نسخه شماره 2478 - 1389/07/26 -


13 هزار و 142 ميليون دلا ر، موجودي حساب ذخيره ارزي در پايان سال87

براساس اعلا م رئيس مرکز آمار:
826 هزار تومان متوسط هزينه ماهانه خانوار


کاهش سهم ايران از صادرات جهاني


ايزوايکو جانشين خاتم الانبيا در پارس جنوبي


نگراني بخش خصوصي در آستانه اجراي هدفمندسازي يارانه هادولت غافلگير نکند


دولت الکترونيک و مهندسي مجدد معماري دولت


برگشت به 18هزار


اخبار کوتاه


 13 هزار و 142 ميليون دلا ر، موجودي حساب ذخيره ارزي در پايان سال87 

موجودي حساب ذخيره ارزي در پايان سال1387 معادل 13 هزار و 142 ميليون دلار اعلام شد. به گزارش ايسنا، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در گزارشي از وضعيت حساب ذخيره  ارزي اعلام کرد: موجودي نقدي اين حساب در پايان سال گذشته 13 ميليارد و 142 ميليون دلار بوده است، در حالي که اين رقم در پايان سال 1386 معادل 23 ميليارد و 175 ميليون دلار ثبت شده بود. همچنين اين ارقام در سال 1385 معادل 9 ميليارد و 554 ميليون دلار، در سال 1384 معادل 10 ميليارد و 685 ميليون دلار و در سال 1383 معادل 9 ميليارد و 477 ميليون دلار بوده است. گفتني است، حساب ذخيره ارزي به دو بخش واريزي به حساب و برداشت از حساب تقسيم مي شود واريزي به حساب شامل مازاد درآمد نفت، سود متعلق به موجودي حساب و بازدريافت اعتبارات ارزي داخلي (اصل و سود) است. ترکيب برداشت از حساب نيز شامل دو بخش اصلي برداشت جهت اعطاي تسهيلات و تکاليف بودجه اي دولت است. واريزي به حساب در سال 1387 با رشد حدود 4 درصد به 40 ميليارد و 709 ميليون دلار رسيد که نسبت به رشد 79/3 درصدي سال قبل کاهش قابل توجهي داشته است. اين کاهش از کاهش قيمت نفت و درآمدهاي نفتي ناشي شده است. همچنين به دليل افزايش قيمت نفت از سال 1383 تا 1386 شاهد رشد مازاد درآمد ارزي بوده ايم، اما از نيمه دوم سال 1387 با کاهش قيمت نفت رشد مازاد درآمد نفت نيز کاهش يافت. به طوري که در اين سال رشد آن حدود 3 درصد بود که نسبت به رشد سال 1386 بالغ بر76/6 واحد در سطح کاهش نشان مي دهد. در مقايسه، برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال 1387 با رشد 63/9 درصد به ميزان 45 ميليارد و 924 ميليون دلار افزايش يافته که نسبت به سال قبل حدود 43/5 درصد رشد کرده است.


