز سانتريفيوژ پيشرفته
 را آزمايش کرده است

ديپلمات هاي غربي مدعي شدند که ايران در حال آزمايش يک نوع سانتريفيوژ پيشرفته در نيروگاه نطنز است که اين امر مي تواند به توليد سريع تر اورانيوم غني سازي شده بينجامد.
به گزارش ايسنا، برخي ديپلمات هاي غربي که از آنها به عنوان ديپلمات هاي آشنا با پرونده هسته اي ايران ياد شده است مدعي اند که ايران آزمايش مکانيکي يک نوع سانتريفيوژ کارآمد و پايدارتر را بدون اينکه مواد هسته اي در داخل آن قرار دهد آغاز کرده است.
براساس گزارش رويتر، يک ديپلمات غربي در اين باره مدعي شد: ايراني ها آزمايش مقدماتي اين مدل پيشرفته را آغاز کردند، هنوز مشخص نيست اين آزمايشات به چه سطحي رسيده است يا چه تعدادي سانتريفيوژ وجود دارد، هر چند که تعداد آنها چندين دو جين به نظر مي رسد.  يک ديپلمات عالي رتبه غربي که رويتر مدعي آن آشنايي وي با پرونده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي شد مدعي شد که ايران اخيرا آزمايش سانتريفيوژهايي را بر اساس طرح «پي  دو» که اخيرا مورد استفاده در غرب قرار گرفته و مي تواند اورانيوم را با سرعتي دو يا سه برابر طرح پي  يک غنيسازي کند، آغاز کرده است.
اين ديپلمات عالي رتبه از دادن جزييات در اين باره خودداري کرده و گفت که جزييات اين مسايل در گزارش محمد البرادعي، دبيرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي که احتمالا اواخر ماه ميلادي جاري به 35 عضو شوراي حکام ارايه خواهد شد ذکر مي شود.
در ادامه اين گزارش مدعي شد: هنوز مشخص نيست «گردش هاي خشک» ماشين هاي جديد تا چه حد موفقيت آميز بوده يا اينکه چه زماني گاز اورانيوم به خورد آنها داده خواهد شد. اما ديپلمات ها و تحليل گران مي گويند که ايران تصميم گرفته است نصب سانتريفيوژهاي قديمي پي  يک را در سالن اصلي وزير زميني توليد نيروگاه نطنز متوقف کرده و از جانشين هاي کارآمدتر آنها استفاده کند.
ديويد آلبرايت، يک کارشناس عدم اشاعه تسليحاتي در اين باره گفت: يک جنبه مثبت آن اين است که انتقال فعاليت هاي سانتريفيوژ پيشرفته به نيروگاه پيلوت نطنز اين برنامه را تحت نظارت بين المللي گسترده تري (از طريق بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي) قرار مي دهد. اما به طور کلي به عقيده من اين تغيير نگران کننده است.
آلبرايت که رييس موسسه علم و امنيت بين المللي در واشنگتن و بازرس تسليحاتي سابق سازمان ملل در ادامه ادعاهاي خود گفت: ظاهرا ايران به طور پنهاني در زمينه پي  دوها به پيشرفت هايي رسيده است و اکنون به غني سازي اورانيوم با استفاده از آنها نزديک شده است. 
در ادامه اين گزارش آمده است: ايران اولين بار در سال 2006 اعلام کرد که مشغول توليد پيشرفته ترين سانتريفيوژهايي در کارگاه هايي بود که پس از اعمال تحريم هاي غرب عليه ايران دسترسي بازرسان آژانس به آنها قطع شد. به گفته برخي ديپلمات ها آژانس اولين بار هنگامي تلاش هاي ايران در زمينه اين سانتريفيوژهاي جديد را مشاهده کرد که البرادعي در سفر خود به تهران اجازه بازديد از يکي از اين کارگاه ها را يافت که اين اقدامي براي ايجاد شفافيت از جانب ايران بود. اما اين اقدام از جانب غرب يک دستاورد تلقي نشد. ديپلمات ها معتقدند که ايران قادر به رفع بي اعتمادي ها نخواهد بود، مگر آنکه با بازرسي هاي گسترده تر و ناگهاني بازرسان آژانس و تعليق فعاليت هاي غني سازي اش موافقت کند.
به گزارش روزنامه نيويورک تايمز، کاخ سفيد روز پنجشنبه از اخبار مربوط به سانتريفيوژهاي جديد که 2-IR نام دارند استفاده کرد تا مدعي شود که تحريم ها عليه ايران بايد افزايش يابد.
گوردون جاندروئه، سخنگوي شوراي امنيت ملي آمريکا مدعي شد: اگر اين گزارشات حقيقت داشته باشد نشان مي دهد که ايران در حال تشديد فعاليت هاي غني سازي خود است و اين خود نشان دهنده اين است که ايران به ناديده گرفتن شوراي امنيت سازمان ملل ادامه مي دهد.


