نسخه شماره 2738 - 1390/07/03 -


جنگ هشت ساله و غرامت فراموش شده


 جنگ هشت ساله و غرامت فراموش شده 
نويسنده : حميدرضا شکوهي

هفته آغازين مهرماه يادآور آغاز جنگ تحميلي عراق بر ضد ايران است; جنگي که هشت سال به طول انجاميد و اگرچه سرانجام با شکست عراق همراه شد اما به دليل حجم گسترده ويراني ها که حاصل طولا ني بودن جنگ بود، زيانهاي فراواني به کشور ما وارد ساخت. البته مهر تاييد سازمان ملل بر مقصر بودن عراق، اميدهايي براي دريافت غرامت جنگي از اين کشور ايجاد کرد تا با بهره گيري از آن، غبار جنگ را از چهره شهرها بزداييم اما عليرغم آنکه بيش از دو دهه از پايان جنگ سپري شده، هنوز حتي يک دلا ر غرامت جنگي از عراق دريافت نشده است. تاسفآور آن است که حمله صدام به کويت پس از پايان جنگ با ايران، منجر به پرداخت غرامت جنگي از طرف دولت فعلي عراق به دولت کويت شده اما حمله  صدام به ايران که دهها برابر خسارت بيشتر و ضررهاي مادي و معنوي بزرگتري به همراه داشته، بدون مجازات مهاجمان، اندک اندک از يادها فراموش مي شود و هيچ غرامتي به ايران پرداخت نشده است. جالب اينجاست که برخي دولتمردان در کشور ما از تشکيل کميته اخذ غرامت از قدرتهاي بين المللي در جنگ جهاني دوم که سالها از پايان آن سپري شده سخن مي گويند اما در مورد جنگي که تنها 20 سال از پايان آن مي گذرد هيچ گونه اقدامي انجام نمي دهند و با وجود آنکه تجاوزگري رژيم عراق در اين جنگ کاملا  آشکار است و براساس اسناد سازمان ملل، هيچ شک و شبهه اي در مورد آن وجود ندارد، دولتمردان کشور ما پيگيري خاصي در اين زمينه انجام نداده اند.
انفعال دولت و دستگاه ديپلماسي در بحث اخذ غرامت جنگي از عراق باعث شده که برخي عناصر دردولت و حتي پارلمان عراق که اغلب از حاميان غرب و بازماندگان حزب بعث هستند، سخناني وارونه بر زبان  بياورند و نه تنها درخواست  لغو پرداخت غرامت به ايران را مطرح کنند بلکه حتي مدعي دريافت غرامت از ايران شوند که در نوع خود اگرچه عجيب است، اما نشانه اي روشن  از پيامدهاي  ديپلماسي ضعيف  ايران در اين مقوله است. به هر حال امسال  نيز هفته دفاع مقدس با گراميداشت هاي تکراري سپري مي شود، غافل از اين که هنوز با گذشت 22 سال از پايان جنگ، اگر به  آبادان و خرمشهر  و ساير شهرهاي جنوب و غرب کشور که در دوران جنگ تحميلي زير باران حملا ت دشمن قرار داشتند  سري بزنيد، حتما با بخشي از آثار جنگ در قالب  ويراني هاي باقيمانده از آن که در منظر عموم مردم قرار دارد برخورد مي کنيد; ويراني هايي که از بين بردن آنها در گرو دريافت غرامت از عراق است. اما ما همچنان در دريافت غرامت از عراق ناتوان هستيم و نفت و پول نفت عراق  به عنوان غرامت به کويت مي رود. هر چند که ديگر چندان اميدي نيست که مسوولا ن براي دريافت غرامت از عراق ، قدم جدي تري بردارند، چرا که همه ساله به مناسبت هاي مختلف در اين مورد گفته و نوشته مي شود اما تاکنون هيچ تاثيري نداشته است. غرض، تنها يادآوري است.