 براساس اعلا م رئيس مرکز آمار:
  826 هزار تومان متوسط هزينه ماهانه خانوار 

متوسط هزينه زندگي يک خانواده  4 نفري در جوامع شهري کشور با رشد نسبت به سال 87 به بيش از 825 هزار تومان در سال گذشته رسيد.
به گزارش خبرگزاري مهر، عادل آذر رئيس مرکز آمار ايران با بيان مطلب فوق به تشريح وضعيت جمعيتي و آمارهاي مربوط به اين مرکز پرداخت.
رئيس مرکز آمار ايران با بيان اينکه از 8 تا 27 آبان ماه امسال سرشماري آزمايشي عمومي نفوس و مسکن در استانهاي تهران، آذربايجان شرقي، بوشهر، کرمان و کرمانشاه انجام خواهد شد، افزود: سرشماري تهران در 22 منطقه انجام خواهد شد و 200 خانوار براي اين آزمايش به صورت تصادفي انتخاب مي شوند. 30 هزار خانوار در اين طرح آزمايشي شرکت داده مي شوند و 261 نفر نيروي متخصص و آمارگير ماهر کشور انجام اين کار را برعهده دارند.
آذر با تاکيد بر اينکه در سرشماري سال 90 هيچ فردي بدون شماره ملي در طرح گنجانده نخواهد شد، افزود: به عبارت ديگر، بيش از 99.9 درصد افراد بر اساس شماره يکتاي ملي در طرح محاسبه مي شوند.
رئيس مرکز آمار ايران تعداد جمعيت کشور در سال 89 را 74 ميليون و 733 هزار نفر برآورد کرد و افزود: اين در حالي است که تعداد جمعيت کشور در سرشماري سال 85 بالغ بر 70 ميليون و 495 هزار نفر بوده است; بنابراين طي 5 سال گذشته با رشد 4 ميليون نفري در جمعيت کشور مواجه هستيم.
وي با بيان اينکه جمعيت کشور از سال 85 تاکنون 1/47 درصد رشد داشته است، گفت: تعداد شهرستان هاي کشور بر اساس تقسيمات جغرافيايي در آبان ماه سال 85 بالغ بر 336 شهرستان بوده که در شهريور 89 به 384 شهرستان افزايش يافته است يعني طي چهار سال اخير 48 شهرستان جديد افزوده شده است.
رئيس مرکز آمار ايران طرح هزينه- درآمد را از طرحهاي مهم مرکز آمار که به دو بخش هزينه درآمد شهري و روستايي تقسيم مي شود، عنوان کرد و افزود: براساس آخرين آمارها که مربوط به سال 88 است، متوسط کل هزينه يک خانوار شهري 3/9 نفري، 99 ميليون و 191 هزار ريال براي يکسال (ماهانه 8 ميليون و 266 هزار ريال) است که اين رقم نسبت به سال 87 با رشد 5/3 درصدي مواجه شده است.
آذر ادامه داد: بر اساس آمارها، 90 درصد خانوارهاي شهري داراي گاز لوله کشي، 86 درصد داراي تلفن همراه  (بيش از متوسط کشورهاي در حال توسعه ) و 36 درصد داراي اتومبيل شخصي هستند.
وي متوسط درآمد خانوار شهري در سال 88 را 93 ميليون و 603 هزار ريال (ماهانه بيش از 7 ميليون و 800 هزار ريال) عنوان کرد و افزود: اين رقم نسبت به سال 87  رشد 6/1درصد داشته است.
رئيس مرکز آمار ايران متوسط هزينه يک خانوار روستايي در سال 88 را 59 ميليون و 264 هزار ريال با رشد 9/8 درصد نسبت به سال 87 عنوان کرد و افزود: متوسط درآمد يک خانوار روستايي نيز 52 ميليون و 437 هزار ريال بوده که نسبت به سال 87 حدود 8/3 درصد رشد داشته است که نشان مي دهد هزينه و درآمد خانوارهاي روستايي در سال 88 نسبت به سال قبل از آن بالا رفته است.
آذر ادامه داد: بر اساس اين آمارها، 35 درصد خانوارهاي روستايي داراي گاز لوله کشي، 65 درصد داراي تلفن همراه و 15 درصد داراي اتومبيل شخصي هستند.
وي ادامه داد: قانون مرکز آمار ايران را مرجع اصلي اعلا م آمار رسمي اعلا م کرده است که از جمله اين آمارها نرخ بيکاري است که اين مرکز براساس چارچوب ها، فرمول ها و روش هايي اين نرخ را استخراج مي کند. اين نرخ براساس استانداردهاي بين المللي به ويژه استاندارد ILO است در عين حال از زماني که مرکز آمار نرخ بيکاري را محاسبه مي کند براساس همين فرمول عمل مي نمايد.
رئيس مرکز آمار ايران خاطر نشان کرد: به دليل اين که تعاريف و استانداردهاي مرکز آمار براي محاسبه نرخ بيکاري بين المللي و کاملا  تخصصي و علمي است بنابراين دفاع ما از اين نرخ نيز عملي وتخصصي است. در عين حال بايد به آمارهاي رسمي کشور و اعلا م اين آمارها اتکا کرد و نسبت به آن اعتماد عمومي وجود داشته باشد.
آذر در مورد اختلافات آماري مرکز آمار ايران و بانک مرکزي در مورد پروانه هاي ساختماني صادر شده گفت: بخشي از اختلافات آماري ممکن است ناشي از روش محاسبه آمار باشد.


