نسخه شماره 2329 - 1389/01/26 -

رئيس آژانس انرژي اتمي در گفت وگو با شبکه خبري سي.بي.اس:
ساخت سلا ح هسته اي برخلا ف مذهب ما است


 رئيس آژانس انرژي اتمي در گفت وگو با شبکه خبري سي.بي.اس:
 ساخت سلا ح هسته اي برخلا ف مذهب ما است 

رييس سازمان انرژي اتمي کشورمان در گفت وگو با خبرنگار شبکه خبري سي. بي. اس گفت: مبادله سوخت بايد در يک زمان صورت گيرد، ما اعلام کرديم که اورانيوم غني شده به ميزان  3/5 درصد به مقدار  1000 کيلو را تحويل داده و در مقابل  100 کيلو اورانيوم غني شده به ميزان  20 درصد را تحويل مي گيريم که مي توان اين اورانيوم را تحت نظارت آژانس به ايران منتقل کرد.
به گزارش ايسنا، متن گفت وگوي علي اکبر صالحي- رييس سازمان انرژي اتمي- با اليزابت پالمر  خبرنگار شبکه خبري سي. بي. اس  بدين شرح است:
دکتر صالحي، چند تاسيسات جديد غني سازي در ايران درحال ساخت است؟
خوب، يک نيروگاه هسته اي در نطنز بود،  که نيمه ساخت است،  يک نيروگاه ديگر درسايت فردو شروع شده است که دو سال طول مي کشد که ما سانتريفيوژهاي خود را نصب کنيم.به دنبال  10 سايت ديگر هستيم اما منظورم در کوتاه مدت نيست بلکه در بلند مدت اين  10 سايت ساخته مي شود.
ما شايد ساخت سايت ديگري را امسال آغاز کنيم که اين موضوع بستگي به تصميم رييس جمهور ايران دارد بنابراين اگر وي بگويد ما ساخت اين نيروگاه را در همين امسال آغاز خواهيم کرد.
 تاسيسات؟
 تاسيسات
پس طراحي ها در اين باره انجام شده است؟
نه، زماني که سايت ديگري آغاز مي کنيم اين موضوع بدان معناست که شامل طراحي و ساخت تاسيسات است که به اطلاعات طرح نياز است که بايد جمع آوري شود، سپس فرمت هاي سايت جديد بايد بررسي شود که چه سانتريفيوژ مناسبي بايد استفاده شود. به همين دليل کارهاي بسياري براي انجام وجود دارد.هم چنين ساخت نيروگاه بايد شروع شود زيرا طراحي تنها محدود به ساخت سايت نيست و مي تواند قسمتي از ساخت تاسيسات آغاز شود و بخش ديگر آن نيز در سال هاي آتي ساخته مي شود چون مدت زماني براي ساخت نيروگاهي مانند نطنز نياز است.
چند سال؟
احتمالا چهار سال.
کمي گيج شدم. رييس جمهور احمدي نژاد اعلام کرده بود که تا پايان ژانويه پنج سايت جديد آغاز به ساخت خواهد کرد. بعد شما اعلام مي کنيد که رييس جمهور گفته است که دو يا دست کم دو نيروگاه امسال ساخته خواهد شد، کدام درست است؟
من براي شما موضوع را روشن خواهم کرد، همه اين گفته ها صحيح است، ما پنج مکان احتمالي در سراسر ايران براي سايت هاي غني سازي مشخص کرديم. ابتدا پنج اما پس از مدتي با تصويب دولت  10 سايت را سازمان انرژي اتمي مورد بررسي قرار داد که دليلي در پشت آن نهفته است که مي توانم در صورت تمايل شما توضيح دهم. پس ما علاوه بر پنج مکان، به دنبال پنج مکان ديگر بوديم. براي انتخاب يک سايت احتمالي بايد برخي معيارها و ضوابط مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين  20 سايت انتخاب شد اما اين موضوع بدين معني نيست که در همه اين سايت ها ساخت تاسيسات شروع خواهد شد. پس بر اساس معيارها و نشانه ها اين سايت ها مورد آزمايش قرار مي گيرد تا در نهايت  10 سايت احتمالي از ميان آن ها انتخاب شود که سپس ممکن است ساخت نيروگاه در يک سايت و يا دو سايت امسال آغاز شود که اين موضوع بستگي به تصميم رييس جمهور دارد.