 احزاب سياسي و منافع مشترک ملت 
نويسنده : علي رحماني

احزاب، سازمان هاي سياسي اند که براي همسو کردن منافع گروه هاي اجتماعي و سمت و سو دادن به آنها مبارزه و تلاش مي کنند. احزاب سياسي مولود جوامعي اند که در آن ها روابط ميان اقشار جامعه نشان از پيچيدگي و جدايي هاي سياسي در قلمروهاي گوناگون جامعه مورد نظر دارند.
به بيان ديگر در جوامع بسته و بسيط نيازي به حزب سياسي نيست. چرا که در چنين ساختارها، «منافع مشترک» از طريق مشروعيت هاي سنتي و روابط مبتني بر عرف و عادت متوازن ساخته مي شوند  يا اين که به سود گروهي و زيان گروه ديگري پياده مي گردند. تفاوت ميان احزاب سياسي و گروه هاي صنفي بيشتر با در نظر داشت روابط و بر خورد آن ها به چگونگي قدرت دولتي و وظايف سياسي آن ها مطرح مي گردند.
گروه هاي صنفي، مانند اتحاديه هاي کارگري  يا اتحاديه هاي کارفرمايان به عنوان نهاد نمي خواهند مستقيما قدرت سياسي را بر عهده بگيرند.
در حالي که هر حزب سياسي براي گرفتن قدرت دولتي مبارزه مي کند. احزاب سياسي به مساله قدرت و در گيري در فرايند هاي اجتماعي از چشم اندازهاي گوناگوني مي پردازند و با پژوهش در چنين مواردي است که مي توان به چگونگي ساختار ها وسياست هاي چنين احزابي پي برد. اگر از اين ديدگاه ها به بررسي مساله مورد نظر بپردازيم، در واقعيت برخورد ما به حزب سياسي يک نوع بر خورد هنجاري(Normativ)  خواهد بود. چرا که درخواست ها اين است که حزب سياسي بايد اين چنين باشد، نه اين که آن  را  طوري که واقعا هست بايد در نظر داشت.
چنين چشم داشتي در يک جامعه مبتني بر دموکراسي طبيعي مي نمايد. حزب سياسي بايد در پي تحقق اصولي باشد که در چار چوب آن ها رهايي انسان و تحقق آزادي و عدالت ممکن و ميسر گردند. حزب سياسي بايد از طريق ابزارهاي سياسي زمينه هاي مشارکت گسترده مردم و ابزارهاي لازم چنين مشارکتي را فراهم آورد.
حزب بايد تلاش کند تا به قدرت دولتي دست يافته و در مواردي که فاقد چنين امکاني است به عنوان اپوزيسيون قانوني داراي برنامه هاي جانشين باشد.


 سيدحسن خميني به ردصلا حيت هاي اخير:
 متاسفم! تيغ رد صلا حيت بسياري از دوستان را مورد لطف قرار داده است 