 کاهش سهم ايران از صادرات جهاني 

اکونوميست با کاهش پيش بيني قبلي خود اعلام کرد که سهم ايران از صادرات جهاني در سال جاري 0/53 درصد خواهد بود.  به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اقتصادي اکونوميست در گزارش ماه سپتامبر 2010 خود اعلام کرد که سهم ايران از صادرات جهاني که در سال گذشته 0/53درصد بود در سال جاري نيز تغييري نداشته و در همان سطح 0/53 درصد باقي خواهد ماند.  انتظار مي رود با توجه به پيش بيني ها درخصوص نوسانات ارزش صادرات ايران، سهم کشور از صادرات جهاني نيز روند نوساني را شاهد باشد به طوري که اين سهم در سال آينده برابر با 0/52 درصد خواهد بود و طي سال 1391 سهم ايران از صادرات جهاني دوباره اندکي کاهش يافته و به 0/49 درصد مي رسد.  بر اساس اين گزارش در سال 1392 صادرات ايران 0/45 درصد از مجموع صادرات جهاني را شامل خواهد شد که اين شاخص در سال 1393 به 0/41 درصد کاهش خواهد يافت.  اين در حالي است که واحد اطلاعات اکونوميست در گزارش خود از افزايش 10/7 ميليارد دلاري صادرات ايران در سال جاري خبر داده است. اکونوميست در اين گزارش صادرات ايران در سال گذشته را 67 ميليارد و 400 ميليون دلار برآورد و پيش بيني کرد که اين شاخص در سال جاري با 10 ميليارد و 700 ميليون دلار افزايش به 78 ميليارد و 100 ميليون دلار برسد. اين رقم در حالي ثبت مي شود که در سال گذشته ارزش صادرات کشور شاهد کاهش بسيار زيادي بود و از 100 ميليارد و 600 ميليون دلار در سال 87 به 67 ميليارد و 400 ميليون دلار رسيد.  به اعتقاد تحليلگران اکونوميست، در سال هاي آتي رشد صادرات کشور روند نوساني خواهد داشت، به طوري که براي اين شاخص در سال 1390 رقم 80 ميليارد دلار ثبت خواهد شد. با افزايش سه ميليارد و 100 ميليون دلاري نسبت به سال 1390 ارزش صادرات ايران در سال 1391 معادل 83 ميليارد و 100 ميليون دلار خواهد بود که با کاهش در سال 1392 براي اين شاخص رقم 81 ميليارد و 600 ميليون دلار ثبت خواهد شد.


 ايزوايکو جانشين خاتم الانبيا در پارس جنوبي  

گروه اقتصاد: مدير عامل شرکت تاسيسات دريايي از مذاکره با شرکت آرامکوي عربستان براي اجراي پروژه مشترک نفتي در خليج فارس خبر داد و گفت: ايزوايکو جايگزين قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا در فاز 15 و 16 پارس جنوبي شده است.  به گزارش مردم سالا ري، علي طاهري مطلق روز گذشته در نشست خبري با بيان اينکه هم اکنون اجراي پروژه هاي صنايع نفت و گاز در بخش فراساحلي به مرحله خودکفايي رسيده ايم، گفت: در حال حاضر شرکت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران تنها مجموعه متخصص در اجراي پروژه هاي دريايي در سطح منطقه خليج فارس است.
وي با اشاره به وجود 55 درصد ذخاير نفتي جهان در آبهاي خليج فارس و 40 درصد ذخاير گازي جهان در ميدان پارس جنوبي، تصريح کرد: وجود اين ذخاير هيدروکربوري پتانسيل قابل توجهي براي اجراي پروژه هاي مختلف فراساحلي فراهم کرده است. مديرعامل شرکت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي با اشاره به آغاز عمليات اجرايي توسعه فازهاي باقيمانده پارس جنوبي در 35 ماه، اظهار داشت: هر روز تاخير در پارس جنوبي منجر به عدم النفع هشت ميليون دلاري در اين حوزه گازي مي شود. وي در ادامه با بيان اينکه با تصميماتي که گرفته شد کشتي سازي خليج فارس (ايزوايکو) جانشين قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا در طرح توسعه فاز 15 و 16 پارس جنوبي شده است، بيان کرد: خروج قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا مشکلي در ادامه روند توسعه اين پروژه مشترک گازي به وجود نمي آورد.  طاهري با تاکيد بر اينکه در حال حاضر تمامي کالا و تجهيزات اين 2 فاز پارس جنوبي تامين شده است، بيان کرد: همچنين اخيرا قرارداد چهار فاز پارس جنوبي تعديل شده است.  وي در ادامه با اعلام اينکه هم اکنون تاسيسات دريايي بزرگترين ناوگان حفاري دريايي خليج فارس را در اختيار دارد، اظهار داشت: در شرايط فعلي تعداد 11 دستگاه دکل خشکي و دريايي در ناوگان حفاري اين مجموعه مشغول به کار است.