وقتي شما صحبت از ساخت و تاسيسات مي کنيد يعني در مرحله پاياني طرح قرار داريد؟
تاسيسات اوليه مانند تعيين مکان است يعني منظورم آمادگي کل سايت براي اقدامات تاسيساتي است که کار بسيار زيادي وجود دارد، کاري نمي توان با پروسه طرح انجام داد پس کار براي انتخاب مکان شروع مي شود، اگر مکان انتخابي جاي دورافتاده اي باشد بايد از وجود برق، آب مطمئن شد يعني تمام شرايط زيربنايي بايد در مکان انتخابي محيا باشد.
چه زماني درباره اين دو پروژه به آژانس انرژي اتمي اطلاع خواهيد داد؟
يک يا دو؟ من گفتم يک يا دو پروژه، ما بر اساس تعهدات خود با آژانس بين المللي انرژي اتمي در اين باره اقدام خواهيم کرد.
براي بينندگاني که اطلاعات چنداني درباره اين قرارداد ندارند، مي توانيد زمان را اعلام کنيد؟
شش ماه قبل از ورود مواد هسته اي به سايت.
پس شما درحال ساخت تاسيسات هسته اي هستيد؟
نصب سانتريفيوژ انجام شده اما زمان مقرر بايد شش ماه قبل از ورود مواد هسته اي به سايت باشد که در اين زمان حتما به آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام خواهيم کرد.
آن ها متمايلند که زودتر در اين باره مطلع شوند؟
اما اين مطابق تعهدات ما با آژانس نيست. ما غرب را زودتر از زمان مقرر درباره سايت فردو مطلع کرديم که سپس آن ها سر و صداي زيادي بر پا کردند و گفتند چرا شما اين سايت را زودتر اعلام کرديد؟ بنابراين ما چه کار انجام دهيم؟ آيا بايد زودتر يا ديرتر اعلام کنيم؟
آن ها نگفتند که چرا شما زودتر اعلام کرديد؟
بله.
آن ها گفتند چرا زودتر از اين موقع اعلام نکرديد؟
نه، اين سايت اکنون در حال تاسيس است، ما هنوز يک سانتريفيوژ نيز در اين سايت نصب نکرده ايم و دو سال نيز طول مي کشد تا بتوان در آن جا سانتريفيوژ نصب کرد. ما درباره اين سايت اين گونه اعلام کرديم که آن ها درباره اين بيانيه خشنود نشدند.
شما اعلام کرديد زيرا مجبوريد. همانگونه که آن ها مي گويند شما بايد اعلام مي کرديد.
نه، نه، اگر شما به گذشته بازگرديد، تناقضي در واقعيت وجود دارد. ما نامه هايي از آژانس درباره تشکر از ايران دريافت کرده ايم. آژانس بين المللي انرژي اتمي از ما به خاطر اعلام زودتر، حتي زودتر از زمان مقرر در تعهدات خود از ما تشکر کرد.
براي چه به اين همه سايت غني سازي احتياج داريد؟ در حال حاضر شما ذخاير خوبي از اورانيوم غني شده به ميزان کم داريد.
ما به دنبال ساخت نيروگاه هاي هسته اي تا ظرفيت 20 هزار مگاوات هستيم که به اميد خدا، در چند ماه آينده اولين نيروگاه هسته اي  1000 مگاواتي راه اندازي مي شود که بزرگ ترين نيروگاه هسته اي در کل جهان اسلام است.
شما در سراسر ايران تاسيسات غني سازي اورانيوم مي سازيد، شما تنها به دنبال ساخت يک نيروگاه هسته اي نيستيد. تنها يکي از آن ها توسط روسيه ساخته مي شود؟
بله، ما ساخت نيروگاه بومي خود به نام360  IR  را شروع کرده ايم که  360 مگاوات قدرت دارد که طرح هاي اوليه آن به پايان رسيده است که طرح جزييات آن نيز امسال آغاز مي شود و  10 سال بعد اين نيروگاه به پايان خواهد رسيد.
