نسخه شماره 2243 - 1388/09/23 -


امام خميني(ره) فراتر از جريانات سياسي


 امام خميني(ره) فراتر از جريانات سياسي 
نويسنده : کرم محمدي

اين روزها ميليونها انسان قدرشناس درسراسر کشور دلخون از هتک حرمت به ساحت بزرگمردي است که براي هميشه تاريخ در اين سرزمين پهناور داراي شان و جايگاهي بسيار والا  بوده  و خواهد بود چنانکه انقلا ب بزرگ اسلا مي ايران بي نام او در جهان شناخته نخواهد شد.
در هنگامه اي که نفس در سينه ها حبس شده بود و کمتر کسي را ياراي کوچکترين نقد و انتقادي به رژيم ستم شاهي بود; امام خميني(ره) با شهامت و شجاعتي که از اجداد طاهرينش به ارث برده بودند راس حاکميت ظلم و ستم را نشانه گرفتند. امام خميني(ره) براي کسب استقلا ل و رسيدن به آزادي در سايه نظام اسلا مي سال ها مبارزه کردند و قريب به 15 سال تبعيد شدند و فرزند رشيد و برومندش حاج سيد مصطفي را در اين راه فدا کردند. قلب امام خميني به عشق ملت ايران مي تپيد و هنگامي که اقشار مختلف مردم در جاي جاي ايران به دست نيروهاي امنيتي رژيم شاهنشاهي به شهادت مي رسيدند امام پيام دادند و فرمودند: اي کاش خميني در کنار شما بود. امام تمام هم و غم خويش را صرف بازگرداندن عزت و کرامت ملت شريف ايران نمود و هنگامي که بعد از سال ها به وطن بازگشت فرمود: من آمده ام تا با بزرگواري شما را حفظ کنم.
امام خميني با تمام وجود به شعور بالا ي سياسي و اجتماعي و احساس مسووليت ملت ايران اعتقاد راسخ داشت;لذا تعيين نوع نظام جديد ايران را به راي ملت واگذار کرد و ملت هم به زيبا ترين وجهي پاسخ اين اعتماد امام خويش را با راي بالا ي 98 درصدي به جمهوري اسلا مي در پاي  صندوق هاي اخذ آرا دادند. بنيانگذار هميشه جاويدان جمهوري اسلا مي ايران بر اين مهم باور داشتند که با حمايت ملت مي توان از سخت ترين گردنه ها و مخوف ترين دره هائي که بر سر راه پيشرفت جمهوري اسلا مي ايران تعبيه کرده اند، به سلا مت و با صلا بت عبور کرد.
ملت رشيد ايران از همه اقوام، اديان و مذاهب و اقشار مختلف، امام خميني(ره) را نماد و تجلي عيني و خدشه ناپذير مردم باوري; مردم سالا ري; استقلا ل و آزادي خواهي; دينمداري و... مي دانند. محبوبيت امام خميني محدود و محصور به دوره خاصي نيست. چنين شخصيت صالح و بزرگواري براي همه نسل ها و کساني که دل در گرو عزت و آباداني و ترقي اين ملک و ملت داشته و دارند عزيز و دوست داشتني بوده و خواهد بود. هم نسل هاي امروز و هم نسل هايي که در آينده پاي در عرصه زندگي در اين سرزمين خواهند گذاشت; خود را مديون و وامدار تلا ش ها و زحمات و مبارزات و انديشه و راه امام خميني مي دانند. اين شعار نيست بلکه واقعيتي است که از شعور ملتي قدرشناس برآمده و بارها در عرصه عمل به منصه ظهور رسيده است. بنيانگذار جمهوري اسلا مي ايران فراتر از احزاب و گروه ها و جريانات  سياسي است; دفاع ازشان و شخصيت حضرت ايشان دفاع از همه ارزش هاست. از اين رو بر همه آناني که خود را سرباز نظام جمهوري اسلا مي دانسته  و همه آناني که براي ايراني بودن خود ارزش قائل هستند و آناني که براي آزادي; استقلا ل و مردم سالا ري ديني احترام قائل هستند لا زم است اسائه ادب به ساحت پاک اين بزرگ مرد تاريخ را به صراحت محکوم و از عاملا ن آن تبري بجويند.
راه و سيره روشن حضرت امام ماندگارترين و پر فروغ ترين راههاست وبا اين اسائه ادب ها و حرکات سخيف عده اي انگشت شمار  از نورانيت آن کاسته نخواهد شد. ما زماني مي توانيم با سربلندي و اقتدار به تداوم انقلا ب با شکوه اسلا مي چشم دوخته و اميدوار باشيم که در تمام اموراتمان به سيره عملي امام راحل امت تمسک جسته و آنها را با هم ببينيم.