 نگراني بخش خصوصي در آستانه اجراي هدفمندسازي يارانه هادولت غافلگير نکند 

قانون هدفمندي يارانه ها در حالي در آستانه اجرا قرار گرفته است که بخش خصوصي از سياست غافلگيري همچون اعلام ناگهاني آغاز اصلاح قيمت ها نگران است و از دولت مي خواهد اين بخش را محرم خود بداند و اطلاعات دقيق از اجراي اين قانون  را به آنان ارائه کند.
به گزارش مهر، بنگاه ها و توليدکنندگان در شرايطي مسير ناهموار کنوني را طي مي کنند که دورنماي روشني از آينده خود ندارند و هر لحظه بيم آن دارند که تغيير قيمت حامل هاي انرژي آنها را غافلگير کند و ديگر تواني براي ادامه حيات نداشته باشند. اجراي طرح هدفمند يارانه ها در اين ميان اگرچه آثار و فوايد انکارناپذيري را در تقويت بنيه و توان واحدهاي توليدي به همراه دارد اما با توجه به نبود اطلاع رساني شفاف در اين زمينه، اين واحدها را براي ادامه فعاليت خود متزلزل کرده است و شايد  بسته هاي حمايتي در نظر گرفته شده براي اين واحدها نيز نتواند آنها را نجات دهد. نداشتن اطلاعات کافي از روند تغيير قيمت حامل هاي انرژي و نگراني از اتخاذ تصميمات شبانه و اعلام يکباره آن نه تنها بخش خصوصي را در روند فعاليت فعلي بلاتکليف کرده است بلکه بيم آن مي رود با اعلام ناگهاني زمان آغاز اصلاح قيمت ها، آنها يک باره با شوک منفي مواجه و دچار مشکلات اساسي در روند توليدات خود شوند.برخي کارشناسان و توليدکنندگان مي گويند: فعاليت هر بنگاه اقتصادي بر پايه برنامه ريزي بلند مدت بنا نهاده شده است و هر تغيير يکباره در قيمت نهاده هاي توليد پيش از آن که قيمت نهايي توليدات را متاثر کند، ادامه فعاليت آن بنگاه را به خطر مي اندازد. به گفته آنان، مطمئنا با تغيير يکباره قيمت حامل هاي انرژي به واحدهاي توليدي نه تنها توليد کالاها براي مدتي متوقف خواهد شد بلکه بازار داخلي نيز شوکه شده و آثار زيانبارتر و جبران ناپذيرتري را نسبت به آثار مثبت اجراي اين طرح در پي خواهد داشت. اين توليدکنندگان معتقدند در صورتي که دستگاه هاي سياستگذار در اين زمينه، توليدکنندگان به ويژه توليدکنندگان بخش خصوصي را محرم خود بدانند و علاوه بر استفاده از نظرات اين بخش توليدي ، آنها را در جريان روند تغيير قيمت قرار دهند ، توليدکنندگان نيز با آگاهي کامل از آينده و پيش بيني صحيح موانع، به توليد ادامه خواهند داد. اين در حالي است که هم اکنون واحدهاي توليدي تنها براساس گمانه زني هاي رسانه  اي از زمان آغاز اجراي هدفمندي يارانه ها و قيمتهاي آتي حامل هاي انرژي به برنامه ريزي براي حيات در دوران جديد مي پردازند که اين امر علاوه بر آسيب پذير بودنشان نسبت به ميزان استفاده از حامل هاي انرژي، آنها را به لحاظ عدم اطمينان از آينده آسيب پذيرتر مي کند. محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اظهارداشته است: گران شدن حامل هاي انرژي قبل از مصرف کننده گريبان توليدکننده را مي گيرد; بنابراين بايد هدفمندکردن يارانه ها را با نگاه توليد محور هدايت کرد چرا که اين توليدکننده است که بر سر سفره مصرف کننده کالا مي برد.
وي تاکيد کرده است: سياست غافلگيري کمکي به توفيق در تحقق هدفمند کردن يارانه ها نمي کند بلکه دولت اگر مي خواهد بخش خصوصي را با خود همراه کند بايد با پيش آگهي او را آگاه کرده چرا که اگرتوليد کننده بداند يک ماه ديگر قرار است قيمت حامل هاي انرژي آزاد شود، به طور قطع برنامه ريزي متفاوتي نسبت به اين خواهد داشت که سه ماه ديگر قيمت ها آزاد شود. به هر حال، اميدواريم دولت بخش خصوصي را محرم خود بداند و با درميان گذاشتن آنچه که در قالب هدفمندي يارانه ها با محوريت اصلاح قيمتها قرار است اتفاق بيفتد، زمينه اجراي بهتر اين قانون و تاثيرات مثبت آن بر اقتصاد کشور را فراهم کند.