نوه  حضرت امام خميني (ره) در پاسخ به ابراز نارضايتي اعضاي جبهه مشارکت ايران اسلامي از رد صلاحيت ها گفت: اين تيغ تنها سر شما را نتراشيده، بسياري از دوستان را در همه گروه هاي جامعه مشمول لطف خود قرار داده است که البته مايه تاسف است. اما اين گونه رفتارها در جامعه، نبايد فرزندان مان را از ارزش ها و عقايدي که داريم، جدا کند.
به گزارش ايسنا،  حجت الاسلام  والمسلمين سيد حسن خميني طي سخناني در ديدار اعضاي شوراي مرکزي جبهه مشارکت ايران اسلامي در حرم مطهر امام خميني(ره)، اظهارنظر برخي از مراجع را در خصوص گلايه از ردصلاحيت ها گام بزرگي دانست و اظهار کرد: اين گام ها اميد مي دهد که مشکلات قابل حل است.
وي با بيان اين که انقلاب بر دو رکن مردم و دين پايه گذاري شده است، اظهار کرد: همه ما بايد دغدغه هر دو رکن نظام را داشته باشيم. در فضاي عمومي جهان و کشور ما مردم سالاري امر پذيرفته شده اي است، کسي نمي تواند مردم را از حاکميت و دخالت در سرنوشت خود و از اين که بخواهند حرف و انديشه شان را به منصه ظهور برسانند، بازدارد.
سيدحسن خميني در اين ديدار با ابراز اميدواري نسبت به پايبندي همگان به آرمان هاي امام و انقلاب گفت: ان شا»الله دل هاي ما از آرمان هاي مان بازنگردد، اگر دغدغه اي هست بيشتر دغدغه انقطاع ارزش هاي جامعه مان با نسل بعدي است.
نوه رهبر کبير انقلاب اسلامي با تاکيد بر دفاع از اسلاميت نظام نيز گفت: اگر اسلام در اين سرزمين سيلي بخورد به قول امام قرن ها طول مي کشد تا دوباره مورد وثوق همگان قرار بگيرد. بايد بتوانيم در جامعه خودمان چهره اي از اسلام ارائه دهيم که راهگشاي مشکلات جامعه باشد و بتواند به طور صحيح حکومت کند.
وي تاکيد کرد: دين نيامده است براي مردم مشقت ايجاد کند، رويکرد دين در جامعه ايجاد آرامش است. اگر نتوانيم حتي در قطاع کوچکي از جامعه آرامش ايجاد کنيم آن روز در نزاع بين دين و پيشرفت، اين دين است که لطمه مي خورد.
در ابتداي اين ديدار دبيرکل و برخي اعضاي شوراي مرکزي جبهه مشارکت ايران اسلامي در سخناني به تشريح مواضع و ديدگاه هاي خود پرداختند.
لا زم به ذکر است در ابتداي اين ديدار، اعضاي جبهه مشارکت با نثار گل به مرقد رهبر کبير انقلاب اسلامي با آرمان هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران تجديد ميثاق کردند.


 کوتاه از سياست 

عدم ارائه ليست انتخاباتي ستادائتلا ف اصلا ح طلبان

عضو ارشد ستاد ائتلاف اصلاح طلبان گفت: اصلاح طلبان اين انتخابات را برگي از برگه هاي انقلاب اسلامي مي دانند و از طريق آگاهي بخشي و اطلاع رساني به مردم براي انتخاب افراد شايسته در انتخابات آينده فعاليت مي کنند.
اشرف بروجردي مسوول کميته زنان و جوانان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در گفت وگو با مهر با اعلام اين خبر اظهارداشت: طي دو جلسه اي که روزهاي دوشنبه و سه شنبه که يک جلسه آن با حضور سيد محمد خاتمي و جلسه ديگر با حضور اعضاي شوراي سياستگذاري ستاد ائتلاف اصلاح طلبان برگزار شد قرار بر اين شد که ستاد در انتخابات مجلس هشتم ليستي را ارائه نکند.