درباره نيروگاه هسته اي بوشهر، شما ديروز اعلام کرديد که اميد است در تابستان اين نيروگاه راه اندازي شود؟ آيا سوخت براي آن فراهم کرده ايد؟
بله، سوخت آماده است.
 سوخت روسيه؟
بله سوخت روسيه.
در کشور؟
بله، اين سوخت در کشور و در نيروگاه هسته اي است.
اگر روسيه آن قدر تاخير در تامين سوخت دارد چرا خود تامين نمي کنيد؟
مي دانيد که براي ظرفيت اوليه نيروگاه هسته اي بوشهر نياز به  100 تن اورانيوم است و بعد از يکسال براي ظرفيت دوباره، هر بار  30 تن اورانيوم نياز است. تمام سوختي که ما در اين چند سال گذشته توليد کرده ايم دو تن است. راه زيادي براي دستيابي به توليد  30 تن اورانيوم وجود دارد که زمان بيش تري مي طلبد. به همين دليل به دنبال تاسيسات ديگر هستيم و بر همين اساس سانتريفيوژهايي با نسل هاي جديد در نيروگاه بوشهر به کار برده و تعداد سانتريفيوژها را افزايش داده ايم.
پس شما به دنبال تامين سوخت بوشهر توسط خودتان هستيد؟
 بله.
از يک سو اعلام مي کنيد ظرفيت شما براي سوخت بوشهر کافي نيست و از سوي ديگر نيروگاه ديگري را نيز مي خواهيد بسازيد؟
بله.
چگونه؟ تحريم هاي جديد مي خواهند بر برنامه هسته اي شما تاثير بگذارد؟
ما زير تحريم هاي اعمالي کار مي کنيم. منظورم اين است که  31 سال است که با وجود تحريم ها فعاليت مي کنيم.
بله، برنامه هسته اي شما بهبود يافته و به طور مطمئن گسترش يافته است. شما به اطلاعات، فن آوري و مواد نياز داريد ولي در همان زمان تحريم هايي نيز عليه شما گسترده تر و شديدتر مي شود؟
بله اما ما نيز قادريم توانايي خود را در ايران بالا ببريم، ظرفيت و توانايي مان را افزايش دهيم. ايران  1049 ظرفيت صنعتي دارد، البته تحريم ها تاثيرگذارند اما تنها موجب تاخير در پروژه هاي ما مي شوند، ما پروژه هاي مان را متوقف نخواهيم کرد.
اگر شما بخواهيد تجهيزاتي را وارد کنيد در اين صورت ممکن است تحريم تاثيرگذار باشد؟
البته، در اين صورت پروژه ها لطمه خواهند ديد و به تاخير خواهند افتاد. به همين دليل بايد با سيستم هاي بومي خود پروژه را پيش ببريم. با همت، ظرفيت خود را براي توليد تجهيزات لازم افزايش دهيم و حتي مواد لازم را نيز در کشور به دست آوريم.
آيا اين بد است دکتر صالحي؟ شما مي توانيد به سرعت پيش رويد و هر آن چه که درباره فن آوري هسته اي مي خواهيد به دست آورده، تا بهتر با آژانس بين المللي با توپ بازي کنيد. چرا اين کار را نمي کنيد؟
ما مشکلي با آژانس بين المللي انرژي اتمي نداريم.
خوب، آن ها با شما مشکل دارند؟
نه، اگر به گزارش آژانس نگاهي بيندازيد، در گذشته شش مساله حل نشده مطرح شده توسط آژانس باقي مانده بود که ما هم به اين مسائل پاسخ داديم که تنها يک مساله باقي مانده است که آن هم مطالعات ادعايي در دوران دکتر البرادعي است که وي نيز تاکيد کرده بود که در مطالعات ادعايي آژانس هنوز نتوانسته است بر آن ها صحه گذارد.