 دولت الکترونيک و مهندسي مجدد معماري دولت  
نويسنده : عباس محتشمي

شايد امروز ديگر کمتر کسي باشد که قبول نداشته باشد حل مشکلات کلان شهرها به روش سنتي               و بدون استفاده از خدمات الکترونيکي ممکن نبوده و بايستي همانند بسياري از کشورها مي توان به کمک ارائه خدمات به صورت الکترونيکي، اينگونه مشکلات را برطرف کرد. يعني لزوم مهندسي مجدد معماري دولت و به عبارت ساده تر گسترش دولت الکترونيک. البته رتبه کشور عزيزمان ايران از نظر شاخص هاي دولت الکترونيکي در جهان با اينکه از رتبه 108 در سال 2008 به 102 در سال 2010 رسيده; اما همچنان با عنايت به فضاي موجود همچنان نامطلوب است.
به راستي چگونه است که شهروندان برخي کشورها براي دريافت صدها خدمت از منزل خارج نشده و آنگاه يکي از معضلات هر روزه ما بحث ترافيک و تبعات آن است؟ آيا نمي توان براي حل معضلات موجود در بوروکراسي اداري خود از به کارگيري و گسترش دولت الکترونيک به عنوان راه حلي جهت تغييرات در فرآيندهاي دولتي نظير تمرکززدايي، بهبود کارايي و اثربخشي استفاده نمائيم.
در شهر نشيني امروزي، به کارگيري فناوري اطلاعات در بخش هاي مختلف به منظور افزايش بهره وري و ارتقاي سطح خدمات رساني يک امر ضروري بوده و مهم ترين نتيجه اين امر، افزايش رضايت مردم خواهد بود; به شرطي که پياده سازي دولت الکترونيکي به طور صحيح و با موفقيت صورت گيرد. لذا برنامه ريزي دقيق تر براي اين امر مهم که در عصر ديجيتال کنوني اجتناب ناپذير به نظر مي رسد; ضروري است.
در جهان امروز هيچ کسب و کاري و تجارتي بدون نوآوري و خلاقيت نمي تواند پيشرفت کند. چراکه نيازهاي بشر در طول تاريخ هر روز در حال تغيير بوده و نيازهاي اکنون با نيازهاي 20 سال قبل و يا 20 سال بعد کاملا متفاوت است. لذا نياز به ارتباطات، اطلاعات، زندگي اجتماعي و مجازي، نياز به پذيرش ريسک بيش تر، تصميم گيري آگاهانه و ارتقا» علمي از جمله نيازهاي انسان در هزاره سوم بوده و مفاهيمي چون تجارت الکترونيک، بانکداري الکترونيک و... بيش از پيش اهميت يافته است.
يکي از مهمترين فرصتهايي که فناوريهاي نوين پيش روي جوامع قرار داده، امکان مهندسي مجدد معماري دولت مي باشد. استفاده از مهندسي مجدد معماري دولت و ساير امکانات در فرايند حکمراني، موجب پيدايش واقعيتي به نام دولت الکترونيک شده است. امروزه از ديدگاه اکثر کارشناسان، استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود کارايي و اثربخشي، شفافيت اطلاعات و مقايسه پذيري مبادلات اطلاعاتي و پولي در درون دولت، بين دولت و سازمان هاي تابعه آن، بين دولت و شهروندان و بين دولت و بخش خصوصي، دولت الکترونيک اطلاق مي شود. دولت الکترونيکي به معناي اطلاع رساني و خدمات رساني به موقع، دقيق و کارا در تمام ساعات شبانه روز، هفت روز هفته و تمامي روزهاي سال از طريق وسايل ارتباطي گوناگون مانند تلفن و اينترنت است. لذا دولت الکترونيک يا دولت ديجيتالي به استفاده دولت از فن آوري اطلاعات براي جابجايي اطلاعات بين مردم، سازمان ها، بازار و ارکان ديگر دولتي به منظور بهبود بهره وري گفته مي شود. به عبارت ديگر دولت الکترونيک به معناي روش هاي ديجيتالي مختلفي است که دولت به واسطه آن با شهروندان خود ارتباط برقرار مي کند تا از اين طريق باعث ايجاد شرايط دسترسي بيشتر مردم به اطلاعات دولتي، بهبود مشارکت مدني از طريق توانايي بخشي به عموم مردم، کارآمدتر و پاسخگوتر شدن دولت از طريق شفاف تر ساختن فعاليت هاي آن گردد.