برگزاري انتخابات باشکوه دغدغه مراجع نظام تقليد

دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي هدف اصلي از سفر به قم را «استفاده از نظرات علما و مراجع و طرح برخي از مسائل مهمي که از صحنه بين المللي نظام با آن مواجه است و نيز مسائلي در مورد امور داخلي کشور» عنوان کرد.
به گزارش ايسنا علي لاريجاني در حاشيه ديدار با آيت الله  نوري همداني طي سخناني در جمع خبرنگاران با بيان اين که «نظرات مراجع مي تواند در زمينه  مسائل مهم داخلي و بين المللي راه گشا باشد» اظهار کرد: در مجموع ديد مراجع نسبت به اين امور بسيار غني، مثبت و سازنده در پيشبرد اهداف انقلاب و نيز توام با آينده نگري بود. اين ديدگاه ها به مسووليت اجرايي کشور و کارگزاران کمک خواهد کرد تا بهتر و بيشتر به مردم خدمت کنند.
وي در ادامه با اشاره به حساسيت کشور از نظر داخلي و خارجي و به خصوص مساله انتخابات گفت: نظرات مراجع عظام بر انجام انتخابات با شکوه و منظم است.

ناگفته هاي انصراف عارف از رقابت هاي انتخاباتي

سخنگوي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان گفت: از ابتدا يکي از شرايط جدي آقاي عارف براي ثبت نام در اين عرصه اين بود که اگر ردصلاحيت ها همانند مجلس هفتم باشد، ايشان اولين کسي است که از کانديداتوري انصراف مي دهد.
عبدالله ناصري در گفت وگو با ايسنا خاطرنشان کرد: محمدرضا عارف از ابتدا با اصرار فراوان ستاد ائتلاف اصلاحات و درخواست بزرگان ثبت نام براي انتخابات مجلس هشتم را پذيرفت.
وي با رد برخي اخبار مبني بر اين که علت اين انصراف اختلاف با ستاد ائتلاف و برخي احزاب بر سر سرليست قرار گرفتن بوده است، اظهار کرد: به هيچ وجه اين مساله صحت ندارد کما اين که از همان ابتدا خود آقاي عارف مي دانست که در ستاد ائتلاف بحث سرليستي مطرح نيست. ضمن اين که به طور طبيعي اگر قرار بود ما سرليستي انتخاب کنيم، قطعا آقاي عارف يکي از گزينه هاي جدي ما براي قرار گرفتن در اين جايگاه بود.


اظهار اميدواري اعتماد ملي به تصميم شوراي نگهبان

مسوول ستاد اجرايي انتخابات حزب اعتماد ملي گفت: به علت اينکه بناي حزب اعتماد ملي بر حضور در انتخابات مجلس هشتم است، به همه کانديداهاي ردصلاحيت شده خود گفته ايم اعتراض خود را به شوراي نگهبان اعلام کنند.
مسعود سلطاني فر در گفت وگو با مهر با بيان اينکه بيش از 70 درصد کانديداهاي حزب اعتماد ملي در انتخابات مجلس هشتم ردصلاحيت شده اند، گفت: 62 درصد کانديداهاي ما در مرحله اول بررسي صلاحيت (هيات هاي اجرايي) ردصلاحيت شده اند که اين ميزان در مرحله دوم (هيات هاي نظارت) به  70 درصد رسيده است.
وي افزود: ما همچنان به عملکرد شوراي نگهبان اميدواريم. چون آقايان اين شورا را پخته تر و مطلع تر از هيات هاي اجرايي و نظارت مي دانيم.
اين عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي نسبت به عدم ابلاغ دلايل ردصلاحيت ها به کانديداها انتقاد کرد و گفت: تاکنون برخي از کانديداهاي ما که ردصلاحيت شده اند نامه مبتني بر ذکر دلايل ردصلاحيت خود را دريافت نکرده اند و ما در اين خصوص با مشکلاتي مواجه شده ايم.

تکذيب خبر انحلال ستاد ائتلاف اصلاح طلبان

رئيس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان در تهران در مورد بحث هاي مربوط به انحلال ستاد ائتلاف اصلاح طلبان گفت: بحث انحلال ستاد ائتلاف معني ندارد.
مرتضي حاجي در گفت وگو با مهر گفت: بايد منتظر آينده بود و بر اساس اتفاقات افتاده اتخاذ تصميم کرد.


