نسخه شماره 2633 - 1390/02/24 -


فقدان نظام مطلوب ارتباطات و زيرساخت هاي ارتباطي


 فقدان نظام مطلوب ارتباطات و زيرساخت هاي ارتباطي 
نويسنده : ميرزا بابا مطهري نژاد

در آستانه روز جهاني جامعه اطلا عاتي و ارتباطاتي ، نه وعده زيرساخت هاي ارتباطاتي تحقق يافت و نه نظام مطلوب ارتباطات شکل گرفت!
روز 17 ماه مي(27ارديبهشت) سالگرد امضاي کنوانسيون تلگراف بين المللي و سالروز تاسيس اتحاديه جهاني ارتباطات مخابراتي است که قديم ها «روز جهاني  مخابرات»اش مي ناميدند و از سال 2005 در نخستين نشست سران در اجلا س جامعه اطلا عاتي تونس نام آن را به «روز جهاني جامعه اطلا عاتي و ارتباطاتي» تغيير دادند. امسال در صدوچهل و ششمين سالگرد تاسيس اتحاديه جهاني ارتباطات مخابراتي(ITV) هستيم و دکتر حمدون توره دبير کل اين اتحاديه در پيامي به مناسبت اين روز که در رسانه هاي نوشتاري و صوتي و تصويري ما انعکاسي نيافت، به تلفن ثابت و به تلفن موبايل نپرداخت، بلکه به باند پهن پيشرفته ديجيتال و در دسترس قرار گرفتن شبکه هاي اطلا ع رساني در عمق روستاها تکيه کرد.اين در حالي است که قبلا  اين اتحاديه سرعت زير 128 کيلوبايت برثانيه را براي اينترنت، اتصال ندانست و به همين علت ضريب نفوذ اينترنت در ايران درآمار جهاني کاهش شديد يافت، زيرا بيش از 80 درصد ارتباطات اينترنتي  ما بين 64 تا 128 است. وزارت ارتباطات و فناوري اطلا عات وعده افزايش پهناي باند و سرعت اينترنت را سالهاست که مي دهد و اخيرا هم وزير  اين وزارت خانه وعده  ده برابر شدن  سرعت اينترنت را داده است، اما با کدام زير ساخت؟ و با کدام  نظام ارتباطات؟  چند روز  پيش رسانه ها خبر دادند که «فناوري»  يعني نيست آوري و توصيه  کردند که «فنآوري»  بنويسيم. ظاهرا همان «فناوري» در مورد اينترنت  در ايران وجه تسميه  عيني تري دارد. لا زمه  دستيابي  به يک سيستم  ارتباطي  صحيح آگاهي از عناصر ارتباطي  موجود در کشور است، اکنون چهار  عنصر اساسي  ارتباطات، وزارت ارتباطات  و فناوري اطلا عات،  صدا و سيما، مطبوعات و شرکت هاي ويژه رايانه ها و واسطه هاي ارتباطات اينترنتي (ISP) هستند. فعلا   تحليل  و تفسير در باب  صدا و سيما و مطبوعات را وا مي گذاريم  تا زماني ديگر  و به دو عنصر  ديگر يعني  وزارت  ارتباطات  و فناوري اطلا عات و ISPها به مناسبت  روز جهاني جامعه اطلا عاتي نظري مي افکنيم، گرچه نبايد  فراموش  کرد که تبعيت  از يک الگوي مطلوب  توسعه رسانه اي  يا دقيق تر، الگوي مطلوب  اطلا عات و ارتباطات تنها با  ساماندهي عناصر چهارگانه  فوق بايد  تنظيم  شود تا اين عناصر به سيستمي  براي حذف  يکديگر  تبديل نشوند و به عنوان  مکمل  يکديگر به کار گرفته شوند. کاش مجلس شوراي اسلا مي  به ادغام سازمان هاي متولي  اين عناصر هم فکر مي کرد  و در برنامه پنجم قرار مي داد. در چنين شرايطي ضمن آنکه کشور از نظام مطلوب ارتباطات و اطلا عات که يک ضرورت براي توسعه جامعه است رنج مي برد و مراکز آموزشي ارتباطات از جمله دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه علا مه طباطبائي، دانشگاه آزاد اسلا مي، مرکز آموزش و گسترش رسانه ها، دانشکده  صداوسيما، دانشکده مخابرات، دانشگاه امام صادق و چند مرکز کوچک و پراکنده ديگر ارتباطات تخصصي که تامين کننده آموزش نظام مطلوب ارتباطات هستند، حجم آموزشي ارتباطي آنها با حجم نياز جامعه تناسب ندارد و...
 اين مراکز بايد، هم گسترش يابند و هم محتواي متناسب روز را پيدا کنند، اما بزرگترين مشکل، فقدان شبکه ارتباطي براي ارايه پهناي باند مناسب به مراکز آموزشي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و تجاري است. اين در حالي است که دبير کل اتحاديه جهاني مخابراتي در پيام امسال خود از کشورهاي عضو خواسته پهناي باند وسيع ديجيتالي را به روستاها گسترش دهند و بهره برداري از پتانسيل کامل فناوري اطلا عاتي و ارتباطي (ICT) را جشن گيرند!  دکتر حمدون توره در بخشي از پيام سال 2011  خود چنين آورده است:
«... هدف اصلي اين است که از طريق ايجاد امکان دسترسي به پهن باند پيشرفته اي که به منظور ايجاد شاهراه هاي اطلا عاتي و ارتباطي به وجود آمده اند، توزيع محتواي اطلا عات گسترش يابد. اين شاهراههاي اطلا عاتي و ارتباطي شبکه هائي هستند که به وسيله دستيابي به اهداف و آرمانهاي توسعه اي را در خدمت جوامع روستايي و مراکز شهري قرار مي دهند.نقش رهبري اتحاديه جهاني (ITV) در کميسيون پهن باند توسعه ديجيتال، گسترش حوزه دسترسي به اين فناوري خويش است تا به اين ترتيب جامعه اطلا عات مبتني بر دانش در دسترس همه جهانيان به گونه اي بنيادين ايجاد شود. از شما (اعضاي ITV) درخواست مي کنم که امسال روز جهاني جامعه اطلا عاتي و ارتباطاتي دور برد را با تمرکز بر ارتباط افراد در سراسر جهان و بهره برداري از پتانسيل هاي کامل فناوري هاي اطلا عاتي و ارتباطي جشن بگيريد تا همه ما بتوانيم از زندگي پربارتر، امن تر و از همه جهت بهتر به ويژه در مناطق روستايي  برخوردار شويم.» به مناسبت اين روز نهادهاي سياستگذار و ناظر و قانون گذار کشور و سازمانهاي مردم نهاد مرتبط مثل انجمن جامعه اطلا عاتي ايران، وزارت ارتباطات و فناوري اطلا عات را به نقد جدي بنشينند که غفلت يعني قرن ها عقب افتادن.