بله مسايل بيش تري وجود دارد، دکتر صالحي مساله اي درباره آب سنگين وجود دارد که اجازه داده نمي شود که مورد آزمايش قرار گيرد. در تابستان نقل قولي مبني بر اين که آژانس از منابع مختلف و وسيعي اطلاع يافته که نگراني هايي درباره ظرفيت ايران در جهت ساخت موشک هسته اي ايجاد مي کند وجود داشت،اکنون چگونه شما مي توانيد در اين زمينه به آژانس اطمينان دهيد؟
اين بيانيه آژانس نيست. اين ادعاي ديگران است.
اما آژانس اين بيانيه را چاپ کرده است و آن ها مي گويند اگر ايران مي تواند ما را قانع کند و اين مسايل را ثابت کند; پاسخ هايي در اين باره در جهت رفع اين مساله بدهيد، چرا اين کار را انجام نمي دهيد؟
ابتدا بايد گفت اين اظهارات بيانيه آژانس نيست، بگذاريد اين موضوع روشن شود. آن ها نمي توانند تنها بر اساس اظهارات بي اساس عمل کنند.
يک لحظه صبر کنيد. آن ها مي گويند که اطلاعات شان از منابع گوناگون است. شما مي گوييد اين اظهارات بي اساس است؟
بله; بله، اين چيزي است که مي گويم. زيرا مسايلي توسط آژانس اعلام شده است. به طور مثال در گذشته آن ها مي گفتند که نشانه هايي مبني بر اورانيوم  70 درصد غني شده وجود دارد که ادعا کردند در ايران غني سازي شده است که ما گفتيم نه، وارد شده است.
به ياد مي آورم.
در نهايت آن ها به اين نتيجه  رسيدند که اين اورانيوم وارد شده است اما البته در مدت سه سال اين موضوع گفته شد.
به طور واضح آن ها نگراني هايي در اين باره دارند شما بايد آن ها را آرام کنيد يا اين که نگراني هاي شان را افزايش دهيد؟
نه، زماني که مي بينيد آن ها چنين مشکلي را براي شما ايجاد کرده اند و اينکار را مي توانند ادامه دهد، بهانه هايي هر روز ايجاد مي کنند و ادعاهايي هر روز مطرح مي کنند بنابراين ما بايد هر روز به اين ادعاها پاسخ دهيم.
بنابراين شما مي گوييد فقط اين اظهارات ادعاهاي بي اساس هستند؟
بله.
چرا؟
چون آژانس مي گويد هر اطلاعاتي که ما دريافت مي کنيم بازتاب  اطلاعات از ايران است اما اين بدين معني است که آژانس اين اطلاعات را مشخص نمي کند. به عبارت ديگر صحتي براي اين اطلاعات وجود ندارد که به طور واضح اين موضوع در گزارش زمان آقاي البرادعي گفته شده بود.
بله اما نتيجه آژانس اين است که شما به اندازه کافي با آژانس همکاري نمي کنيد تا تاييد کند برنامه هسته اي شما صلح آميز است، اين چيزي است که آن ها مي گويند؟
اين مساله ديگري است، "همکاري کافي" به چه معني است؟ بازرسان آژانس در ايران ساکنند، دوربين هاي آن ها  24 ساعته عکسبرداري مي کنند. ما عضو معاهده ان. پي. تي هستيم، چه کار ديگري مي بايست انجام دهيم؟ چه کار بيش تري مي توانيم انجام دهيم؟
من تعجب مي کنم ما در بن بست قرار داريم؟
کاملا، در حقيقت، آژانس هيچ مساله هسته اي با ما ندارد، مطالعات ادعايي درباره کلاهک هاي هسته اي و موشک است که ربطي به فن آوري هسته اي ندارد. در واقع مطالعات مرتبط با موشک و اين گونه مسايل است.
آيا به دنبال ساخت موشک هسته اي هستيد؟
نه، البته که نه.