در دنياي جديد انتظارات افراد در مورد خدمات و محصولات و نيز نحوه و کيفيت ارائه آن به طور روزافزون در حال تغيير بوده و دولت نيز بايد پاسخگوي اين نيازها و انتظارات باشد. آنان خواهان اين هستند که ساعات کار موسسات دولتي افزايش يابد و هر زمان که خواستند بتوانند کارهاي خود را انجام دهند، در صف ها معطل نشوند، خدمات باکيفيت تري دريافت کنند، خدمات و محصولات ارزان تري به دستشان برسد و مواردي از اين دست که پاسخگوترين شکل دولت براي اين انتظارات در حال حاضر دولت الکترونيک است. (البته مفهومي به نام دورکاري که اين روزها بيشتر شنيده مي شود، مشروط به افزايش سرعت اينترنت در کشور و جبران شکاف ديجيتالي موجود با کشورهاي ديگر، تاحدودي در راستاي دولت الکترونيک مي باشد)
انواع کاربردهاي دولت الکترونيک عبارتند از: تعامل ميان دولت و شهروندان: مهم ترين و گسترده ترين نوع کاربرد دولت الکترونيک، رابطه دولت با شهروندان و بالعکس است. اين رابطه شامل اخذ اطلاعات از سوي شهروندان از سازمان هاي دولتي و ارائه خدماتي از سوي دولت به شهروندان به شيوه الکترونيک است. تعامل ميان سازمان هاي دولتي: در اين نوع رابطه، سازمان هايي که در زمينه هاي مختلف به اطلاعات نياز دارند، مي توانند از طريق شبکه هاي موجود به اين اطلاعات دسترسي يافته و خدمات خود را سريع تر به شهروندان ارائه کنند. تعامل ميان سازمان هاي دولتي و بخش خصوصي: اين نوع رابطه، اولين رابطه اي بود که توسعه پيدا کرد که در اين راستا پرداخت ماليات، اخذ آمار و اطلاعات، ارائه تسهيلات و نحوه اخذ مجوزهاي مختلف محتواي اين نوع تعامل را شکل مي دهد. تعامل ميان دولت و کارمندان دولت: اطلاعات پرسنلي کارکنان، دريافت خدمات پرسنلي و ساير اطلاعات قابل مبادله ميان سازمان هاي دولتي و کارکنان دولت در اين چارچوب قرار مي گيرند. لذا اين چهار نوع کاربرد، ستون +هاي اصلي دولت الکترونيک تلقي شده و در واقع اين ارتباطات است که روح دولت الکترونيک را تشکيل مي دهد.
نخستين گام براي تحقق دولت الکترونيکي ايجاد زيرساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري يکسان است.
بر همين اساس آنچه در تحقق دولت الکترونيک نقش اساسي دارد، استفاده از ابزارهاي متنوع سخت افزاري و نرم افزاري و همچنين قابليت همزماني از سخت افزارهاي مختلف است.  از سوي ديگر بايد در نظر داشت از نظر سخت افزاري نيز باصرفه ترين روش در اين خصوص استفاده از اينترنت (البته با سرعت مطلوب) به عنوان ستون فقرات ارتباطات جهان جديد است. زيرا در غير اين صورت ايجاد ستون فقرات و زيرساخ  هاي ارتباطي، هزينه هاي گزافي طلب مي کند که امروزه هيچ  کشوري چنين رويکرد غيراقتصادي را پيگيري نمي کند.
در پايان بايد گفت با اينکه برنامه هاي متعددي براي پياده سازي  دولت الکترونيک در ايران طي سال هاي گذشته تصويب و اجرا شده; اما مردم هنوز به درستي شاهد اجراي اين طرح در سطح گسترده در کشور نيستند. به اميد روزي که با ايجاد زيرساختارهاي مورد نياز توسط دولت (بخصوص افزايش سرعت اينترنت و همگاني نمودن آن در سطح جامعه) مقوله دولت الکترونيکي و لزوم مهندسي مجدد معماري دولت در تمام زمينه ها اجرايي گردد...