 همشهري و مبين فردا در دادگاه مطبوعات  

جلسه رسيدگي به اتهامات مديرمسوول وقت روزنامه «همشهري» و مديرمسوول هفته نامه «مبين» فردا در شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران، با حضور هيات منصفه و به صورت علني برگزار مي شود.
به گزارش ايسنا، دادگاه هاي روزنامه «همشهري» به مديرمسوولي وقت مرتضي الويري و هفته نامه «مبين» به مديرمسوولي کمال مرادي و صاحب امتيازي علي محمد غريباني در اين شعبه برگزار خواهد شد و مديران مسوول بايد پاسخگوي اتهامات مطروحه در کيفرخواست باشند.


 تحليل علي يونسي از چرايي وقوع انقلا ب اسلا مي:
 در پيروزي انقلا ب همه جريان هاي سياسي مشارکت داشتند 

وزير سابق اطلاعات، که پيروزي انقلاب اسلامي ايران را از بعد کم هزينه بودن بي نظير مي خواند، يادآور شد که اگر امام(ره) در راس انقلاب نبود، حمام خون در سراسر کشور راه مي افتاد.
حجت الاسلام والمسلمين علي يونسي در آستانه  بيست و نهمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران در گفت وگو با ايسنا، در تبيين سهم مقاومت هاي مردمي در پيروزي انقلاب اسلامي ايران، اظهارداشت:«در تاريخ تحولات سياسي کشورمان در سده اخير دو تحول بزرگ انقلاب اسلامي و نهضت مشروطه خودنمايي مي کند. البته اين دو تحول بزرگ تفاوت هاي فراواني با هم دارند. انقلاب اسلامي منجر به دگرگوني کامل همه جانبه شد و همه آن را به عنوان انقلاب پذيرفتند. نظام سياسي، اقتصادي و ارزشي به طور کامل تغيير کرد و منجر به تحولات بزرگي در منطقه شد. تحولاتي که همچنان ادامه دارد. انقلاب اسلامي ايران آخرين انقلابي است که در دنيا رخ داده و بعد از آن هيچ انقلابي با اين وسعت و اهميت نداريم. پيش از انقلاب اسلامي، انقلاب مشروطه هم تحولات بزرگي در ايران و منطقه ايجاد کرد، ولي استبداد ريشه کن نشد و بعد ازمدتي با کودتاي رضاخان بار ديگر استبداد رضاشاهي بر کشور مستولي شد.»
مشاور رئيس قوه قضائيه همچنين اظهارداشت: «امام خميني (ره) مرجع تقليد بود و مورد اعتماد علما و روحانيون قرار گرفت. هيچ کس غير از امام خميني نمي توانست اين نقش را ايفا کند. اعلاميه هايي که امثال مرحوم آقاي گلپايگاني به حمايت از امام و انقلاب دادند، دليلي بر اين امر است. اين از ويژگي هاي ممتاز امام خميني (ره) بود. تنها فردي مثل او بود که مي توانست اين جايگاه را پيدا کند. اين جايگاه را مرحوم طالقاني و حتي بهشتي و مرحوم کاشاني هم که يک رهبري ديني بودند ، نمي توانستند پيدا کنند. چرا که آنها به هر حال در جايگاه مرجعيت ديني نبودند. هرکدام در حد محدودي مي توانستند مردم را جذب کنند.»
وزير سابق اطلاعات اضافه کرد: «انقلاب اسلامي بدون اتکاي به هيچ حزب و گروهي پيروز شد. همه  جريان هاي سياسي مشارکت داشتند، اما سهم گروه ها و جريان هاي سياسي به اندازه خودشان بود. نمي توانستند شرکت نکنند. اگر چنان چه يک جريان سياسي شرکت نمي کرد از صحنه سياسي حذف مي شد. وقتي انقلاب اسلامي پيروز شد تقريبا همه رهبران گروه هاي سياسي زندان بودند و هيچ وقت هم باور نمي کردند انقلاب اسلامي به پيروزي برسد. بسياري از اعضا و رهبران گروه هاي سياسي يا متواري و خارج از کشور بودند يا در زندان به سر مي بردند و مخفي شده بودند. باور نمي کردند انقلاب اسلامي به پيروزي برسد. آن چنان ياس آنها را فرا گرفته بود که مطمئن بودند شاه شکست نمي خورد.»