آيا به دنبال ساخت هرگونه سلاح هسته اي نيستيد؟

نه، ما دفعات زيادي اين موضوع را نشان داديم. نه من، رييس جمهور من، رهبر من نيز اينکار را کرده اند. اين موضوع خلاف شرع و مذهب ماست.
بگذرايد اين سوال را بپرسم، اگر سياست عوض شود و ناگهان کسي به شما بگويد که دکتر صالحي آيا مي خواهيد سازمان شما در جهت نظامي گري فعاليت کند، شخصا چه مي کنيد؟
شخصا؟ قبول نمي کنم.
 قبول نمي کنيد؟
البته; اين موضوع برخلاف مذهب من است. اين چيزي است که رهبر من اعلام کرده است. رهبر انقلاب تنها يک رهبر سياسي نيست يک رهبر ديني هم هست. چگونه مي توان سخنان ايشان را به سادگي تغيير داد؟
شما مسائلي با ايالات متحده داريد و هر دو طرف از اين موضوع مطلع هستند; اما روسيه و چين دو متحد بزرگ شما که روابط تجاري نيز با آن ها داريد اکنون به صراحت اعلام کردند که نسبت به رويکرد شما در مساله هسته اي ناراضي اند، چرا؟
شما مي توانيد از آن ها بپرسيد، منظورم اين نيست که نمي توانم به آن ها جواب بدهم; اما ما خشنوديم از آن چه که انجام مي دهيم. در هفت سال گذشته اگر نگاهي بر اظهارات مان، سياست مان و بيانيه هاي سياسي مان داشته باشيد همه آن ها پايدار و در يک راستا بوده است. اين موضوع نشان مي دهد که ما مخالف سلاح هاي هسته اي هستيم، ما به دنبال تسليحات هسته اي نمي رويم زيرا که ما عضو معاهده ان .پي .تي هستيم و به عضويت خود در اين معاهده ادامه مي دهيم. ما به بازرسان آژانس اجازه داديم که از سايت هاي مان بازديد کنند، ما نمي خواهيم سلاح هسته اي بسازيم، بلکه به دنبال فن آوري صلح آميز هسته اي بوده و اين حق ماست همان گونه که در ماده چهارم معاهده ان . پي . تي ذکر شده است.
مدتي پيش شما در مصاحبه اي اعلام کرديد من به رييس جمهور اوباما مي گويم که قدم اشتباهي برندارد زيرا که اين اقدام ممکن است عواقبي به دنبال داشته باشد آن چنان نتايجي که خارج از ذهن و تصور هر کسي باشد. منظور شما از اين اظهارات چه بود؟
من هشدار دادم، تهديد نکردم، منظور من اين بود که من معتقدم که او در مقايسه با رييس جمهور پيشين بوش قادر است تغيير را در چهره آمريکا و  در جامعه بين المللي ايجاد کند. اين فرصتي است براي رييس جمهور اوباما تا بتواند سياست هاي نگران کننده آمريکا را و هم چنين سياست هاي بين المللي را تغيير دهد. او به اين تغييرات قول داده است. ما اميدواريم که او بتواند به قول خود عمل کند. به طور مثال درباره خلع سلاح در سال  2009 در شهر پراگ سخنراني خوبي ارائه کرد که همه ما اميد داشتيم که سخنان وي به حقيقت بپيوندد. در زمان انتخابات رياست جمهوري نيز وي اعلام کرده بود که از سر سازگاري با ايران برخورد خواهد کرد; اما اکنون به نظر مي رسد که وي مواضع خود را تغيير داده است.
بگذاريد حرف هاي تان را يادآوري کنم، شما گفته ايد عواقبي به دنبال خواهد داشت که حتي از تصور هرکسي خارج است. منظور شما از اين سخنان چه بود؟
خوب، زماني که آن ها مي گويند تمام گزينه ها بر روي ميز است که اين گزينه ها شامل عمليات نظامي نيز هست، من هم مي خواهم اين را بگويم که هرگونه حمله نظامي عليه ايران مي تواند نتايجي به همراه داشته باشد که در ذهن هيچ کس نگنجد.