  برگشت به 18هزار  
نويسنده : محمود طهماسبي

بازار روز گذشته  به دنبال روندي که از روز پيش از آن به خود گرفت  بازار مثبتي بود.البته در اين بين ابتداي بازار روز گذشته هيجان زيادي بر بازار حکم فرما نبود و نشانه، آن هم عدم وجود صف ها ي خريد خاص در بازار بود. از ميانه بازار بود که شاهد اوج گيري سهم ها دربازار بوديم و روند سهم ها به سمت درصدهاي مثبت و صف خريد به پيش مي رفتند. نمادهاي بانکي با صف شدن کارآفرين حرکت هجوم خود را آغاز و به دنبال آن بانک پارسيان هم با صف خريد روبه رو شد. ساير نمادهاي بانکي روند مثبتي را  دارا بودند. روز گذشته بالاخره نمادهاي سنگ آهني کمي حرکت مثبت را از خود نشان دادند. چادرملو که گزارش مناسبي را ارائه داد تا 490 تومان به پيش آمد.گل گهر هم با صف خريد به کار خود ادامه مي داد. روز گذشته روز نمادهاي خودرويي بود. ايران خودرو، سايپا، گروه بهمن، گسترش خودرو با صف خريد روبه رو شدند و ساير اين نمادها هم فعلا در بازار به پيش مي روند. در  نمادهاي بيمه اي، بيمه دي با صف خريد همراه شد، و به دنبال آن البرز هم صف خريد را در نماد خود مشاهده مي کرد. در اين گروه بيمه دانا هم چنان در صف فروش غوطه ور است. نمادهاي پالايشگاهي اين روزها روند مثبتي به اندازه بازار ندارند، و کمي با افت قيمت همراه شدند. در نهايت شاخص کل بازار روز گذشته با 138 واحد افزايش يک بار ديگر از مرز 18هزار گذشت و به عدد 18111واحد رسيد. کل حجم معاملات روز گذشته 121 ميليون سهم به ارزش 600ميليارد ريال بوده است.


