نسخه شماره 3352 - 1392/09/10 -


مسائل راهبردي ما در جهان امروز


 مسائل راهبردي ما در جهان امروز 
نويسنده : منصور فرزامي

شرايط جهاني و منطقه‌اي و داخلي و اقتضاي فضاي جامعه ما چنين ايجاب کرد که تيم کارآمد، متبحر به راز و رمز ديپلماسي و چانه زني‌هاي سياسي با درايت مثال زدني و با استفاده از حمايت و صلاحديد تمامي ظرفيت‌هاي موثر نظام، در مذاکرات هسته‌اي با 1+5 به توفيق الهي موفق شود و زمينه اميد و نشاط را در جامعه فراهم کند. اين کياست و سياست دولت و مجموعه دستگاه سياستگذاري کشور که حمايت موثر رهبري را بدرقه راه داشت، حقايقي را به اثبات رساند و مسير آينده ما را به تجارب گذشته مشخص کرد به اينکه :

1- گزينش مسئولاني متخصص، مجرب و متعهد نسبت به اصول انقلاب و کيان کشور، جواب مي‌دهد و ما را از سوء مديريت‌ها و آمارسازي‌هاي توجيه گرانه و ويرانگر و احساسي، آن هم در جهان مبتني بر طبقه بندي علوم و تخصص‌هاي موجه، برحذر مي‌دارد.

2- اميد به فردايي بهتر، نشاط و همراهي مردم با نظام، بنيان مرصوصي است که تحت هيچ شرايطي نبايد از آن غافل شد بلکه بايد با استفاده از اين فضاي پرشور، زمينه اعتلاي کشور را فراهم ساخت.

3- جلب اعتماد مردم منطقه و متقاعد ساختن افکار عمومي جهان به اينکه ما هرگز اهل جنگ و چالش و ساختن سلاح‌هاي غيرمتعارف و تحقيقات و يافته‌هاي نامشروع و ممنوع نيستيم، به ايران اسلامي، اعتبار مي‌بخشد و آينده کشور را اميدبخش خواهد کرد و تضميني براي فردايي بهتر خواهد بود.

4- توسعه و بهبود روابط با همسايگان هم کيش‌مان اصلي مهم و عبرت آموز است تا نگذاريم که دستشان در دست دشمنان مشترک عقايدمان باشد.

5- عمل در چارچوب قوانين و مقررات و عرف بين‌المللي با زبان حقوقي، فرهنگ نجيبانه و تمدن درخشان ما را در عرصه جهاني نمايان خواهد نمود و موجب مي‌شود تا در منظر جهاني جاي ما با متجاوزان خشن عوض نشود و ما را متحمل هزينه‌هاي سنگين نکند.

6- نگارنده براي چندين بار متذکر مي‌شود که در اين شرايط تازه و فضاي اعتماد، مي‌توانيم و بايد از سرمايه‌هاي عظيم انساني و علمي و مادي و معنوي ايرانيان خارج از کشور که بر خلاف برخي نگرش‌ها ايران عزيز را به شيفتگي دوست مي‌دارند و حتي در چانه زني‌هاي سياسي تاثير بسيار دارند استفاده کنيم و توانمندي‌هاي مثال زدني آنان را براي پيشرفت همه جانبه کشور، در اختيار بگيريم.

7- سودبردن از رقابت‌هاي ميان دولت‌هاي بزرگ، نشان دهنده موقع شناسي اهل سياست و تدبير کشورداري است؛ از اين نکته غافل نباشيم.

8- سوابق درخشان ديرين، سرمايه‌هاي عظيم علمي ايران در عرصه‌هاي تاثيرگذار جهاني، زيرساختهاي معنوي بارزي است که مي‌توانيم با تدبير و سياست و عملکرد سنجيده، منزلت گذشته خود را در جهان احيا کنيم تا در گردونه سياست بين‌المللي امروز، نقش بسزايي داشته باشيم.

9- بايد به بهره‌گيري درست از تمامي توانمندي‌ها، در زمينه‌هاي مختلف به خودکفايي برسيم تا دنيا به ما زور نگويد.

10- احساسات تند و به دور از تعقل مي‌تواند ما را مثل سابق، گرفتار دامي کند که خواسته دشمن است با اين تندمزاجي‌ها همراهي نکنيم.

11- بايد تجربه کرده باشيم که افکار عمومي دنيا به زبان منطق احترام مي‌گذارد و به نهادهاي قانوني، علي رغم تصور ما، پايبند است. نماي اين حقيقت را در بيان و تدبير روحاني در جهان ديديم. پس نبايد از مسووليتي قانوني و حقوقمند که مورد توجه جهاني است، شانه خالي کنيم.

12- بايد دانسته باشيم که روابط بين‌المللي، عرصه امتياز دادن و امتياز گرفتن و در يک کلام مذاکرات برد – برد است و هيچ ملتي را هم از آن، گزيري نيست.

13- هنوز هم در محاکم حقوقي جهان، ذهنهاي منصف و بيداري هست که مي‌توانيم مستند و مستدل و با زبان منطق، حقوق از کف رفته و مورد تجاوز و تعدي واقع شده خود را استيفا کنيم.

14- تجربه اخير به ما نشان مي‌دهد که براي موفقيت در مسائل راهبردي، همقدمي و تاييد مقامات ارشد نظام از امهات است.

15- جامعه ما « ظريف »‌ها را کم ندارد، مهم، کشف و اعتماد به آنهاست نه خانه‌نشين کردن و بدنام ساختن. اين‌ها مي‌توانند با انگشت تدبير، گره‌هاي به ظاهر ناگشودني را به آساني باز کنند.

16- در راه رسيدن به اهداف عالي نظام، تحمل صداهاي مخالف، سعه صدر مي‌خواهد نه عناد و نه دافعه، تعامل درون مرزي تجربه و مقدمه اي براي تعامل برون مرزي است.

17- اين حقيقت را بايد منتقدان توافق هسته اي بپذيرند که در چنين شرايطي که در موضع برابر با غرب نيستيم، عقل سليم حکم مي‌کند که جهت پرهيز از پيامدهاي ناگوار آتي تحمل هزينه سنگين‌تر، توافق هسته‌اي ما با 1+5، امر مغتنمي است.