تصوراتي مانند؟
خارج از تصور هر کسي،  يعني در واقع ممکن است تمام منطقه در آتش قرار گيرد.
در پايان مي خواهم از شما درباره تجربه شما در ايالات متحده بپرسم، شما سال هاي خوبي در شهر بوستون داشتيد آيا پشيمانيد که چنين اتفاقاتي مي افتد؟
بله، من براي کشور آمريکا و ملت اين کشور احترام قائلم، همواره مي گويم که ايالات متحده را به عنوان کشور در نظر نمي گيرم، من فکر مي کنم آمريکا به همه انسان ها تعلق دارد و ميراث بشر است. فکر نمي کنم که تاريخ قادر باشد که کشور ديگري مانند آمريکا به وجود آورد، زيرا اين کشور به بشر به خصوص در عرصه تکنولوژي و علم خدمت هاي زيادي کرده است. ملت آمريکا،  ملت قابل احترامي است. بسياري از استادان من از آمريکا بودند. زماني که مدرک فوق اليسانس خود را از دانشگاه آمريکايي در بيروت گرفتم، دوباره در آن جا نيز من استادان آمريکايي بسياري داشتم که به آن ها بدهکارم. اين مساله قسمتي از دين من است که همان گونه که مي دانيد هر کسي که چيزي به شما ياد مي دهد، شما در زندگي خود به وي بدهکار مي شويد، پس احترام من به همه ملت آمريکا پايدار است; اما همانگونه که مي بينيد تفاوتي در عملکرد دولت اين کشور وجود دارد. متاسفانه برخي از دولت مردان آمريکايي در برخي شرايط منطقي عمل نمي کنند. به طور مثال زماني که من دانش آموز بودم به اوضاع ويتنام و شيلي نگاه کنيد و يا اکنون به اتفاقاتي که در عراق مي افتاد.
اما آقاي صالحي تمام درگيري هاي بزرگ زماني که تمام مي شود از سوي هر دو طرف به فراموشي سپرده مي شود و در آينده گامي جديد برداشته مي شود. کي ايران چنين گامي را با آمريکا خواهد برداشت. همان گونه که مي دانيد شما نيز شنيده ايد که رييس جمهور اوباما گفت که مي خواهد دست دوستي به سوي ايران دراز کند ؟
رييس جمهور ما نيز گفت که براي چنين اقدامي حاضر است; اما البته بايد شرايط مهيا شود. ما حاضريم که وارد مذاکرات سياسي با آمريکا شويم، در صورتي که شرايط يکساني براي هر دو طرف برپا شود.
چرا شما دوباره نمي خواهيد همان گونه که در زمان حضورتان در آژانس، غني سازي را تعليق کرديد اکنون نيز به مدت يکسال تعليق کنيد تا تنش هاي موجود کاهش يافته و فضاي سياسي بهتر شود؟
ما غني سازي اورانيوم را تعليق کرديم، زماني که در آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار داشتم و هم چنين من پروتکل الحاقي براي دو سال و نيم را امضا کردم. حتي در مذاکرات با سه کشور اروپايي قرار داشتم. به کسي احتياج ندارم که توضيح دهد که مذاکرات چگونه پيش رفت. زماني که ما وارد چنين مرحله اي شديم، تصور شده بود که به مدت شش ماه اين تعليق به طول مي انجامد، به همين دليل غني سازي را تعليق کرده و حتي تمام فعاليت ها را تعليق کرديم; اما زمان تعليق نه تنها شش ماه نبود، بلکه به دو سال و نيم به طول انجاميد.
اما اکنون يک دولت جديد در ايالات متحده برسر کاراست، اين بازي جديدي است. بد نيست که اقدام ديگري انجام بگيرد؟
خوب آن ها از ما براي تعليق غني سازي درخواست نکردند بلکه آن ها مبادله سوخت درخواست مي کنند.