 اخبار کوتاه 

ارايه خدمات جديد سامانه پرداخت اينترنتي
بانک ملي ايران

گروه اقتصاد:بانک ملي ايران در راستاي گسترش فرهنگ پرداخت غيرحضوري در جامعه ظرفيت درگاه اينترنتي خود را افزايش داد.
به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران، اين بانک از سال 1386 به منظور تسهيل امور بانکي مشتريان و توسعه بانکداري الکترونيک، دو سرويس خريد و ثبت نام اينترنتي را راه اندازي کرده است. براساس اين گزارش، دانشگاه ها جهت ثبت نام اينترنتي دانشجويان، شرکت هاي مسافربري براي فروش بليت، شرکت هاي خودروسازي، اپراتورهاي تلفن همراه، شرکت هاي ارائه خدمات ليزينگ و فروشگاه هاي معتبر جهت فروش محصولا ت خود از جمله مشترياني هستند که امکان استفاده از درگاه پرداخت اينترنتي بانک ملي ايران را دارند که در صورت ايجاد سايت مربوطه در سازمان خود، پس از هماهنگي با اداره امور انفورماتيک بانک ملي ايران مي توانند سرويس مربوطه را ارائه نمايند. در همين راستا بانک ملي ايران ازتمامي سازمان ها، شرکت ها و موسساتي که تمايل به استفاده از درگاه پرداخت اينترنتي اين بانک دارند، دعوت کرد باهماهنگي اداره کل انفورماتيک وخدمات نوين اين بانک درخواست هاي خود را مطرح و از امکانات اين بانک استفاده نمايند.

جلسه هم انديشي مديران روابط عمومي بانک
و شرکت هاي گروه اقتصاد نوين برگزار شد

گروه اقتصاد:نخستين جلسه هم انديشي مديران روابط عمومي و بازاريابي بانک و شرکت هاي گروه اقتصاد نوين با هدف ارتقاي کيفي خدمات مجموعه اقتصادنوين  به مشتريان برگزار شد. به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين، در اين جلسه ضمن تاکيد براهميت ارايه سبد خدمات پولي و مالي به مشتريان اين بانک اعلا م شد براي دستيابي به اين مهم، تمام پتانسيل هاي موجود در هولدينگ اقتصادنوين بيش از پيش مورد استفاده قرار گيرد. با توجه به اينکه در هولدينگ اقتصادنوين مجموعه اي از شرکت هاي ارايه دهنده خدمات پولي و مالي حضور دارند، توجه به پتانسيل هاي اين شرکت ها رضايتمندي مشتريان بانک اقتصادنوين را بيش از پيش فراهم خواهد کرد. در جلسه هم انديشي مديران روابط عمومي و بازاريابي هولدينگ اقتصادنوين علا وه بر غلا معباس افشار رئيس اداره روابط عمومي بانک اقتصاد نوين،مديران روابط عمومي و بازاريابي شرکت هاي شرکت خدمات پشتيباني اقتصادنوين، سرمايه گذاري اقتصادنوين، خدمات ارزي و صرافي اقتصادنوين، ليزينگ اقتصادنوين، خدمات مالي واعتباري راه اقتصاد نوين، بيمه نوين، تامين سرمايه نوين، پرداخت نوين و کارگزاري اقتصاد نوين حضور داشتند.

برگزاري سومين نشست بين المللي نقش گمرک
و تجارت کشورهاي جاده ابريشم در تهران

گروه اقتصاد: سومين نشست بين المللي نقش گمرک در توسعه و تسهيل تجارت بين  کشورهاي مسير جاده ابريشم در 27 و 28 مهرماه در وزارت امورخارجه برگزار مي شود. به گزارش مردم سالا ري، اردشير محمدي رئيس کل گمرک جمهوري اسلا مي ايران با بيان  مطلب فوق به تشريح برنامه هاي اين همايش پرداخت و گفت: در اين همايش که از دو همايش قبلي در کشورهاي آذربايجان و ترکيه گسترده تر برگزار مي شود 16 کشور خارجي  حضور خواهند داشت. وي تعداد خارجيان مهمان اين  همايش را 40 نفر اعلا م کرد و در اين خصوص گفت: برخلا ف وجود تحريم بر ضد ايران، به دليل موقعيت استراتژيک و ژئو پليتيک کشور در مسير جاده  ابريشم توجه خاصي به ايران مي شود که استقبال گسترده از اين همايش نشانگر آن است.