 مقدمه و اهداف  

هدف اين مطالعه آن است که از ارزيابي هاي تصنعي يا شخصي گام را فراتر نهد و فهرستي ارائه کند که بيشتر از آن که قياسي باشد، استقرايي و تا حد ممکن قابل اعمال عيني است. بنابراين هدف آن است که با استنباط از قواعد و معيارهاي موجود و با تمرکز خاص بر رويه کشورها، از جمله تطبيق گزينشي و توضيحي قوانين و رويه هاي انتخاباتي اخير، نشان داده شود که حقوق بين الملل در اين زمينه متضمن چه حقوق و تکاليفي است؟
به علا وه تجربيات تعدادي از هيات هاي ناظر و معاضد فني که در کشورهاي در حال گذار به دموکراسي مبتني بر راي مردم حضور داشته اند، مورد ملا حظه قرار گرفته است; از جمله، فعاليت هاي جديدي که سازمان ملل متحد اکنون از طريق واحد معاضدت انتخاباتي جديدالتاسيس (1992) پي گيري مي کند. اثر اين فعاليت هاي بالقوه هنجارآفرين همچنين در پرتو ادعاها و نگراني هاي راجع به حاکميت دولت ها در بستر بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد، مورد بررسي قرار گرفته است.
پرسش نهايي اين است که آيا از افق ديد حقوق بين الملل، وفاقي عام راجع به اين معيارهاي عمومي وجود دارد يا خير و متغيرها و عدول از اين معيارها تا چه اندازه قابل توجه اند؟
مزيت رويکردي بين المللي که از تجربه اي تطبيقي بهره مي گيرد در قابليت يکسان سازي متغيرها در اوضاع و احوال تاريخي و فرهنگي گوناگون و در سازگار ساختن روش هاي مختلفي که مردم برمي گزينند، نهفته است. در همين حال، چارچوب قواعد اساسي حقوق بين الملل خود مبين برخي اصول راهبردي است که بر اساس آنها مي توان به عنوان مثال اعتبار قانونگذاري و عملکرد ملي را از لحاظ تاثير آنها در اجراي موثر تعهدات بين المللي مورد ارزيابي قرار داد.
آن چه اغلب فراموش مي گردد، جواني تعداد کثيري از مصاديق حقوق انتخاباتي است. حق مشارکت و راي گيري همگاني- که در عمل به ندرت فراگير و همگاني است- دستاورد قرن بيستم است. به عنوان نمونه، در بريتانيا اغلب مردان بالا ي 21 سال تنها با «قانون نمايندگي مردم» مصوب سال 1918 حق راي کسب کردند در حالي که به موازات آنها زنان بالا ي 30 سال که از حقوق انتخاباتي يکساني با مردان برخوردار نبودند در سال 1928 به کسب چنين حقوقي نايل گشتند; علا وه بر اين در سوئيس زنان بسياري براي برخورداري از  حق راي تا سال 1991 منتظر ماندند. موضوعي ديگر که اخيرا کابرد جهاني و همگاني پيدا کرده، راي گيري مخفي است. در سال 1948 اعلا ميه جهاني حقوق بشر «معادل آيين هاي راي گيري آزاد» را براي راي گيري مخفي مدنظر داشت; عبارتي که در ماده 25 ميثاق 1966 حقوق مدني و سياسي يافت نمي شود. به همين ترتيب تاکيد در مورد ثبت نام راي  دهندگان و ممنوعيت تقسيم غيرعادلا نه حوزه هاي انتخاباتي» (Gerrymanbering) در بسياري از دموکراسي هاي مستقر از جمله در ايرلند شمالي و جنوب ايالات متحده به تازگي پذيرفته شده است.
با اين حال تغييرات به سرعت رخ مي دهند. در سال 1989 براي اولين بار يک دولت انقلا بي که بعد از مبارزه مسلحانه فرسايشي به قدرت دست يافته بود، داوطلبانه قدرت را تحت نظارت بين المللي به جبهه پيروز انتخابات واگذار نمود. در مناطق ديگر، روند دموکراسي سرعت و شدت يافته است. هر چند که ممکن است براي جلب اعتماد مردم به نهادهاي جديد مقداري زمان لا زم باشد.


 زاويه 
نويسنده : علي كاشي