چرا تلاش نمي کنيد که بار ديگر غني سازي را متوقف کنيد، مگر دولت خواهان مذاکره نيست، چه چيزي را از دست مي دهيد؟
نگاه کنيد حتي شرايط براي مبادله سوخت نمي تواند منجر به تعليق غني سازي شود، اين فقط مبادله سوخت است. تنها تفاوتي که بين ما وجود دارد اين است که مبادله سوخت توسط راهي که ايران تشخيص مي دهد انجام شود و آنها مي گويند نه، ابتدا شما اورانيوم خود را به ما تحويل دهيد و سپس به مدت يک سال منتظر بمانيد تا اورانيوم  20 درصد غني شده را دريافت کنيد; اما متاسفانه در اين باره اعتمادي وجود ندارد.
دقيقا، خوب چگونه بايد اين موضوع را حل کرد؟
فکر مي کنم به آمريکا فرصت خوبي با مبادله سوخت داده شده است تا تمام مسائل حل شود و مساله هسته اي ايران حل و فصل شود.
چگونه اگر آن ها مي گويند که ما سوخت شما را تحويل مي گيريم و به طور مستقيم سوخت به خاک ايران تحويل مي دهيم، اگر تعليق اورانيوم به مدت يک سال وجود داشته باشد، شما باز هم مذاکرات را آغاز مي کنيد؟
نه، ما نمي توانيم چنين کاري را بکنيم، چرا ما بايد چنين کاري را انجام دهيم؟
براي ايجاد اعتماد؟
آن ها مي توانند اعتماد را به وسيله مبادله سوخت انجام دهند و در مقابل مذاکرات بدون هيچ پيش شرطي و در شرايط منصفانه ادامه يابد. بگذاريد ببينيم در اين موقعيت شرايط چگونه پيش مي رود.
چرا دست به مبادله سوخت و تعليق نمي زنيد، اين موضوع مي تواند براي شما سودمند باشد؟
تعليق خارج از درخواست ايران است، ايران پيشنهادي در اين باره داده، در واقع ايران پيشنهاد تامين سوخت  20 درصد اورانيوم را داده است. اين موضوع پيام بزرگي را به غرب منتقل مي کند; اما متاسفانه آن ها اين پيام را دريافت نکردند. من به ياد دارم در بسياري از مصاحبه ها گفتم لطفا گوش کنيد اين پيام بزرگي است که پيشنهاد مي شود و ايران پيشنهاد مي کند. ما قول خود را درباره غني سازي تا  5 درصد را عمل کرده ايم اگرچه حق ماست که تا هر مرحله اي غني سازي را انجام دهيم، اما به قول خود عمل کرديم و اکنون نيز از آن ها درخواست کرديم که اورانيوم را تا  20 درصد براي ما غني سازي کنند; اما آن ها چنين کاري انجام ندادند. آن ها شروع کردند شرايطي را پشت سر هم ايجاد کنند. سپس ما غني سازي اورانيوم به ميزان  20 درصد را شروع کرديم و اکنون من مي گويم ما حاضريم اگر امروز آن ها به پيشنهاد ما جواب مثبت دهند، سوخت خود را از طريق آن ها تامين کنيم. آيا آنان چيز بيش تري از اين مي خواهند.
آيا شما معاوضه اورانيوم غني شده به ميزان کم را انجام خواهيد داد و چه مقدار تحويل خواهيد گرفت؟
بله، در حقيقت مبادله سوخت بايد در يک زمان صورت گيرد، ما اعلام کرديم که اورانيوم غني شده به ميزان  3/5 درصد به مقدار  1000 کيلو تحويل داده و در مقابل  100 کيلو اورانيوم غني شده به ميزان  20 درصد را تحويل بگيريم. شما مي توانيد اين  100 کيلو را در بسته اي تحت نظارت آژانس به ايران منتقل کنيد.
آيا اين پيشنهاد بر روي ميز است؟
بله،  اين پيشنهاد روي ميز است. من مطمئنم و خوش بين هستم که اين مساله در آينده حل خواهد شد. زيرا که چاره ديگري وجود ندارد. منظورم اين است که در اين باره براي هر دو طرف نفع براي حل اين مساله وجود دارد. چون خاورميانه بدون ايران غيرممکن است بتواند مديريت شود.